LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

113915

PBLA Izgltbas padomes paziojums presei
Apskatt komentrus (0)


06.10.2020


 

 

Pasaules Brvo latvieu apvienbas Izgltbas padome (PBLA IP) un Latvieu valodas aentra (LVA) izsludina jaunu konkursu latvieu diasporas skolu atbalstam rpus Eiropas 2020. gad. Konkursa mris ir nodroint papildu finansilo atbalstu latvieu nedas nogales skolm un vasaras vidusskolm rpus Eiropas* skolu darbbas neprtrauktbas nodroinanai un visprjo vajadzbu atbalstam Covid-19 pandmijas apstkos.

 

Konkurs, kas tiek izsludints 2020. gada 1. oktobr un noslgsies 12. oktobr, skolu vajadzbm paredzts sadalt finansjumu 37 800 eiro apmr. T k pandmijas d diasporas skolotju konferences, seminri un kursi kltien rpus Eiropas ir atcelti vai prplnoti attlint form, tad finansjums skolu papildu atbalstam ir prvirzts no ldzekiem izgltojou paskumu atbalstam. 

 

Jatgdina, ka latvieu nedas nogales skolm un vasaras vidusskolm rpus Eiropas gada pavasar jau tika organizts konkurss, kur tika sadalti 44 820 eiro. Kop finansjumu sama 20 diasporas skolas rpus Eiropas. is konkurss 2020. gada ruden diasporas skolm sniegs iespju pieteikties papildu finansjumam attlint mcbu procesa labkai nodroinanai. 

 

Finansjumu nodroina LVA no Izgltbas un zintnes ministrijas budeta programmas Valsts valodas politika un prvalde. Finansjumu administrs PBLA, pamatojoties uz lgumu, kas noslgts ar LVA. Ldzeku sadali veiks PBLA IP Finansjuma komisija, vadoties pc konkursa nolikuma, kas publicts LVA mjaslap www.valoda.lv un PBLA mjaslap www.pbla.lv/izglitiba/

 

PBLA aicina skolu przius uzmangi iepazties ar konkursa nolikumu un pieteikties papildu finansjumam ldz 2020. gada 12. oktobrim. 

 

Saska ar nolikumu PBLA Izgltbas padomes Finansjuma komisija apkopos pieteikumus un veiks fianansjuma sadali divu nedu laik, sldzot lgumus ar mtu zemju centrlajm organizcijm: ALA (ASV), LNAK (Kanda), LAAJ (Austrlija). Valsts, kurs centrls organizcijas nepastv, lgumi tiks slgti ar skolu vadbu. Ldzekus saemot, skolas przinim (vadtjam) bs jpiekrt iesniegt atskaites un finanu dokumentus par saemt finansjuma izlietojumu ldz 2020. gada 15. novembrim.

 

Pieteikumi aizpildmi un iestmi elektroniski. Pieteikuma anketa: https://forms.gle/hHRDqJum6ayv4QtU6

 

*Izemot skolas Krievijas Federcij, Turcij, Gruzij, Baltkrievij un Ukrain. m skolm atbalstu nodroina LVA sadarbb ar Eiropas Latvieu apvienbu, savukrt atbalstu latvieu valodas apguvei Krievijas Federcij nodroina LVA individuli atbilstoi konkrto reionu vajadzbm.


Raits Egltis

PBLA izpilddirektors 

E-pasts: raits.eglitis@pbla.lv

Tlr.: +371-6728-2980

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA