LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2011

<--  1 2 ...  --> 

Kas notiek Latvij? (2
27.12.2011

Esmu tlu no lozunga: ...visus krievus r no Latvijas! u.tml. un pat pieauju, ka Nils Uakovs vartu bt gudrks par kdu citu kandidtu latvieti, bet - Rgas galvam (mram) ir jbt latvietim. Tas, manuprt, ir principa jautjums!

Last vairk ...


Komentrs
14.12.2011

Latvieu zemniekiem tiei ar Aleksandra I personisko iejaukanos atma viu iestrdtos trumus un nodeva lielko dau latvieu tautas pilng verdzb. o pieminekli (pau kolonnu) pilngi nojauca 1938. gad k nenozmgu objektu, jo latvieu tautai daudz svargks bija Brvbas piemineklis, kas ir tie pretstat ar Aleksandra I Uzvaras kolonnu.

Last vairk ...


LATVIEU VALODA
09.11.2011

Kas notiek tagad ar latvieu valodu? Valoda tau raksturo tautu, t ir tautas drgk vrtba. Valoda ir tautas sirds un dzvba.

Last vairk ...


Vai Latgale ir Latgale?
05.10.2011

Dainis Mjartns iztirz 11. Saeimas vlanu rezulttus Latgales apgabal. Mjartna kungs nav mis vr vienu nopietnu apstkli. Proti: vairki, varbt latviskkie Latgales pagasti, pc pdjm administrtvm prmaim ir ieskaitti Zemgal vai Vidzem.

Last vairk ...


Vai jauni poltiskie li?
05.10.2011

Ar savu koetanu (tagad gan ne vairs ar koetanu, bet jau cie sadraudzb ar Saskaas centru), Valdis Zatlers ir pievienojies poltisko lu kompanijai.

Last vairk ...


etri rakstnieki laiv un suns krast
14.09.2011

Nesen Laik bija ievietots mans raksts Provincilisma rgts vrmeles un vienlaikus etru pastvgo laikraksta korespondentu komentri par to. Uz komentriem tiei neatbildju, lai neizraistu neauglgu polemiku, bet gatavoju dzika ieskata rakstu problms, kuas grti analizt viedoku sadursm. Tomr vlk sapratu, ka blakus dzikm problmm, kuas vrts prrunt, ir ar dai elementri jautjumi, kas patiesb bija iemesls rakstam par vrmelm.

Last vairk ...


Vl par Eslingu, Kuldgu un citiem vietvrdiem (1
17.08.2011

Ja vrds Eslingena ir kda pastvjua vsturiska latvieu nosaukuma dokumentta daa, tas ai nosaukum btu atstjams. Bet ografiskajam pilstas nosaukuma veidojumam Eslinga latvieu valod ir vairku gadsimtu tradicijas. Ts nevajadztu maint.

Last vairk ...


Cerbas stari
20.07.2011

Nesen savam pasaierim teicu, ka auto stvviet msu auto bs viegli atrodams pc partijas Jaunais laiks uzlmes uz aizmugures loga. ,,Jaunais laiks! Ko tad Jaunais laiks savas valdanas laik izdarjis? pasaieris prsteigts iesaucs.

Last vairk ...


Kas bija Krlis Ulmanis?
20.07.2011

Autokrats var bt monarchs, teokrats vai dikttors bez jebkdiem tituliem. Kra Ulmaa remu dvja par autoritro iekrtu, bet k t atias no autokratijas, lai Laika slejs izskaidro gudrki cilvki.

Last vairk ...


Krlis Ulmanis nebija dikttors!
13.07.2011

Publicists Krlis Streips vairkkrt ( Nr. 16 un Nr. 22) prezidentu Krli Ulmani sauc par dikttoru.

Last vairk ...


Par Konfciju un buruzisko nacionlismu
06.07.2011

Konfcijs esot teicis: ,,Ir grti atrast melnu kai tum istab, it sevii, ja via tur nav.

Last vairk ...


Pazaudt un atrast identitte
06.07.2011

Visa mana dzve pagriezs par simt astodesmit gradiem 2010. gada 20. maij, kad no Starptautisks meklanas dienesta Vcij samu vstuli ar dokumentu kopijm un fotokopijm, un atkljs, kas ar mani noticis.

Last vairk ...


Viedoklis: Vai jauns pavrsiens Latvijas poltik?
08.06.2011

Mums nav veicies ar priekniekiem. Gan padomju laikos, gan tagad. Starpkau Latvijas laik tomr laikam veics labk. Viens otrs var aizrdt, ka bija tau ulmalaiki. odien par tiem laikiem btu mugi spriest cilvkiem, kas tos zina tikai teortiski vai arhvos rakjoties. Bet t jau cita runana.

Last vairk ...


Astrda errojas: Kur palikusi latvieu loika?
01.06.2011

Ms tau nevaram un nevaram sav valst neko krtot t, k tas iet loiski domjoam cilvkam. Vismaz es ldz im esmu sevi uzskatjusi par samr loiski domjou, bet nupat sku aubties. Ja valst pie teikanas ldz im bijui labi izgltoti, intelienti, godgi, valstiski un loiski domjoi cilvki, tad man jnk pie sldziena, ka mana loika vairs nav nekda loika. Liekas, jau 20 gadu gaum latvieiem ar vienkru loiku neveicas visai labi.

Last vairk ...


Aivars Slucis un Krlis Streips turpina diskusiju (2
18.05.2011

Krlis Streips Laik prasja, lai es atbildu uz trim no via jautjumiem (komentriem). Labi!

Last vairk ...


Atbild Aivars Slucis
20.04.2011

Laikraksta 9. 16. apra numur publicta gaa Kra Streipa kritika par manu pdjo rakstu, kas bija publicts laikrakst Diena 30. mart un laikrakst Latvijas Avze 31. mart.

Last vairk ...


Ldzu paskaidrot!
20.04.2011

Laikraksta 19.- 25. februa numura 4. lappus ievietota intervija ar Mru Zlti: ,,Man patk darboties uz pilnu klapi. Dzejniece jau nu gan varja izteikties dzejiskk. Ko nozm ,,darboties uz pilnu klapi? K tds teiciens radies?

Last vairk ...


A. Liepi: Runsim pa latviski. Cieti!
09.03.2011

Var runt latvieu vrdiem un tomr izteikt krievu valodas intonciju

Last vairk ...


Par ,,Trimdas tautumeitas jautjumu: kur tad ir vriei?
23.02.2011

Kaut gan anonim autore sevi dv par ,,trimdas tautumeitu, trimd via gan vairs nav, turklt tautumeitm jau nu vajadztu prast runt un rakstt latviski. Varbt autore pati cenas sameklt kdu latvieu vrieti, tau tad jjaut, kpc gan meklt latvieti, ja valoda nav svarga?

Last vairk ...


Nopietnba staj viet
09.02.2011

Vienmr ar lielu interesi izlasu Kra Streipa krtjos tekstus Laik, bet oreiz (Laiks, nr.3, 2011.g. 15. 21. janv.) autora dzlg pazoboans par msu valsts augstko amatpersonu Latvijas Valsts prezidenta un Ministru prezidenta Jaungada uzrunm Latvijas Televzij mani Amerikas latvieti ne tik vien izbrnja, bet pat man iedzla.

Last vairk ...


<--  1 2 ...  --> 




Iepriekjie numuri

Arhvs
2018 (1)   
2012 (8)   
2011 (25)   
2010 (6)