LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Aivars Slucis un Krlis Streips turpina diskusiju
Apskatt komentrus (2)


18.05.2011


 

Aivars Slucis un Krlis Streips turpina diskusiju

 

Sveiki, Laiks!

 

Krlis Streips Laik prasja, lai es atbildu uz trim no via jautjumiem (komentriem). Labi!

 

1. K. S. Kas notiktu un vai tas nav bstami, ja daudzi krievi Latvij iegtu Krievijas pilsonbu?

 

A. S. N. Tad ie krievi nevartu piedalties poltisk proces Latvij. Vii nevartu balsot Latvij. Vii nevartu ziedot naudu nevienai partijai Latvij. Tad btu mazk atbalsttju un vietu Saeim Saskaas centramSC). ie krievi balsotu Krievijas vlans un btu labk informti par Krieviju, un td varbt prceltos tur lielk skait. (

lieta var bt bstama TIKAI, ja Krlis Streips plno Latvijas krieviem uzbrukt un viu dzvbas apdraudt, jo tikai tad Krievija var, iespjams, iejaukties. Neviens cits Latvij nav krieviem draudjis un nedraud.

 

2. K. S. Ja no Latvijas aizbrauktu 500 000 krievi, Latvija sabruktu. Ekonomika sabruktu.

 

A. S. Atkal n. Ku var pateikt, kas ir visoptimlkais iedzvotju skaits Latvij. Neviens! Ar 1,6 miljoniem iedzvotju, 75% latvieu, Latvija btu skaista, tra, godga. Btu mazk atkritumu un nevajadztu importt tik daudz izejvielu.

Bet eksperti, vsturnieki, poltologi vis pasaul gan ir teikui, ka pamatncijai vajag bt vismaz 75%, lai valsts btu stabila. Tad minorittes dzvotu miergi. Ja ts ir lielkas nek Latvij odien, tad s minorittes sk cnties ar pamatnciju poltiski. Brvbas laik (1918-1940)  Latvija bija 12% krievu un nebija nekdu problmu, nebija nek ldzga Saskaas centram.

 

3. K. S. Ldz im viss Saeims valdja tikai latviei, td viss, kas ir slikts Latvij ir latvieu vaina...

A. S. Bet valdbu latviei nebija normlie latviei. Valdbs bija galvenokrt vecie komnisti, padomju laika funkcionri, komjaunatnes vadoi un tamldzgi. Esmu dzirdjis, ka 70% no visiem Saeimas deputtiem ir bijui komnistu partijas biedri.

 

Par to ka  nacionli noskaoti, patriotiski latviei netika Saeim un valdb,  jatbild Krlim Streipam, lertei, Raudsepam un citiem urnlistiem un plasazias ldzeku prstvjiem. Js 20 gadus uzbrkat, nomelnojat, apmelojat, kritizjat visus, kas bija nacionli noskaoti, visus, kui gribja latvisku Latviju, visus, kas gribja likvidt okupcijas sekas. Tas turpins odien. Neda nepaiet, ka Krlis Streips neuzraksttu kaut ko negtvu par Visu Latvijai. Krieviem un kreisiem ir nauda, bet dieml nacioniem un patriotiem nav.

 

Aivars Slucis

 

 

Krlis Streips nepiekrt

 

Kas attiecas uz Slua kunga atbildm uz maniem jautjumiem (skat. Laiks Nr. 17), tad paldies par tm, bet es turpinu nepiekrist.

 

Par pirmo. Slua kungs acmredzot nav aplkojis to, kas pirms pris gadiem notika Gruzij. Pirms militr uzbrukuma Krievija masveid izsniedza pases cilvkiem Osetij un Abhazij un tad o apstkli izmantoja k ieganstu, lai okuptu vienu Gruzijas dau. Protams, Gruzija, atirb no Latvijas, nav NATO dalbvalsts, un tomr. Krievijas bezkaunba, iejaucoties "tuvo rzemju" iekliets, ir labi zinma un, ja Latvij btu lielks skaits Krievijas Federcijas pilsou, bezkaunba tikai augtu augum.

 

Par otru jautjumu. Pirmkrt, nav pareizi argument mint vrd nenosauktus "ekspertus" un nepateikt, kas tie tdi.  Tau, no kurienes Slua kungs uzskata, ka Latvija nav stabila?  Minoritu "konflikts" Latvij ir poltisks konstrukts, tas uzliesmo 9. maij (ar 16. mart), bet ikdien gan ne.  Ja, savukrt, runa ir par poltiku, tad saldzinjumam varam emt Igauniju, kur ar ir ievrojams skaits neigauu, bet poltik konfliktu, izemot "bronzas kareivja" epopeju, nav.  Tas, savukrt, ir tpc, ka Igaunij, atirb no Latvijas, igauu poltisks partijas ir pratuas runt ar cittautieiem.  Latvij ar oti retiem izmumiem nav noticis absolti nekas tamldzgs, un tpc Saskaas centrs ir tik stiprs, cik tas ir. Piedevm pdjs vlans pai latviei oti naski no partiju sarakstiem svtroja lauk visus, kam ir "nelatvisks" uzvrds, tpat k Saskaas centra vltji to darja ar latviskiem uzvrdiem.  Un, saku vlreiz, tas ir lielkoties tpc, ka nelatvieus neviena latvieu partija uzrunt pat nav centusies.

 

Bet nopietnks jautjums  tomr ir cits.  Kaut k atbrvoties no Latvijas krieviem tas, dieml, pirmkrt, btu saistms ar pasaul oti bdgi slaveno jdzienu "etnisk trana" un, otrkrt, un atkrtojot to, ko es rakstju pagjuaj reiz, visnota rets btu tas Latvijas krievs, kur nevartu atrast latvieti, kas par viu aizliek labu vrdu.  Pat kvazifaistiskais Aivars Garda krievu tautbas policistam, kur izmeklja uzbrukumu pret A. Gardu, teica, ka viam nu gan nebtu jbrauc prom, jo, lk, is konkrtais krievs viam ir paldzjis (to man ststja pats policists). 

 

Savukrt, kas atteicas uz pirmskara Saeimm, nelatvieu proporcija tajs bija tuvu nelatvieu proporcijai sabiedrb - pirmaj un otr Saeim 16, treaj - 17 un ceturtaj - 20 nelatvieu.  Protams, tie visi nebija krievi, bija ar ebrji un vciei, bet nav patiesi domt, ka viiem nebija savu partiju.  Tiesa, ne tik spcgu, k patlaban ir Saskaas centrs, un tomr. Un par to, kpc Saskaas centrs patlaban ir tik stiprs,  esmu jau rakstjis. 

 

Kas attiecas uz treo jautjumu - no kurienes tad, pc Slua kunga domm, pirm Latvijas poltiu paaudze btu nkusi, ja ne no vides, kur tiem, kuri gribja tikt uz prieku, lielkoties kabat tomr bija Kompartijas biedra karte? Tiesa, tas nebija sakms par visiem, kas tika ievlti pdj Augstkaj padom un piektaj Saeim, bet par lielu skaitu gan, tostarp ar par pietiekami daudziem "nacionli noskaotiem un patriotiskiem" latvieiem.  Piemram, izteikti nacionlistiskais Pteris Tabns laik pirms neatkarbas atjaunoanas bija Latvijas Radio galvenais cenzors Kompartijas uzdevum. Vai ar P. Tabnu Slua kungs uzskata par nepatriotisku?  Diez vai. K rakstju citreiz, problma Latvij nav t, ka poltii kdreiz bija Kompartijas biedri.  Problma ir t, ka vii ir institucionli negodgi, un tam gan ir daudz vairk saites ar pcneatkarbas privatizcijas procesu un arPSRS nomenklatrisks poltikas mantojumu nek ar biedra karti. 

 

Ja runa ir par tiem, kurus Slua kungs uzskata par patiesi "nacionliem un patriotiskiem" latvieiem, tad, runjot par "okupcijas seku likvidanu," vi ir vien laiv ar Latvijas ultranacionlistiem, kuri latvieu gal nav pa sprdi atraktvki par tiem, kuri ir krievu gal. Lielais vairums Latvijas iedzvotju nav ultranacionlistiski noskaoti, tas bija redzams 7. Saeimas vlans, kad Gardas veidot "Latvieu partija" sama null-komma-nullpadsmit procentus balsu.  Nekad es neesmu "uzbrucis, nomelnojis, apmelojis un kritizjis" visus, kas ir nacionli noskaoti.  Vienotba ir nacionli noskaota.  Tau nekas labs man nav sakms par tiem, kuri latviskumu vlas celt uz diskrimincijas rina.  Man nav un nekad nebs nekda prieka par tiem Latvijas nelatvieiem, kuri uzskata, ka krievu valodai btu jbt oficilai valodai u.tml., par to es tomr ar Laik esmu rakstjis pietiekami daudz. Tau t ir minoritte minorittes vid.

 

Ja Slua kungs prceltos uz Latviju un censtos savus poltiskos uzskatus bdt sabiedriski poltiskaj vid, tad nekur tlu vi netiktu, par to nu gan ms visi varam bt prliecinti. Jo tas nebija nekas cits k likumsakarba, ka Pilsonisk savienba no savm aprindm viu izsldza, un Pilsonisko savienbu saukt par nelatvisku vai netautisku nu gan nevar.

 

Visu labu,

Krlis Streips
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA