LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

112796

Latvieu uzmums turpina strdt Amerik
Apskatt komentrus (0)


21.07.2020


 

Taira Zoldnere

 

Latvijas biznesa saites ar ASV kst arvien ciekas, un, Latvijas uzmumi biei vien strd virzienos, kas ir maz pazstami plakai sabiedrbai. Digitl dizaina uzmuma NRG ArtHouse vadtja Linda Lukainska: Strdjot ar Kentuki pavalsts pastintjiem, pandmiju nejtam, bet pretrasisma krize mums ir pat atnesusi jaunus pastinjumus.

 

Kpc uzmuma nosaukums ir tiei NRG ArtHouse un kds joms darbojaties?  


Nosaukumam ir atifrjums. Sasinjums NRG nozm vrdu enerija, un ms ar to domjam msu komandas radoo eneriju. Ms nodarbojamies ar digitl dizaina pakalpojumiem tiei biznesa sektor. Piedvjam identittes un zmola izstrdi, mjaslapu izveidi, aplikciju izstrdi, k ar darbu ar socilajiem tkliem, kas obrd ir oti aktuli. Lielkais uzsvars tiek likts tiei uz vizulo komponenti, bet ir nepiecieami ar IT risinjumi. Katram uzmumam ir sava specifika, ku mums nepiecieams iedziinties, tpc katram projektam veidojam atbilstou komandu, piesaisttot specilistus un rpakalpojumu sniedzjus.  

 

K tu nonci pie domas veidot savu uzmumu? Vai tas saistts ar tavu izgltbu vai iepriekjo darba pieredzi?

 

etrus gadus universitt Nderland studju starptautisks attiecbas. Pc studijm atgriezos Latvij, strdju programmu vadbas jom dadu technisku nozaru uzmumos skot no uzmuma, kas nodarbojs ar auto miju un beidzot ar IT uzmumu. Atskatoties redzu, ka neviens no iem posmiem nav bijis lieks, katra no iepriekjm pieredzm ir pielikusi kdu nozmgu pilieniu tam, kur es un msu uzmums esam odien. Izgltba rpus Latvijas iedeva starptautisko pieredzi, sajtu, ka pasaulei nav robeu - ms varam bt Rg vai vl kur citur, un mums ir iespjas strdt ar klientiem vis pasaul. Pieredze IT uzmum iedeva prliecbu un drosmi nenobties no techniskiem projektiem, k ar iespju satikt specilistus: mksliniekus, dizainerus, programmtjus. Tiei sadarbba ar mksliniekiem man oti iepatiks, jo satiku oti daudz talantgu grafisko dizaineru, prsvar jaunieus, mrtiecgus cilvkus. T rads doma koncentrties tiei uz vizul pakalpojuma prdoanu.

 

K uzmums nonca starptautisk tirg? Vai skt pau mjs, Latvij?

 

Uzmums ir saldzinoi jauns, nepilni divi gadi, bet modelis un koncepts jau no paa skuma bija virzts uz starptautisko tirgu. Uzmuma model daudz kas ir mainjies, bet liel vzija ir palikusi Latvij, ir oti daudz talantgu cilvku, un ms vlamies piedvt Latvijas talantus pasaules tirg. Uzmum esam trs partneri: es esmu vadtja, kas atbild par projektu vadbu un darbu ar klientiem, riks mils atbild par vizulo vziju, bet Tods Smits mt Amerik un atbild par prdoanas projektiem un jaunu klientu piesaisti. Jpiebilst, ka msu Amerikas partneris man persongi bija pazstams jau 12 gadus, un es zinju, ka viam ir interese par ldzdalbu projektos Eirop. 

 

Ms gan oti labprt strdjam ar ar vietjiem klientiem, tikai neesam veikui nekdas paas kampaas un prdoanas centienus vietj tirg -  Latvijas klienti pie mums nonk, dzirdjui atsauksmes. 

 

Tu etrus gadus studji rpus Latvijas. Vai nebija vlme palikt? Kpc tomr nolmi atgriezties?

 

Skotnji man bija doma, ka es vartu veidot savu dzvi un karjeru rpus Latvijas. Taj laik domju par diplomtiju, bet dzves prmaiu d tomr atgriezos Latvij. Jteic, atgrieoties Latvij, oti gribjs atrast iemeslu bt tiei eit, msu brnigaj vid, Eiropas Savienbas metropol.  Taj pa laik ir labi bt sev pazstam vid, apvienojot to ar darbu rpus un nezaudjot saikni ar rpasauli. Mris strdt starptautiski man vienmr ir bijis pats galvenais uzstdjums. 

 

Kas ir jsu klienti ASV un citur?

Es joprojm visvairk ticu tmeklim  un cilvciskam kontaktam. Savus pirmos klientus esam dabjui no sava tkla, ku skm izplatt informciju par to, kas ms esam, ko ms darm un kdas problmas varam atrisint. Ms skm strdt ar Latvij dzvojoiem amerikiem, kuus satiku un iepazinu, strdjot kopiestrdes uzmuma biroj. Attiecgi ar msu galvenais prdoanas cilvks Amerik ska ar savu tuvko paziu loku, ar uzmumiem sev apkrt, kam bija nepiecieams izstrdt identitti. T tas ir aizgjis ar msu tuvk loka apzinanu, un attiecgi pc tam ar katru projektu, darbs attsts aizvien tlk.

 

ASV ms galvenokrtizteikti strdjam tiei ar Kentuki pavalsts uzmumiem, tur dzvo ar msu uzmuma partneris. Kentuki varbt nav t vieta, par ko cilvki uzreiz iedomjas, runjot par Ameriku -   parasti jau nk prt ujorka vai Kalifornija. Ar man bija liels prsteigums, ka Amerik digitlaj vid joprojm ir tik daudz vizuli vecmodgu dizaina paraugu. ASV ir daudzi uzmumi, kui ir pelnoi, strdjoi, vsturiski, bet viu digitl kltbtne internet nav atjaunota gadiem ilgi. obrd uzmumu panieki sk rosties un saprast, ka kaut kas tomr ir jatsvaidzina un juzlabo, jpadara msdiengks. Parasti viiem paiem nav konkrtas vzijas, k tam vajadztu izskatties. 

 

Jteic, ka ar Amerikas klientiem ir viegli strdt, jo vii mums uzticas. Amerikas klienti zina, ka strd ar uzmumu, kas darbojas no Latvijas lai klients iepaztos ar msu komandu, izmantojam videozvanus, un, protams, e-pastu. Attlinto sadarbbas modeli esam izmantojui vienmr, pandmija to nav ietekmjusi.

 

Pieredze rda, ka Eiropas klienti ir detliztki savs vlms un vzij par to, ko tiei vii gribtu redzt. Eirop mums nav bijui mrtiecgi prdoanas centieni, bet ir jau relizti projekti. Varu mint projektu Lielbritanij, kur msu stratiskais partneris ir IT uzmums, kas piedv sejas atpazanas aplikciju Vodafone telefoniem. Tiei Covid krizes laik viu uzmums ir uzsprdzis - pozitv zi. 

 

ASV ir oti dada, un virtuls kltbtnes atirbas no pavalsts uz pavalsti var bt pat oti lielas. Digitl dizainera profesija ir gana populra, un ir daudz mkslinieku ar Amerik,  uz kas piedv savus pakalpojumus mjaslapu un vizuls identittes izstrd. Vai jtat svu konkurenci no vietjo aentru vai uzmumu puses?

 

Te laikam viet teiciens, ka tas, ko neapzinies, tevi nebied. Protams, ka konkurence ir, bet Amerikas tirgus ir tik liels, ka pietiek vietas visiem. Vietjo konkurenci pagaidm tie veid vl neesam izjutui.

 

Vai jsu uzmums ir gjis cauri daudz un dadiem klupanas akmeiem un grtbm, vai ar is attstbas ce ir bijis gana gluds?

 

Domju, ka latviski ir oti pareizs vrds uzmjdarbba, jo darbbas joma noteikti prbauda cilvku uzmbu. Uzmbai ir jbt katru dienu pamostoties, atkal un atkal. Domju, ka msu ceu var saukt par akmeainu, bet taj pa laik tas ir bijis mcbu un atklsmju bagts. K vienu no msu lielkajm priekrocbm redzu to, ka ms esam spjui oti tri mcties, uzklaust kritiku, saprast, ka tu skrien ar galvu sien, kaut gan blakus ir durvis. Skotnji bijm iedomjuies, ka msu produkts bs digitls illustrcijas, dadi zmti tli animcijm un splm, bet pc kda pusgada sapratm, ka nav t joma, ku ms mkam un varam prdot. Msu tkls ir biznesa vide, un cilvki pie mums gribja pastt tiei mjaslapu dizainu. Skum tas bija k papildu darbs, bet kd brd sapratm, ka tiei is ir virziens, ku mums jstrd.

 

K veidojat savu cenu poltiku?

 

Vadoties pc vietj tirgus situcijas, mekljam ldzsvaru. Ir atsevii projekti, kam varam piedvt draudzgku cenu, jo gribam, lai uzmumi btu ieinteresti izmint sadarbbu ar NRG ArtHouse, kas ir viiem nepazstama, jauna kompnija.

 

Vai vari mint kdu konkrtu veiksmgu projektu, kas sagdjis prieku un gandarjumu? 

 

 

Tiei obrd strdjam pie interesanta projekta, kas stenb ieskic ar msu nkotnes vziju. Sadarbb ar partneri, sabiedrisko attiecbu aentru ASV, relizjam projektu Kentuki pavalsts Luisvillas pilstas pavaldbai. Pavaldbas przi ir vsturisks tvaikonis Belle of Luisville, kas kurs pa Ohaijo upi, un vii mums ir uzticjui savas mjaslapas izveidi. Projekts ir interesants ar vizulo pievilcbu un vsturisko nozmbu, jo is ir visveckais upju tvaikonis ASV, kas joprojm darbojas. No otras puses, tiei sadarbba ar valstisku institciju, kas mums btu grti sasniedzama no Latvijas, ir oti nozmga, tpc vietjie sadarbbas partneri ir tik svargi.

 

Esat veidojui dizainu Absolut Vodka reklmai Austrlij un Bombay Sapphire dina pudelm. K nonct pie iem projektiem?

 

Ms gribam uzturt msu uzmuma radoo pusi, kuu reizm grtk izpaust biznesa projektos, strikti pieturoties pie zmola vadlnijm. Tpc veicinm msu mkslinieku dalbu dados konkursos, kuos uzvaras gadjum, var iegt ar relus klientus. ds veiksmes ststs bija Absolut Vodka paais Sidnejas iepakojums. Neviens no mums Austrlij nav bijis, bet atcerjmies to, kas mums asocijs ar Austrliju, ar Sidneju - brnb, ieskandinot Jauno gadu, pa televziju vienmr rdja Austrliju, kur tas atnca vispirms, un Jaungada prieku un uguoanu ar atainojm s pudeles dizain.

 

Pasaule obrd dzvo pandmijas apstkos, ekonomika cie. K ie apstki ir ietekmjui jsu uzmumu?

 

Pandmijas laik neviens no msu projektiem nav apstjies, jo krizi cilvki un uzmumi Kentuki izjuta daudz mazk nek citur pasaul. Msu biznesu ir pasargjusi tiei sadarbba ar o konkrto reionu. Toties tagad izjtam, ka ir jpiedom par jauno pret rasisma kustbas izraisto krizi, un tai ir jseko ldzi, strdjot starptautisk tirg. Klienti pie mums jau veido patriotiskus plaktus vai, piemram, T-kreklu dizainu par melndainu sievieti, kas pirm ar motociklu rsoja Ameriku, ar dizainu T-kreklam par vienu no pirmajm afroameriku hip-hopa apvienbm. Rasisma jautjumus cilvki uztver oti emocionli, un msu klientu vid tiei o krizi un satraukumu varam just pat vairk nek pandmiju.

 

Pandmijas apstkos darbs no mjm un attlinti iegst pau nozmi. Vai tu redzi, ka Latvija vartu sekmgi piedvt pasaulei attlinta darba pakalpojumus? Kds joms tas vartu bt?

 

Manuprt, Latvija ir oti progresva valsts informciju technoloiju un attlint darba vid, jo ms protampielgoties. Msu iestrdes un darba kultra tiei aj virzien ir veiksmga, un es redzu, ka cilvki sekmgi strd attlinti gan banks, gan lielos starptautiskos uzmumos, izmantojot video zvanus, un citas tehnoloiju iespjas. Daudzas s iestrdes Latvij tika veiktas jau pirms pandmijas iestans. Piekrtu virzienam, kas daji nk no Skandinavijas un ir orientts uz darba efektvitti, svargkais ir tas, cik daudz un efektvi cilvks izdara, nevis biroj pavadts stundas. Nereti darba devjs gst mieru, redzot, ka visi s savs viets, ttad  jau laikam ar strd. Ja darbinieku neredz, tad ir tdas k aubas, vai darbs tiek darts. Tomr pandmija piespiedu krt ir likusi daudziem izmint o modeli, saprast un izvrtt attlint darba priekrocbas. 

 

K js domjat turpmk organizt sava uzmuma darbu ar vai bez biroja?

 

Ldz ar krizes pasludinanu valst, ms ar skm strdt no mjm, un attiecgi atteicmies no savm biroja telpm Vecrg. obrd strdjam attlinti, izmantojot projektu vadbas sistmu, kur viss ir oti viegli prskatms. Protams, ir nepiecieams ar cilvciskais kontakts un komandas sajtas uzturana. Pirmais solis, atgrieoties normlkos apstkos, bs ieviest iknedas kltienes tikans, lai apspriestu projektus un plnus. Tomr obrd esam nolmui nogaidt un nemesties ar pilnu krti tradicionlaj biroja darb. Protams, tas samazina ar uzmuma izmaksas. 

 

K tu redzi NRG Art House tlko izaugsmi?

 

Nkotnes vzij noteikti gribam iekaut ar Latviju un vairk apzint vietjo tirgu. Sadarbb ar Latvijas Mkslas akadmiju jau esam izveidojui paskumu jaunajiem mksliniekiem, kur sank kop pat vairki simti dalbnieku un dals sav pieredz. Rezultt ir izveidojus sadarbbas ar mksliniekiem.

 

Msu uzmuma izaugsmi es redzu tiei sadarbb ar stratiskajiem partneriem, kas var ms aizvest pie lieliem klientiem, pie kuiem mums pa taisno btu daudz grtk piekt. Esmu identificjusi divas stratiskie partneu grupas - IT uzmumi, kas nodarbojas ar techniskm lietm, un mekl vizulos un digitls grafikas pakalpojumus, un otra liel grupa ir sabiedrisko attiecbu aentras. Ts darbojas ldzgi k ms, biei vien ar viiem nav savu dizaineru un mkslinieku, un tie tiek piesaistti k rpakalpojums. Mums ir interese par izklaides un mzikas biznesu Amerik. Esam jau uzskui sadarbbu ar prdoanas aentiem, kuu uzdevums ir papildus savam pamata darbam piedvt ar msu pakalpojumus un attiecgi pelnt komisijas naudu. Esam iestjuies Amerikas tirdzniecbas organizcijs, lai vartu paplaint savu kontaktu loku. T ir msu liel vzija turpint augt un attstties k starptautiskam uzmumam.   
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA