LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

115256

"Js visi, ikviens, esat vajadzgi Latvijai!"
17.12.2020


 

 

Stjoties amat, js teict, ka tiei vljties o sava diplomtisk darba jaunajam amatam. Bet skums ir izaicinjumu pilns...

 

J, vljos! Diplomtam, tpat k armijas cilvkam, jstrd dienesta apstkos, proti, kur nosta. Nu,  labi, diplomtam citkrt ir lielkas vai mazkas izvles iespjas. Bet, zinot, ka ds amats – Specilo uzdevumu vstnieks diasporas jautjumos jau vairk nek desmit gadus msu rlietu ministrij ir iedibints, tiem vljos pildt os pienkumus pc atgrieans no dienesta Izralas Valst. emot vr, ka pirms tam biju strdjusi Lietuv, pc tam Krievij – un te ir daudz un lielas latvieu organizcijas, ne vien Maskav un Pterburg, bet ar Smoensk, Omsk, Tomsk, Magadan... Vl ar Gruzij, kur darbojas neliela, bet oti rosga latvieu organizcija Ave Sol, ko ilgus gadus vadja Regna Jakobidze,  Izral, kur ilgstoi strd Latvijas un Igaunijas ebreju asocicija nenogurdinm Elie Valka vadb. Turklt mana meita dzvo Lielbritanij... Esmu sapratusi, ka „zinu diasporas drbi”, turklt stenb jau Latvij pc deviu gadus dienesta Gruzij un Izralas valst  atgriezos Latvij k remigrante. Jutu, ka izprotu o jomu un savu pieredzi varu likt liet. Esmu skaidri redzjusi un sapratusi, ka katr diasporas kopien ir savas patnbas un aktualittes, tai pat laik  ir ar kaut kas tds, kas vism kopgs. Ar tdm domm gada 21. septembr stjos amat. 

 

Ko izdevs pankt, stenot ai saretaj ruden?

 

K jau visiem, tos plnus, kdi bija gada skum, izjauca Covid-19. Tai pa laik iem jaunajiem apstkiem raksturgaj attlintaj formt notika PBLA gadskrtj valdes sde, ar liel ELAs kopsapulce, Pasaules latvieu ekonomikas un inovciju forums, ALAs 69. kongress, diasporas biedrbas organiz savus projektus ZOOM formt, tika daudzas interesantas lietas notikuas ….. darbs neapstjs. Ar stratiskais “Plns darbam ar diasporu 2021. – 2023. gadam”, ku apkopoti visi galvenie virzieni un iniciatvas k no valsts, t nevalstiskajm  organizcijm ir pabeigts.. 

 

Un to veicinjis pirms jsu stans amat valst pieemtais Diasporas likums?

 

Tas ir stakmens! Vienkri izsakoties, tagad likuma spks ir pienkumiem, kas izpildmi attiecb uz diasporas  jeb – ir skaidri noteikti virzieni, kdiem jseko Latvijas likumdoanai. Ir divas galvens stratisks lnijas – latvieu diasporas atbalsts rvalsts un remigrcijas process, un abi ir vienldz svargi. oti svargi ir uzturt nacionlo identitti, valstspiederbas izjtu un saikni ar Latviju, bet vispirmm krtm – valodu. likuma ietvaros ir jmobilizjas konkrtiem darbiem, ko jdara ministrijm un citm valsts institcijm – tie ir 12 uzdevumi, kas paldztu diasporai un veicintu remigrciju. Atgdinu, ka rpus valsts,  pc profesora Hazana aplsm, pc kum vadmies, dzvo 373 tkstoi Latvijas pavalstnieku, un tas ir nozmgs skaits.

 

Par pau svargko – un, jsaka atklti, problemtiskko obrd uzskatu diasporas kopienu stiprinanu ar jauniem biedriem. To esmu sapratusi o pris mneu laik sav jaunaj amat. Vairs neder vecs, tradicionls metodes vien, jaun diaspora ir izgltota, mrtiecga, un ir jatrod jauni sadarbbas veidi ts piesaistanai – ne jau visiem pietiks tikai ar dejoanu un dziedanu, ar Valsts svtku un Ziemsvtku sarkojumiem. Varbt labk noder intelektuls sarunas, intereu grupas, kdas ir , piemram, jaunajiem rstiem, Kembridas studentiem u. c. Turklt viiem tau atrastos sarunbiedri Latvij. Moderns technoloijas  to padarjuas iespjamu, un t stenb bs viena no tm „labkajm pieredzm”, ko is laiks mums sagdjis. Vl viens piemrs – rlietu ministrijas pasprn darbojas Diasporas konsultatv padome, ko vadu, un mans vietnieks ir jauns, veiksmgs, talantgs jauns cilvks Miks Muiarjs. Kop gatavojam  Ziojumu par attlinto darbu, kad ir iespja strdt Latvij attlinti,  neatstjot savu mtnes zemi un otrdi - proti, cilvks var atgriezties uz pastvgu dzvi Latvij, tau turpint savu darbu  Lielbritnij, rij, jebkur pasaul. Ar o attlint darba aktualitti ir „aktualizjis” Covid-19. Remigrcija nav un tai nevajag bt piespiedu procesam – ikviens cilvks ir tiesgs pieemt savu lmumu. Ja valst ir sakrtotas zinmas garantijas – dzvesvide, darbs, brnudrzs brniem u. c., remigrcija norit dabiski. Pc pieredzes, „lzuma punkts” iestjas brd, kad brniem jsk skolas gaitas sveum – tad veckiem jpieem lmums, vai viu atvases bs latviei, vai mtnes zemes pavalstnieki. Jebku gadjum galvenais ir tas, cik svarga ir piederbas izjta, latvisk vide, valoda. Ja piederba Latvijai ir „prrauta”, tad jau ir slikti. Manas persongs izjtas varu raksturot k cergas – ar to darbu, ko darm, sakrtojam likumdoanu, kam sekos konkrti darbi, lai o virsmri sasniegtu. T tam jnotiek.  

 

„Atvadu intervij” ar jsu priekgjju amat Aivaru Grozu paskstinjamies, ka Diasporas vstnieka dienesta laiks – divi gadi – ir daudz par su... Tikko iestrdjies, „jrot” tlk.

 

Daji piekrtu, iespjams, treais, ceturtais gads vartu bt vl ragki. Ar divos gados  amat jau var paspt oti daudz un  darbs ar diasporu ikdienu prasa dinamiku – jo pati diaspora  ir oti dinamiska, kst arvien prasgka, izgltotka, mrtiecgka, koncentrta uz lielu uzdevumu un mru sasnieganu!  Paldies maniem priekgjjiem amat, kui katrs ir paveikui kaut ko pai svargu, dodot man iespju jaunam ”uzrvienam”! Un paldies manai jaunajai Diasporas grupas komandai ar kuru strdt ir tik liels prieks! Kop ms paveiksim daudz! 

 

Jsu vljums Ziemsvtkos? 

 

Veselbu! Veselbu novlu it visiem eit, Latvij, un visur pasaul! Mie, esiet veseli! Tad ms kop paveiksim lielas lietas. Visi tie aktvie cilvki diaspor, ar kuiem ajos pris mneos esmu paspjusi iepazties, ir tik gatavi strdt, tik pozitvi, degoi par latvieu lietu. Viiem pai novlu – neizdegt! Sabiedriskais darbs biei vien ir prlieku nogurdinos, tpc – nepagurt! Un vl – saredzt msos , rlietu ministrijas darbiniekos,  atbalsttjus un draugus. Un pri visam – js visi, ikviens, esat vajadzgi Latvijai!  

  
      Atpaka