LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Latvieu valoda un Rietumkrasta latvieu izgltbas centra nkotne
Apskatt komentrus (0)


10.08.2011


Latvieu valoda un Rietumkrasta latvieu izgltbas centra nkotne

 

Lasju  Latvians Online Viestura Zaria 2003. gad rakstto The Politics of inclusion and exclusion.  Dzvojot  Kanad, vi ievrojis, ka Ziemeamerik samazins runtju  skaits  latvieu valod un latvieus vairk vieno  angu valoda.  No 120 000  latvieu izcelsmes cilvkiem latvieu skols un vasaras vidusskols mcs tikai maza daa, oti laba  latvieu valoda un skolotja spjas ir tikai nedaudziem. Tas pats vrojams  ar Amerikas rietumkrast. Kop aizritju gadsimta 80. un 90. gadiem audzku skaits latvieu skols, brnu nometns un vasaras vidusskols  sarucis.  Jaunks paaudzes vecki nenk uz latvieu bazncu, nepiedals kultras  vai piemias sarkojumos, kur tiek lietota latvieu valoda. 

 

Tomr Latvians Online, laikrakst Laiks, PBLA ziu apskat u. c. ievietoti raksti, cik svargi mct latvieu valodu. Daiem valoda ir galven latvisk identitte, citiem t palnina asimilcijas procesu un saglab pscholoisku piederbas sajtu un saikni ar latvieu sabiedrbu un Latviju.

 

Cik man ir svarga latvieu valoda? Kds ir mans uzskats par m maim un ko ts nozm RKLIC nkotnei? 

 

Ikdien mana galven valoda ir angu. Mana sieva Bonnija, mana meita Marisa un es esam uzaugui Amerik; var teikt, ka esam ameriki. Bet t nav msu vieng identitte.  Mani vecki nk no Latvijas, Bonnijas vecmmia dzimusi Norvij. Marisa dzvoja un mcjs vidusskol Beij un pc gada jau varja labi runt franciski. Tai laik via  bija  locekle sabiedrb, kur run franu valod. Gadus vlk, kad via dzvoja Rg un ar mani pa tlruni runja latvieu valod, via juts vairk piederga Latvijai. Tagad viai ir vairkas identittes latvieu, franu, ameriku.

 

Dzvojot Vn, Austrij, kad nodarbojos ar ptniecbas darbu doktora disertcijai,  lietoju franu valodu, lasot diplomtiskos dokumentus vcu un angu valodu.  Tagad runju angliski ar saviem angu un kanadieu kollgm, vciski ar archva darbiniekiem,  aizbraucis ciemos pie radiem tutgart, runju latviski un vciski.  Gadiem ritot,  mainju karjru, atstju vstures lektora darbu universitt un pievrsos  datorzinbm. Mana  spja iemcties dadas valodas paldzja  apgt ar datorvalodas. Man bija jauna profesija, plakas darba iespjas un, izmantojot valodu zinanas, varju brvi ceot pa Eiropu.

 

Tagad msu radi dzvo ASV, Kanad, Austrlij, Latvij, Norvij un Dnij. Tpat k man, ar viiem ir vairkas identittes, bet valoda ir galven, kas to nosaka. Mana identitte ir atkarga no t, ko es daru, ku vid esmu, kas vlos bt.

 

Valodas ir sazias ldzeki, ts lieto ptniecb, tulkojot, ceojot, iepazstot citas kultras un ts sasniegumus. Valodas ir svargas ne tikai daudzkultru zem ASV, bet ar daudznciju Eirop. Valodu prasme sagd izgltbas un ekonomisks labkljbas iespjas. Valodas ir visapkrt msu mjas dzv, birojos, klass, televzij, sabiedriskos sarkojumos un tmekl.  Valodas ir daa no msu latvisk mantojuma un tradicijm. Pirms Otr pasaules kaa Latvij  mani vecki un daudzi citi prata ar vcu, krievu un franu valodu.

 

Mcties un lietot latvieu valodu ir tikpat svargi k kdu citu valodu. Kur ai krast tas btu iespjams, ja nebtu ne RKLIC, ne latvieu skolu, viengi Baltijas studiju programma Vaingtonas universitt?  Tpc RKLIC tika dibinta, ts misija bija latvisk izgltba, lai btu vieta, kur vasaras skols un nometns brni un jauniei vartu mcties latvieu valodu un iepazties ar latvieu tradicijm.  

 

T k sabiedrb latvieu valodas lietotju skaits ir sarucis, par RKLIC nkotni runjot, vienmr piemin dalbnieku skaitu Meotnes nometn un vasaras skol Kurs.  Man biei jaut, vai ms vartu atauties uzturt izgltbas centru, ja drastiski samazintos dalbnieku skaits? Laikam gan ne, bet RKLIC notiek vl daudz kas cits, ne tikai mcbas vasaras skol  Kursa  un nometn Meotne.  Jnij msu paumu lieto Olympic Baptist Association jauniei, august lietuvieiem ir gadskrtja nometne vism paaudzm Lankas.  RKLIC valde turpina meklt citus ienkumu avotus, ar k centru vartu izmantot pavasar un ruden.  ogad iepriecina brnu un jaunieu skaits Kurs un Meotn. Vecki var prliecinties, ka viu brniem rodas daudz jaunu draugu, tostarp brni ar ldzgm latvieu valodas zinanm.  Draugi ir svargi mums visiem, tpat ar vasaras nometnes un vasaras skolas pa gaisotne. 

 

RKLIC galvenais uzdevums ir atbalstt latvieu valodas mcbu programmu, un Meotnei un Kursai msu gadskrtj pln ir svarga nozme. Lielu uzmanbu uzlaboanas un prveidoanas darb, ko ieskm ogad, pievram jautjumiem: k turpinsim izgltbas darbu, k piesaistsim brnus un jaunieus. Msu mris ir skaidrs. Vlamies veckiem un brniem atgdint, kas ziots vasaras programm:  ,,Ms mcmies latvieu valodu.  Ko tu dari ovasar?

 

Tpc es esmu uzmies o darbu!

  RKLIC valdes prieksdis Jnis Rogainis
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA