LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Astrda errojas: Kur palikusi latvieu loika?
Apskatt komentrus (0)


01.06.2011


 

Astrda errojas :  Kur palikusi latvieu loika?

 

Ms tau nevaram un nevaram sav valst neko krtot t, k tas iet loiski domjoam cilvkam. Vismaz es ldz im esmu sevi uzskatjusi par samr loiski domjou, bet nupat  sku aubties. Ja valst pie teikanas ldz im bijui labi izgltoti, intelienti, godgi, valstiski un loiski domjoi cilvki, tad man jnk pie sldziena, ka mana loika vairs nav nekda loika. Liekas,  jau 20 gadu gaum latvieiem ar vienkru loiku neveicas visai labi.

 

Loiski domjoi cilvki nedrkstja ieviest likumus, kas jau paos atjaunots neatkarbas skumos va izncint, izvazt un privtizt fabrikas, kolchozus, slimncas, sanatorijas, viesncas un visu citu, kas piederja valstij un bija vl kaut kam dergs. Nedrkstja ieviest privtizcijas sertifiktus un palaist  brv tirg, lai tos par smiekla naudu iegdtos spekulanti, kuri tad par to pau smiekla naudu iegdjs valsts uzmumus un tos izsaimniekoja vai prdeva ar lielu peu. Vl mazk loiski man liekas tas, ka tie pai cilvki atkal un atkal tika ievlti Saeim un tie pai vai viu sponsori tagad nosaka Latvijas poltikas virzienu. Tas, ka viens no viiem tagad ar tautas acs ir viens no visvairk piemrotajiem kandidtiem prezidenta amatam, man jau liekas pilngs rprts, ne jau vairs tikai loikas trkums. Vl nesaprotamks kst tas, ka ms o lmumu piemjus ievljam augstos amatos atkal un atkal.

 

Man  liktos loiski, ja tie cilvki, kas Latvij strdjot nopelna daudz vairk nek citi, ar nodokos makstu daudz vairk. Tas ir, makstu t saukto progresvo nodokli. Ja Latvijas valst viiem ir iespjas labk pelnt, tad viiem btu valstij ar vairk jatmaks. It sevii tas btu sakms par tiem, kas strd valsts uzmumos vai valsts iestds.

 

Nepavisam loiski man neizklauss tas, ka brna pabalstu 45 tkstou latu apmr vien gad saem tti, kas valsts iestd ir jau gad nopelnjis vairk nek 100 tkstous. Loiski domjot, brna pabalstu nevajadztu saemt cilvkam, kua alga gad prsniedz 100 tkstous latu. Kpc Latvij brnu pabalstus saem cilvki, kam tas nav nepiecieams, manai loikai nav un nebs saprotams. Man loik pabalsts ir kaut kas tds, kas nepiecieams trcgiem, sliktos financilos apstkos nonkuiem cilvkiem, nevis cilvkiem, kui ar saviem ienkumiem bez rpm vartu uzturt daudz vairk nek tikai savus brnus.

 

Neloiski man liekas ar tas, ka vairku msu deputtu ieskat darbs parlament nav pilna laika darbs, un vii nodarbojas  vl ar kdu darbu un saem vl vienu algu. Loiski domjot, ja darbs parlament ir tikai puslaika darbs, tad ms vartu valstij ietaupt pusi  Saeimas gada izdevumu un iztikt tikai ar  50 deputtiem.

Vairk  stulbbas nek loiskas rcbas radti iet likumi vai noteikumi, kas tagad tiesu izpildtjiem dod iespju mnes nopelnt 60 tkstous latu vai vairk uz to cilvku rina, kui krizes apstkos  nonkui financils grtbs. Turklt o iespju tiesu izpildtjiem  nodroinjis Ministru kabinets ar noteikumu, ka vii no atgts mantas var paturt 3 -15 procentus, un tas vius padara ne tikai par centgiem, bet pat par diezgan nelgiem sava darba dartjiem.

 

Vl neloiskks liekas fakts, ka par ieklietu ministru kst cilvks, ko tauta vlanu zm izsvtro, bet valdbas vadtjs strgalvgi atstj amat un, kad ministre  pati demision,  piespie viu palikt amat vl gandrz pusgadu. Un nu  viai vl pietiek paapzias, lai ieteiktu savu pcncju ministra amat.

 

Viena no lielkajm stulbbm tikko pardjs tmeka zis, ka Latvij   kds pensionrs saem pensiju 4500 latu mnes. Interesanti btu zint, k to varja pankt, jo gad tas sank 54 tkstoi latu, bet desmit gados vairk nek pusmiljons. Vl interesantk btu zint, kuam vai kuiem  msu poltiiem is pensionrs par to var pateikties, cik vi socilaj budet ir iemaksjis un cik no t  aj fantastiskaj pensij jau samis.

 

Pavisam neloiski ir tas, ka pavaldbu amatpersonas var uzemties piecus, seus  pienkumus un amatus un vl vairk, turklt tie visi nk ar lielku vai mazku algu. Ja vienas pilstas galvam ar pilstas vadbas darbu nepietiek, tad varbt vajadztu  divm pilstm vienu galvu, bet prjos via darbus vartu uzemties kds bezdarbnieks.  Tad tik daudziem Latvijas iedzvotjiem darbs nebtu jmekl rzems.

 

Nekds loiskais darbs nav ar tas, ka valsts auj izcirst Latvijas meus un eksportt kokus neprstrdtus.  Nu jau  run, ka likvids meniecbas, un tas var nozmt tikai vienu, ka izcirana notiks neierobeoti un bez kontroles. Tikpat neloiski liekas tas, ka daudz  lauksaimniecbas zemes tiek aizlaista atmat un tur jau tagad pardjus nekoptas prieu un krmju jaunaudzes.

 

Neloiski bija ar tas, ka tlt pc neatkarbas atjaunoanas netika  atjaunota ar valsts naudu samakst pamatizgltba tikai valsts valod. Tagad nebtu juztraucas par divvalodbas ievieanu.

 

Dieml t vartu uzrakstt veselu grmatu par neloiskiem lmumiem un notikumiem, ko Latvij  pieauj valdos aprindas, tau jautjums, kur palikusi latvieu loisk domana, paliek neatbildts.

 

Astrda
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA