LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

114915

Mie tautiei plaaj pasaul!
18.11.2020


 

 

Klt Latvijas Valsts svtki – msu tautas gaikie svtki, ko svinam gan eit, Latvij, gan vis plaaj pasaul, it visur, kur mt msu tautiei. Latvijas neatka­r­ba ir apliecinjums msu cilv­ku spkam, ticbai un vienotbai. Ja stipri tic, ja ir mris un ideja, k to sasniegt, tad viss izdodas. To pierda msu tautas vsture gadsimtu grieos.

 

ogad svtkus svinam sare­t un prbaudjumiem piln laik, kad mums ir btiski ie­­ro­beotas iespjas satikties ie­priek ierast veid – pulcties, dejot, dziedt, brniem – ap­­mek­lt latvieu skolas. Tpc ir milzgs gandarjums, ka ajos saretajos apstkos latvieu or­­ganizcijas  vis pasaul turpi­na savu darbu jauns – digitls platforms, lai nezaudtu ga­­diem kopto latvisko identitti, latvieu valodu, kultras tradicijas un piederbas izjtu Latvijai.

 

aj svtku laik aicinu visus – atbalstsim savu valsti, priec­simies par msu cilvkiem, pa­­ldzsim cits citam saprast, ka, tikai kop esot un sadarbojoties, ms saglabsim svargko, kas mums pieder, msu zemi – Lat­viju! 

 

ajos svtkos vlos pateikties visiem un ikvienam par to ne­­savtgo darbu, ko dart ikdien, lai uzturtu un vienotu latvieu sabiedrbu, rptos par latvieu valodas un kultras saglaba­nu, veicintu Latvijas vstures ap­guvi, sniegtu atbalstu Latvijas centienos bt demokratiskai, tiesiskai un droai valstij.

 

Sirsngi sveicu Latvijas dzim­anas dien!

Elita Gavele

Latvijas rlietu ministrijas specilo uzdevumu vstniece diasporas jautjumos  
      Atpaka