LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

111327

Pc kara visi gudri
Apskatt komentrus (1)


31.03.2020


 

 

Ir grti, gandrz neiespjami rakstt. Nk prt teiciens - kad lielgabali run, mzas klus. Daudzi esoo situciju saldzina ar karu. Tikai kas tas par karu, kur ienaidnieks ir neredzams, nezinms un neizprotams? Mans 1888. gad dzimuais vectvs, kur piedzvoja abus pasaules karus, biei mdza atkrtot: Visbriesmgkais kar pasaul ir pilsou kar. Jo nekad nevar zint, no kurienes nks briesmas, no kura stra aus un kur tevi nodos. Ldzgi ir ar vrusu. Ir sestdiena, 28. marts. Pirm patiesi silt diena aj gad Rg. Kafejnca, kas atrodas uz Barona un ertrdes ielu stra, uzdroinjusies izlikt uz ietves galdius un krslus. Divas meitenes malko kafiju un mielojas ar svaigi ceptiem kruasniem. Latvij vl atauti dai pasaul jau aizliegti prieki. Cik ilgi vl? Bet es iegrieos netlaj prtikas lielveikal, steidzgi piepildu ratus un bagi raugos, ka sieviete divus metrus no manis (tda ir valdbas ieteikt distance) plas apspiest klepus lkmi. Bet varbt man tikai izliks? 

 

Mjs rpgi nomazgju rokas un seju, uzvru kafiju un apsos pie loga. Pa ertrdes ielu auds ritebraucji, dienu piegdes kurjeri. Viu mris - tuvjais indieu restorns, kur ajs diens knapi tiekot gal ar pastjumiem. Cilvki cenas pusdienot mjs. Piepei atskan sirnas, un Trbatas iel pazib spilgti dzelten trs paldzbas mana. Pirm doma - aizved jaunu vrusa pacientu. Lai gan ar labi apzinos, ka tas var bt parasts nelaimes gadjums. Rinties ar sliktko- tas laikam ir cilvka dab, pai jau dos apstkos.

 

Vienlaikus daudzi (ne visi, bet daudzi!) politii saka to, ko no viiem grib sadzirdt tauta, vltji. Proti- labas vstis. Stnis, kur atnes slikto vsti, senos laikos tika sodts ar nvi. Modernos laikos vi netiek prvlts, kas nozm politisko nvi. Patiesb ar es kri tveru jebkuru ziu, kas apgalvo- vruss nemaz nav tik briesmgs, ka na un Koreja ir tikuas gal, ka atrastas jaunas zles. Un es oti labi saprotu ASV prezidentu Trampu, kur nesteidzs tautai pavstt slikts zias. 22. janvr intervij televzijas kanlam CNBC vi apgalvoja, ka viss tiek kontrolts. 12. februr tikans laik ar vltajiem Tramps pazioja- aprl paliks siltks, viss mainsies uz labu. 26. februris, Tramps uzstjas Baltaj nam: Risks ir oti zems, turklt mums ir pai labkie eksperti pasaul..... Patiem, is ir tas brdis, kad politiiem k vl nekad btu jieklauss ekspertos - rstos, zintniekos, ekonomistos, finansistos un sociologos. Problma ir t, ka ekspertu ieteikumi ir krasi atirgi, ja ne diametrli pretji. Tie svrsts no prasbas pc pilngas visu cilvku izolcijas savs dzves viets ldz otrai galjbai - lai izslimo, kas var. Sabiedrba kopum iegs dabisko imunitti, daa nomirs, neko dart, tda ir dzve utt. Pagaidm pasaule kopum virzs pa pirmo ceu. Izieanas un pulcans aizliegumi kst aizvien stingrki, to skait ar Latvij. Das valsts jau noteikta komendanta stunda. 

 

nas piemrs liecina, ka da rcba var nest pankumus. Vienlaikus atskan balsis, kas aicina ja ne atteikties no s politikas, tad vismaz izvrtt to. Ka agrk vai vlk cilvki bs spiesti atzt, ka pat aj tik saretaj laik rpes par veselbu un tautsaimniecba ir savstarpji saisttas lietas. Ttad problmas, kas jrisina vienlaicgi. Argumenti ir sekojoi: ekonomikas apstans ar var prast dzvbas (hronisku slimbu saasinans, darba zaudana, pensiju fondu izskums, elementrs trkums, noziedzba un panvbas). Turklt vienmr aktuls bs jautjums - kur tiei bs tas brdis, kad brni atkal vars iet uz skolu? Kad atvrsies kafejncas, tetri un sporta zles? Kad atkal varsim apmeklt savus tuviniekus veco auu mtns? ai zi zmga ir ameriku rsta Dvida Kaca publikcija (20. 03. 2020) laikrakst The New York Times - Vai ca ar vrusu nav bstamka par pau vrusu? (David L. Katz, Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?). Vi iesaka iet vidusceu - pai neuztraukties par jauniem, veseliem cilvkiem, aut viiem mcties un strdt, bet fokust uzmanbu uz senioriem (veckiem par 60) un hroniskiem slimniekiem. Pc iespjas izolt, saudzt, apgdt ar visu nepiecieamo, veikt testus utt. 

 

Tas autu ekonomt ldzekus, atvieglot jau t prslogoto veselbas aizsardzbas sistmu, vienlaikus tautsaimniecba neatrastos pilng paralzes stvokli. Un t ldz brdim, kamr tiks atrasta efektva vakcna un zles. Izskats, ka du ceu pagaidm cenas iet bagt Zviedrija. Slimbas testu nevar iziet pat pazstam klimata aktviste, 17 gadus vec zviedru meitene Grta Tnberga (via pati uzskata, ka inficjusies ar Covid-19 viegl form)- jo tas pienkas tikai patiesi smagiem slimniekiem. Nereti k piemrs cai ar vrusu tiek minta na. Ts autoritrais vadbas stils esot efektvks par demokrtiju, kas tda tuka ppana vien esot. Ka ar prjai pasaulei agrk vai vlk nkoties pieemt n praktizto totlo digitls izsekoanas politiku. T sakot- pau cilvku interess. Te gan dertu atcerties kdu btisku faktu, ko daudzi jau paspjui aizmirst - ja n valdtu demokrtija un atkltba, tad varas iestdes btu ieklausjuies rst Li Velian. Tiei vi jau aizvadt gada 30. decembr pirmais cla trauksmi par jaunas, netipiskai pneimonijai ldzgas slimbas uzliesmojumu Uhaas pilst. T viet dakterim lika parakstt dokumentu ar apemanos neizplatt viltus zias. 10. janvr viam pardjs pirmie slimbas simptomi, bet 7. februr Li Velians jau bija miris...

 

Viens no Trampa padomniekiem, ASV Nacionl Aleriju un infekcijas slimbu institta direktors Dr. Entonijs Faui (Dr. Anthony Fauci) brdina, ka ASV var saslimt miljoni, bet nomirt pat 100 000 cilvku. Pagaidm gan izskats, ka prezidents vairk sliecas uzklaust viduscea aizstvjus. Vi izteicies, ka Covid-19 ierobeoanai noteiktie paskumi var izncint ekonomiku: Msu valsts nav celta, lai to noslgtu (Our country - it's not built to shut down). Savukrt zintnieku padome, kas dod padomus Francijas prezidentam Makronam, uzskata, ka pagaidm viengie efektvie mri c ar vrusu ir izolcija un socil distancans. Minimlais ierobeojoo paskumu ilgums esot seas nedas, ttad ldz maija skumam. Kam tict? Es pats pc dabas esmu kompromisu cilvks, kur sliecas domt, ka patiesba parasti atrodas kaut kur pa vidu. Viedokus izsaka eksperti, bet o lniju kaut kur pa vidu , aiz kuras seko saistoi lmumi, novelk politii. Ne jau velti saka, ka politika esot kompromisu mksla. Ir svtdienas, 29. marta vakars. Latvijai pagaidm izdevies noturties, epidmijas lkne vl neiet debess. Valst kop ir 347 inficto. Rinot uz vienu miljonu iedzvotju, tas ir divas reizes mazk nek ASV. Paldies Dievam, vl neviens nav aizgjis mb. Kad js, godjamie lastji, lassiet s rindas, daudz kas jau bs mainjies. Un cilvki runs un sprieds, ka varbt vajadzja rkoties savdk. Vl viens teiciens, kas nk prt - pc kara visi gudri.

 

Mediju atbalsta fonda ieguldjums no Latvijas valsts budeta ldzekiem

 

  
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA