LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Pazaudt un atrast identitte
Apskatt komentrus (0)


06.07.2011


 

Pazaudt un atrast identitte

 

Laikraksta Laiks 2006. gada 14 - 20. janva numur bija ievietota mana vstule ,,Meklju savu identitti. Dieml neviens neatsaucs.

 

Visa mana dzve pagriezs par simt astodesmit gradiem 2010. gada 20. maij, kad no Starptautisks meklanas dienesta Vcij samu vstuli ar dokumentu kopijm un fotokopijm, un atkljs, kas ar mani noticis. Mani prma oks, prsteigums, dusmas un naids. Naids pret cilvkiem, kui pastrdja un paldzja veikt noziegumu. Es tiku nozagts savai mtei, imenei Beij, man atma visu, ko vien var atemt vrdu, uzvrdu, mti, msu, vecmmiu un citus imenes locekus. Pret savu gribu (man bija tikai nepilni etri gadi) tiku burtiski vazts pa latvieu bgu nometnm Lbek, Minchen, ldz Anna Jaunzeme, sieviete, kas mani bija nolaupjusi, no Minchenes emigrja uz Jaunzlandi. Viai paldzja Vsma Ira, kas 1947. gad kop ar mazu brnu, meitu Enidu, emigrja uz Angliju, un Irina atta (dz. 1919. gad Rg), kas 1949. gad emigrja uz ASV. Vias abas iestu darbiniekiem, kui bija skui manu meklanu, apgalvoja, ka Anna Jaunzeme esot mani adoptjusi, bet dokumenti esot Brisel Beij.

 

Nav iespjams ski aprakstt visu notikuo, jo Starptautisk meklanas dienesta atbildes dokumenti ir uz apmram uz 150 lappusm.

 

Annai Jaunzemei tikt ar mani uz Jaunzlandi paldzja Antons Silkalns, apgalvojot, ka 1893. gad dzimus Anna Jaunzeme ir via audumte!

 

Es uzaugu un jaunbu ldz aizieanai pensij nodzvoju Jaunzland.

 

Pateicos liktenim un Vijai no Latvijas, kas man paldzja daudz uzzint. Latvieu sabiedrba Jaunzland mani nepiema (slikti runju latviski).

 

Jaunzland 1998. gad ciemojs Vija no Latvijas. Via runja ar latvieiem Ainu Apsi, Martu un Vili Gavariem, mctju Reinfeldu, bet visi klusja, lai gan tagad, pc publikcijm laikrakstos, skui runt, ka zinjui par mani. Vai atkal jauni meli?  Kpc vii klusja, ja zinja, ka Anna Jaunzeme nav mana st mte, ka neesmu adoptts, ka mana st mte ir Beij un prasa, lai mani sta atpaka. Vismaz btu paldzjui ar envas brnu meklanas komitejas starpniecbu man kontaktties ar mti. da iespja man netika dota. Neviens darbinieks Jaunzlandes iestd nav ar mani runjis. Tagad saprotu, ka esmu audzis td k dvseu cietum. Man trka imenes siltuma, mtes mlestbas, ko Anna Jaunzeme nespja man dot. Nekad nesvinja manu dzimanas atceres dienu, man nekad nav bijui Ziemsvtki. Biju viens, izsalcis, trcgi rbts. Vairkkrt biju ievietots brnu nam, bet Annai Jaunzemei vienmr izdevs mani izemt no brnu nama.

 

No 1952. ldz 1957. gadam faktiski atrados Socil dienesta aprp. Kpc? Kpc netiku atdots saviem veckiem? Kpc no agras brnbas man bija jdzvo pie sveas, neizgltotas sievietes?

 

Kas ir atbildgs par man atemtajm brna un pieauga cilvka tiesbm? Par morlm un fiziskm cieanm?

 

Apsveu iespju pieprast kompensciju par morlo kaitjumu no Jaunzlandes valdbas. Ceru, ka atradu zingu advoktu cilvktiesbu jautjumos, jo im nodarjumam nav noilguma.

 

2000. gad repatrijos uz Latviju un apprecjos ar Viju. Ms kop astous gadus mekljm pa archviem, bazncu grmat zias par Annu Jaunzemi un mani. Paldies manai sievai Vijai par milzgo neatlaidbu, atbalstu un lielo pacietbu bros, kad cerbas zuda, ka izdosies kaut ko atrast.

 

Liels paldies kundzei no Vcijas par  manu dokumentu meklanu Vcij. Paldies Starptautiskam meklanas dienestam par milzgo darbu un par manu sirsngo uzemanu.

 

Ar Viju ieradmies Berln 14. maij, un t mums bija liela diena. Satiku savas msas dlu, vlk Magdeburg citus radus, kui mani sagaidja ar mlestbu un lielu sirsnbu.

 

Dieml nekad nesatiku savu mo msu Gerdu, kas bija par mani trs gadus vecka un visu savu dzvi veltja manis meklanai, bet nevarja mani atrast, jo man tau tika maints vrds. Msa nomira 2007. gad. Mana mte nomira 2009. gad.

 

Vl daudz kas jnoskaidro. Esmu laimgs, ka man ir liela, skaista, draudzga imene. Man ir ma sieva un vias brni, kui mani sen jau piemui.

 

Esmu dzimis Vcij, Magdeburg, un mans vrds piedzimstot bija Pter Thomass.

 

Georgs Jaunzemis

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA