LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Gada vstule: Es esmu bagts!
Apskatt komentrus (0)


15.12.2010


Gada vstule

 

Es esmu bagts!

 

Pc ilgiem mneiem... (n, n - gadiem) beidzot atkal viesojamies pie Jums. Nevaram teikt, ka agrk esam bijui slinki raksttji. N, tiei otrdi: spks un griba vienmr ir bijusi. Tomr patnjie apstki pdjos etros gados pavrsui msu dzvi pilngi cit virzien. Tie ir - mana vj redze un Spodras nejaukais artrits.    

 

''Lielie'' notikumi risinjs 2006. gad, kad veselbas iemeslu (drzk trkumu) d bija drastiski jmaina dzvesveids un sabiedrisks sadzves stils. ''Drmatiskkais'' notikums bija mjas prdoana, kas ldz ar saimniecisks krizes iestanos bija sareta, vienlaikus galaicga un pat grta. Tad atraisans no laicgs mantas. o uzdevumu veicm viegli, jo visu lieko mantu sadaljm un atdevm tiem, kas to vljs. Viengi par smuku naudiu prdevm latvieu gleznotja Ja Tdemaa trs gleznas igauu mkslas aentam, kas bija atbraucis no Tallinas.

 

Kaut ar pris vrdos teiktais skan ''viegli'', visa mint darbba tomr bija smags pscholoisks prdzvojums: bija jatstj vieta, ku aizritjis msu dzves ragkais un skaistkais dzves periods - Spodras gleznoana, mani  rakstu darbi un divu mazmeitiu audzinanu.

 

Uz jauno dzves vietu Plum Creek Senior Supportive Living prclmies 2007. gada novembr. Ar savm mbelm un Spodras gleznm iekrtojm omulgu divistabu dzvokli. dam skaist damzl. Medicnisk paldzba ir laba. Mums eit ir neierobeota brvba ar pilnu apkalpoanu. Esam patstvgi un neatkargi. eit ir ar interesanta apdzvotbas statistika: sievietes apmram 80%, vriei 20%, turklt un ms esam viengais prectais pris!

 

Es esmu bagts: man pieder viss, kas ar mani ir noticis rakstja dzejnieks Mris aklais. T ar ms Spodra un es esam bagti un sav bagtb dalmies viens ar otru. aj sakarb, jau vairkus gadus praktizjam patnju paskumu, ko dvjam par social hour. stunda skas tiei devios vakar, kad jizbeidz visas persongs aktvittes un laiks jvelt tikai laultam draugam. Ms kopgi lasm latvieu autorus, klausmies old world mziku un neprtraukti runjam par vecajiem laikiem.

 

Ms atceramies notikumus un draugus, kas bija rsojui msu dzves daudzs takas un atstjui pdas atmi. Ms runjam un jsmojam par katru no Jums. Ms Js pat aprunjam un priecjamies par katru dienu un stundu, ko esa ar Jums kopgi pavadjui. Protams, pa starpm baudm ar pa glztei vna. Savdi - viss sliktais un aunais aizmirstas. Ms smaidm un smejam, un priecjamies - cik skaists ir bijis prdzvotais laikmets, cik skaista bijusi msu dzve. J, atmias... Nav brnums, ka msu social hour biei ieilgst pat pc pusnakts...

 

Kopum varam droi teikt, ka Plmju strauti (Plum Creek) esam labi iedzvojuies. Mums eit patk.

 

Js varbt to nezint, bet ar jauns tkstogades skumu atgriezos urnlistik un pat kuvu ''rakstnieks''. Savu 400 lpp. atmiu grmatu ''K ms prdzvojm vstures 'visinteresantko' laikmetu'' nkam gada pirmajos mneos publics Laika grmatas serij, kas iznk msu redaktores Ligita Kovtunas vadtaj apgd VESTA-LK . Taj es rakstu par  msu paaudzi, k ms, sptjot liktea nelbai, prvarjm kau un terorru, lai atgrieztos civlizcij. Kaut grmatu dvju par ststu, es zinu, ka js to lassit k romnu, ar baudu.

 

Ceram, ka pavadsiet skaistus svtkus. Novlam Jaunaj gad turpint dzvi ar mou prtu un optimismu k ldz im. Msu vecum arvien biek dzirdam brao novljumu - turies! Ar ms stm Jums o novljumu Turieties! Tam pievienojam msu pau novljumu: atceraieties savas dzves skaistkos brus, priecjieties un esiet laimgi!

 

Visu labu vlot,

Juris un Spodra
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA