LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2011

<--  1 2 3 ...  --> 

Lai Latvija nezaudtu savus pavalstniekus
09.11.2011

Ar Eiropas Latvieu apvienbas (ELA) valdes prieksdi Aldi Austeru sarunjas Ligita Kovtuna

Last vairk ...


Visvala Reinholda darbs
18.10.2011

Ienkumi paredzti konkursa "Piemini Abreni" izdevumu seganai

Last vairk ...


3x3 rij 2012. gada Ju laik
18.10.2011

gada jlij man dzv bija kda neaizmirstama, notikumiem un iespaidiem bagta neda Liepn, 3x3 imeu saiet.

Last vairk ...


XIV latvieu Dziesmu svtku Kanad rcbas komitejas aicinjums
11.10.2011

XIV latvieu Dziesmu svtku Kanad rcbas komiteja un Kanadas dziesmu svtku rkotju saime aicina latvieus uz svtkiem, kui 2014. gad no 3. ldz 6. jlijam notiks Hamilton.

Last vairk ...


Jauna mcbu gada skums Milvoku latvieu skol
21.09.2011

Pulkvea Oskara Kalpaka latvieu skol Milvokos 11. septembr sks jaunais mcbu gads.

Last vairk ...


Melnais lcis II ldzeku vkana Katskiu nometnei
14.09.2011

Katskios atkal satiks ,,Meln la brigde draugi, kui ir pazstami jau vairk nek 17 gadu, kad pai bija brni trs vai etru gadu vecum. ie agrki ,,ki prot novrtt nometn gto un cenas tagad to atdot citiem.

Last vairk ...


Dzied' pati savu dziesmu, sveu zemi staigdama...
24.08.2011

3X3 nometu norises ASV un citur ir kuvuas par tradiciju latvieu imeu izgltbas un kultras dzv.

Last vairk ...


Vasaras vidusskola Kurs
17.08.2011

Last vairk ...


Ardievas sagatavoanas skolai, esi sveika Gaezera vasaras vidusskola!
17.08.2011

Gaezera sagatavoanas skolas (GSS) otr posma audzki ovasar skolotju un audzintju aprp pavadja nometn trs nedas.

Last vairk ...


ska kofer.....
17.08.2011

Sv. Ja draudzes Toronto lauku paum Saulaine ogad jlij katrs atcerjs kaut ko citu. Tpc Larisas Enzelias-Kaias izdomtie atmiu zari, Saulaines nometnes 60 gadu jubilejas sarkojum 10. jlij bija tik oti jauki.

Last vairk ...


ikgas Staburaga 70. skautu vienbas roveru prdomu nakts
17.08.2011

Last vairk ...


3x3 nometnes Katskios poltikas ievirzes temats ,,Gatavoans Saeimas vlanm
10.08.2011

rkrtas Saeimas vlanas 17. septembr bs izirgas msu tautas nkotnei, tpc svargi saprast poltisko stvokli Latvij, galvens problmas, kum nkamai valdbai jpievr uzmanba, alterntvos risinjumus m problmm un kuas partijas izvlsies vislabvlgkos risinjumus.

Last vairk ...


Latvieu valoda un Rietumkrasta latvieu izgltbas centra nkotne
10.08.2011

Cik man ir svarga latvieu valoda? Kds ir mans uzskats par m maim un ko ts nozm RKLIC nkotnei?

Last vairk ...


Kursas vasara turpins
03.08.2011

Last vairk ...


Nometne ir nometniekiem
03.08.2011

ar iem vrdiem, iespjams, ilggadgais Katskiu nometnes sporta vadtjs Vidvuds Celtnieks izteicis to, kas zmgi raksturo Katskiu nometni.

Last vairk ...


DZVO DZIESMA, DZVO TAUTA!
03.08.2011

Saulaines nometnes 60. gadu jubilejas sarkojums un nometnes atklana Toronto Sv. Ja draudzes lauku paum

Last vairk ...


Esi sveicinta, Gaezera vasara !
03.08.2011

Last vairk ...


Dienvidkalifornij atklts jauns Latvijas goda konsults
27.07.2011

Latvijas vstnieks Vaington Andrejs Pildegovis prn gada nogal uzaicinja dr. Juri Bui kt par Latvijas goda konsulu Dienvidkalifornij, jo ldzinjais goda konsuls Alfrds Raisters no pienkuma atteics.

Last vairk ...


KU VASARAS PRIEKI
27.07.2011

ujorkas ev. lut. draudzes lauku paum Katskiu kalnos ldztekus lielajai nometnei ik vasaru pulcjas ar t dvtie ki bijus trimdas visjaunkie pcncji.

Last vairk ...


ovasar veiksmgi turpins Gaezera mcbu un atptas programmas
27.07.2011

Pirmajs divs Gaezera programmas neds laiku interesanti un saturgi ir aizvadjui GBN pirmo posmu nometotji un ar Gaezera sagatavoanas skolas (GSS) audzki. Bez programmu ietvaros gt, ir tikuas nostiprintas iepriekjos gados Gaezer gts draudzbas un rastas ar jaunas.

Last vairk ...


<--  1 2 3 ...  --> 
Iepriekjie numuri

Kategorijas
Tulkojusi Silvija Lce (1)
Arhvs
2024 (10)   
2023 (7)   
2022 (7)   
2021 (3)   
2020 (16)   
2019 (24)   
2018 (24)   
2017 (6)   
2016 (1)   
2015 (5)   
2014 (7)   
2012 (13)   
2011 (45)   
2010 (38)