LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

etri rakstnieki laiv un suns krast
Apskatt komentrus (0)


14.09.2011


Biruta Magone

 

etri rakstnieki laiv un suns krast


Nesen Laik bija ievietots mans raksts Provincilisma rgts vrmeles un vienlaikus etru pastvgo laikraksta korespondentu komentri par to. Uz komentriem tiei neatbildju, lai neizraistu neauglgu polemiku, bet gatavoju dzika ieskata rakstu problms, kuas grti analizt viedoku sadursm. Tomr vlk sapratu, ka blakus dzikm problmm, kuas vrts prrunt, ir ar dai elementri jautjumi, kas patiesb bija iemesls rakstam par vrmelm. T vedinja domt divi teikumi Franka Gordona komentr: Birutai Magonei ir tiesbas paust savu viedokli. Man ar. 

 

Tiei t, Gordona kungs, un manas iebildes par Jsu rakstiem bija par o tematu: Neatkargs Rta Avzes urnlistiem Paideram, Veidemanei, Avotiam, Latkovskim ar ir tiesbas paust savu viedokli laikrakst, kas atbilst viu domanas profilam. Gordona kungs raksta, ka NRA ir neparasta pardba Latvijas preses ainav: t ir Lemberga kabatas lapa. Var piekrist, ka NRA ir neparasta pardba Latvij, bet, pretji Gordona kungam, es un daudzi citi dom, ka tas ir apsveicami. Ldzgi k starp poltiskm partijm Latvij ir neiespjami atrast kaut vienu konservtva, prokapitlistiska virziena partiju, tpat ir neiespjami atrast konservtva virziena preses izdevumu. NRA profils btu vrtjams k tuvkais konservtvismam, kds Latvijas poltiskaj klimat vispr iespjams. Tas nenozm, ka  katram aj laikrakst paustam viedoklim var piekrist, to karsti atbalstot. Tomr NRA  ir k svaigs strauti visprjos liberli/,,progresvo eirosocilistu propagandas pldos Latvijas masu sazias ldzekos. Sevii izceas Latvijas valsts sponsort televzija un radio. Vai tpc, ka Franks Gordons raksta laikrakstam Laiks, btu jizdara secinjums, ka vi atrodas izdevjas kabat? Protams, jatzst, ka kop zinma laika laikraksts ir manjis savu profilu, kstot par monolti prstvtu liberlo viedoku paudju. Tas ir laikraksta izdevju un redakcijas zi, tau tas vl jo vairk rada izbrnu par nemitgiem uzbrukumiem laikrakstam, ku pausts citds viedoklis. Zinot, kda ir  latvieu sabiedrbas poltisk prliecba ASV, var droi teikt, ka pdjo divdesmit gadu laik t no diezgan stabila centra manmi pasvrusies uz kreiso pusi. Sabiedrbas poltiskajs aktvitts ienkot vidjai un jaunkai paaudzei, kas ieguvui izgltbu skols, liberla virziena idejisk apstrd, nav jbrns, ka is pavrsiens noticis. Kaut ar redakcija ignor faktu, ka vl ir konservtvi noskaoti lastji, Republiku partijai piedergie,  kui atbalsta ts idelus un viedokus, apzint rcba relitti nemaina. Ldzgi, kdi ir msu uzskati par poltisko un ekonomisko dzvi ASV, tdi ar ir msu nkotnes redzjumi par Latviju.

 

(Birutas Magones rakstu pilnb varat last Laika mjaslap)

 

Konservtvo rcb ir informcija par Sorosa postoo darbbu Austrumeiropas ekonomik, k ar par s darbbas sekm Latvij. Un neviens no viiem nav Sorosa bijuais vai ar tagadjais stipendits. Tpc last laikrakst Laiks par Sorosu k par Latvijas un Austrumeiropas labdari ir vairk nek satraucoi, lai neteiktu, ka t ir bstama dezinformcija.  

 

Saprotams, Frankam Gordonam, dzvojot Izrael, ko gandrz vartu saukt par Izraelas Tautas Republiku, zinm mr postboeviku un daji arabu,  daji Austrumeiropas crony kapitlisma sistmu ar nomenkltras birokratiem un oligarchiem, varbt iet, ka visai presei jatgdina laikraksts Pravda. Tiesa, ldzgs stvoklis ir ar Latvij, bet pc ASV standartiem, tds  grti raksturojams par normlu. Nebtu iebildumi, ka Krlis Streips katr rakst pau izteikti kreisi liberlo viedokli, jo via uzskati jau sen zinmi. Tpc jpieem, tiei tas ar ir iemesls, kpc redakcija uzskata via viedokus par apsveicamu ieguldjumu. o pau lniju turpina  ar katrs Sallijas Benfeldes raksts, nemaz nerunjot par Astrdas (bez uzvrda) iesttajm vstulm. Amizanti, ka Astrdas pirm doma, lasot manu rakstu, bijusi: Vai Biruta Magone ir viena no Aivara Lemberga dzvojom radiniecm? N, Astrda,  neesmu ne tuva, ne ar attla Lemberga radiniece. Vlos atgdint Astrdai, ka esmu latviete, ttad  rietumu kultras prstve. Ja es btu dzimusi Afgnistn, tad mana domanas kultra btu saska ar cilts un ints piederbu, un tds jautjums varbt btu viet. Bet rietumu doman viedoki veidojas nevis uz radniecbas, bet gan uz principu un filozofijas pamata. Man nav zinmi Lemberga kunga uzskati dzik lmen par ekonomiku un poltiku. Par viu sprieu tikai pc via padart darba, k ar pc t, ko vi rakstjis, vai ar kas dzirdts/redzts kd videoprraid.  Tpat ar, es vienmr ievroju, ko dara un k sprie opozicij. Vrojot opoziciju, Lemberga un leseru kungu pozicija man rada  vl jo lielku cieu un simpatijas.

 

Vartu uzzmt du ainu  etri rakstnieki s vien laiv, kas omulgi peld lejup pa straumi. Viu omulbu netrauc neviens neparedzts akmenti un oltis, kas tiktu iemests liberli sarkanajos deos. Krast, visu to vrojot, stv suns  un ierjies zio, ka  dens straume viam iet prk sarkani duaina.

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA