LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Par ,,Trimdas tautumeitas jautjumu: kur tad ir vriei?
Apskatt komentrus (0)


23.02.2011


 

Par ,,Trimdas tautumeitas jautjumu: kur tad ir vriei?

(Jauno Laiks, 5. - 11. februa numur)

 

Kaut gan anonim autore sevi dv par ,,trimdas tautumeitu, trimd via gan vairs nav, turklt tautumeitmjau nu vajadztu prast runt un rakstt latviski. Varbt autore pati cenas sameklt kdu latvieu vrieti, tau tad jjaut, kpc gan meklt latvieti, ja valoda nav svarga?

 

Kas gan cits apliecina latvietbu un kultru, ja ne valoda? Lg nevar saprast, ko autore vlas noskaidrot vai maint. Kuu paaudzi via prstv? Iespjams, stipri jaunu, ja neraksta latvieu valod.

 

Trimdas pirmajos gados, kop aizritju gadsimta 50. gadiem t. s. jaunatnes diens, kuas notika gandrz viss trimdas zems, jaunieu saietu dzinjspks bija sauklis ,,Pulcsimies, priecsimies, precsimies!. T jau ar notika. Pulcjmies, priecjmies un precjmies vairkos kontinentos. Dzima brni, msu brniem ar dzima brni, un s nkams paaudzes vairs nav trimd, bet gan savs mjs. Bija latvieu skolas, nometnes, kongresi. Tagad pai, brni un brnu brni reizm vl pards rzemju latvieu sabiedrb vai ar vispr nepards. Autore jau raksta, ka rzemju latvieu saiedrba sark un drz izsks pavisam. Tas ir pilngi dabiski. Latvija ir neatkarga, trimdas vairs nav.

 

Varbt runa ir par msdienu latvieu meitenm, kuas mekl latvieu znus, vai latvieu sievietm, kuas mekl latvieu vrieus un nevar tos atrast diasporas latvieu koos, tautas deju ansambos vai sarkojumos, kuu ar vairs nav daudz. Vias vlas atrast latvieu vrieus, kaut ar vii nerun latviski. Galvenais, ka viiem ir kda latvieu DNA daa vai seni bijui latviei.

 

Turpinjum dai mani novrojumi. Gandrz visi latvieu ,,trimdas sarkojumi balsts uz Latvij dzimuu, vecku sievieu eneriju un darbu. Vias dara visu, izemot smago galdu stumanu un to fizisko darbu, ko sievietes pat par divm vai trim nespj paveikt. Vias sagatavo dienu, un nav NEVIENA sarkojuma, ku nepasniegtu latvieu dienus, ttad jklj galdi, juzliek trauki, pc tam jnovc, jmazg. Bez darba neviens sarkojums nenotiktu, un latvieu diasporas dzve nekavjoties mittos. Ttad, lai veiktu os darbus, aktvi piedals daudz vecku sievieu. Kur tad ir ts jauns? Vriei, ar vairkums vecks paaudzes prstvju, kui ieraduies baudt dienus un dzrienus, stv, rokas kabats sabzui un trz, kamr sievietes strd. Vru runas ir par poltiku, galvenokrt notiek pareizj Amerikas prezidenta kritizana. Varbt ie mani vrdi ir prk asi. Dai vriei jau vl dados sarkojumos aktvi paldz, bet tdu nav daudz.

 

Ar latvieu sievietm ar biei nebt nav viegli. Vias ir prasgas, kopum gudras un, ja nav sevii gudras, o trkumu aizstj liela paapzinba un lepnums. Amerikas latvietes uzskata, ka ir daudz prkas par ameriku sievietm, jo ir strdgkas un labkas kulinres. Gados veckas latvietes ar ameriknietm tikpat k nesatiekas. Vim nekad neaptrkst vielas, aprunjot citas latvietes, kuas saruns nepiedals, jo tobrd nav klt. ,,Sejas grmata (Facebook) un ,,ivinana (Twitter) vim nav vajadzgas, jo vias oti labi pazst pc sejas ts, par kum ivina. ivinana latvieu sievieu starp notikusi jau gadiem ilgi, sen pirms kds no Ziemekalifornijas technoloiski gudrajem vrieiem to ieviesa tmekl k lielo brnumu!

 

Varbt ar vairkums latvieu sievieu neaudzina sevii stiprus un aktvus dlus, kui ar sirdi un dvseli iesaisttos Amerikas latvieu sabiedrb, lai mekltu sev latvieu lgavu. Varbt jaunie puii, vrojot pareizjo stvokli, nolemj: ,,T nebs mana vide!

 

Amerikas latvieu jaunieu t. s. latvietbas meklana liel mr atkarga no imenes, ku vii augui, k ar no daudziem citiem apstkiem. Kamr visu noteiks veckie ,,trimdinieki, un vii jaunos nelgs aktvi vadt, ne tikai apmeklt sarkojumus, laikam gan nebs daudzi, kui vlsies ai vid iesaistties.

 

Ir latvieu centri, piemram, Losandelos, kur jauniei aktvi piedals kultrlos sarkojumos un kur Amerikas latviei pratui iesaistt jaunieus no Latvijas. Protams, Losandelosa un Holivuda pievelk simtreiz vairk jaunieu nek citas Amerikas pilstas, izemot ujorku. Tas ir pats par sevi saprotams fakts.

 

Nav aubu, ka aktv latvieu diasporas dzve beigsies, kad pdj Amerikas, Austrlijas, Kanadas, Anglijas utt. latviete bs par vecu un vju, lai izceptu prgus, piparkkas, sagatavotu maiztes un sauttu kpostus Latvijas valsts dibinanas atceres svinbm, Ziemsvtku, Jaungada vai citiem latvieu saietiem. Via kd sarkojum, grodams ejot uz virtuvi, apkrvusies ar traukiem, kuus vl varongi mins nest un nomazgt, nokrits zles vid. Kds tikai noteiks: ,,Re, Almia beidzot izlaida garu, bet labi gan, ka starp savjiem.

 

Nesmejieties, gan jau is laiks pienks! Kur ir ts latvieu valodas pratjas, jaunietes, kas o smago darbu uzemsies? Varbt da veida sievietes vrieus atbaida?

 

Irnija ir, ka latviei Latvij labprt d picas un cittautieu dienus. Tas ir tpc, ka vii ir tur, un ms esam eit, un mums latvieu diens ir daudz svargks nek viiem, lai prliecintos, ka vl esam saistti ar Latviju, kaut ar dienu, jo valodas jau mums gandrz vairs nav. Viiem ir valsts un valoda un vriei, un diena veida atgdinjumi nav svargi.

 

Latvij ir aktva kultras dzve un latviei. Tur ir latvieu jauniei, vri, ar jaunietes un sievietes. Vii vai nu precas vai neprecas, rada brnus vai nerada, tpat k citur pasaul, pc patikas un izdevbas. Daudzi Latvijas latviei pasmaida par dedzgo latvietbas saglabanas mjienu no Amerik dzvojoiem valodas nepratjiem, kui sevi vl dv par ,,trimdas latvieiem. Atrast latvieu vrieti (varbt ar tdu, kas run latviski) eit vai tur ir iespjams gan personiski, gan ar tmeka paldzbu. Labas sekmes vism, kuas to vlas!

 

Veckas paaudzes tautumeita, kdreiz trimd, tagad Amerik

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA