LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Viedoklis: Vai jauns pavrsiens Latvijas poltik?
Apskatt komentrus (0)


08.06.2011


 

Viedoklis: Vai jauns pavrsiens Latvijas poltik?

 

Mums nav veicies ar priekniekiem. Gan padomju laikos, gan tagad. Starpkau Latvijas laik tomr laikam veics labk. Viens otrs var aizrdt, ka bija tau ulmalaiki. odien par tiem laikiem btu mugi spriest cilvkiem,  kas tos zina tikai teortiski vai arhvos rakjoties. Bet t jau cita runana.

 

Padomju okupcijas laikos pirmie komnistu partijas sekretri (kui, k zinms, bija tagadjo valsts prezidentu stats) bija prkrievojuies latviei, kas aunki par krieviem (pc paa eina formuljuma par cittautautieu komnistiem), bet mslaikos?

 

Katrs cilvks lielk vai mazk mr tomr ir karjrists un avantrists. Vl jo vairk poltiis. Tas nav nekas slikts (kamr nenotiek kpana pr liem). izmantojot s pabas, cilvce ir izldusi no alm un norpusies no kokiem. Bez m tieksmm cilvces augupeja apsttos un ms atkal ktu mrkaveidgi (tas saskan ar komunisma vienldzbas ideoloiju). o pau pabu d katram valsts prezidentam vajadztu kalpot noteikti divus prezidentras laikus (ja vi ir kaut cik dergs). Pirmos etrus gadus vi tau cer uz nkamiem etriem, ja labi uzvedsies (no via maizestvu viedoka), bet otrus etrus gadus, zinot, ka tie ir pdjie, vi jau var  uzspaut tam, ko par viu doms un vi var rkoties tikai pc savas sirdsapzias.

 

Par Gunti Ulmani es prk spriest negribtu. No via rokm es tomr ordeni esmu samis. Gribtu tikai iebilst pret via atvainoanos diem visas latvieu tautas vrd (ttad ar man vrd). Ja atvainojas, tad jtas vaings. T ir liekulba. Kas tagad lai izpt, ku kuam vairk pri nodarjis? Latvietis dam, vai otrdi? Nelietis un sadists ir starptautiska katgorija, vienalga vai vi latvietis, ds, krievs vai vcietis. Otrus etrus gadus, kad ms daudz ko gaidjm, Guntis Ulmanis laikam vairk domja par hokeju nek par valsti.

 

Otr prezidente ska labi, un diezin vai kds cits btu labks, bet, otrus etrus gadus Vaira Ve-Freiberga galvenokrt domja par sevi, k iekt  liel starptautisk amat. Neminot mazint vias lomu Latvijas lab, manuprt nav piedodamas divas lietas. Pirmkrt, Ves-Freibergas pienkums bija kaut puti aizstt ar kdu leitnantiu no savas svtas uz Lestenes leionru kapiem. Tikai tpc, ka tie puii cnjs un krita Kurzem, via tau nokuva nevis Krievij, bet Rietumos.

Otrs aspekts, kpc es Vi-Freibergu nevaru augsti vrtt, ir vias nievg attieksme pret Kra Ulmaa piemiu Jelgav sava pdj ceojuma laik pa Latviju. Vaira Ve-Freiberga toreiz teica: Lai nu k, bet es Latvijas tautai nevltu tdu prezidentu, ku rkotos t vai ldzgi, k to darja Krlis Ulmanis (LA 19.05. 2007.). Krtjam prezidentam t izteikties par bijuo prezidentu ( ar kua plm tapa Latvijas valsts) - to var tikai slikti audzints cilvks.

 

Treais prezidents Valdis Zatlers jau pirms prezidentras laik pardja zobus viu izbdjuiem aiem. Bet valstiskas stjas pardana TV 28.05.11. pielika punktu via karjrai.

 

Par nupat ievlto prezidentu vl agri spriest, gribtu tikai mint to, ka krieviem ir sena paruna, ko latviski vartu tulkot no kautrbas nenomirs. To var attiecint uz visiem tiem, kas krievu laikos iemui augstus amatus, bdami nomenkltr, un ar tagad tiecas bt lieli prieknieki. Neviens tau negrass vius ne krt, ne aut, bet jjt tau paiem kaut kdas cilvciskas morlas bremzes. Varbt tpcd mums iet tik slikti?

 

Bet par balsojumu? Saskaas centra balsojums ir gan saprotams, gan attaisnojams. Tds ir viu (varbt Maskavas) nospraustais ce. Saprotams gan, bet nav attaisnojams partiju gan Par labu Latviju, gan zao zemnieku balsojums.

 

I. Knais
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA