LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Kur ir msu Archibskaps?
Apskatt komentrus (2)


20.10.2010


Aina Rodriguez-Mata

 

Kur ir msu Archibskaps?

 

Tagad, kad Latvijas katoiem ir iecelts jauns, oti intelients un labi izgltots Archibskaps, ku citu pc citas sniedz intervijas, ku pau savus un Vatikna viedokus svargos jautjumos, ku mekl saskarsmi ar citm Latvijas konfesijm, ku run ses valods un kuam ir jauna, moderna pieeja 2l. gs. cilvka problmm, ms, Latvijas luteri, skam meklt, kur ir msu pau Bazncas augstkais prstvis.

 

Un - atrodam tukumu. Mums Archibskapa nav. Vismaz via nav ne baznc, ne draudu sanksms Latvij, ne starptautisks konferencs rzems. Ms neviens neprstv, ar mums neviens nerun. Neviens neinteresjas par luteru ikdienas problmm. Msu Archibskaps nekur neiet, nekur nepiedals, nesniedz intervijas, neinteresjas un necns par reliijas mcanu Latvijas skols, nerpjas par Latvijas pensionriem, nepau nekdas domas, nekdus viedokus par Bazncas odienas problmm. Via vadb luteru Baznca ir atstta inercei un joprojm darbojas tikai tpc, ka iesaists jaunie luteru mctji, ar personisku degsmi ne tikai sludinot jaunu,  modernu pieeju reformtajai Mrtia Lutera Bazncai, bet piesaistot draudzes daudz jauno latvieu. Ir prieks, redzot, cik daudz jaunieu apmekl svtdienas rta dievkalpojumus. Tur ir ar jauns imenes, kas iet pie dievgalda, emot ldz ar savus mazos brnius. Un pdj iesvtbu mcb Vecaj ertrdes baznc bija pri par 200 iesvtjamo! Vai nebtu bijis skaisti un iedvesmojoi, ja tur btu bijis klt msu Archibskaps, lai svttu un apsveiktu tik daudz jaunu draudzes loceku! Cik ilgi Latvijas luteru Baznca tiks lemta paplsmai? Bez vadbas, bez prstvja, bez iedvesmotja?

 

Jaunie Latvijas luteru mctji ir spjgi, izgltoti, eneriski un prliecinti savas misijas veicji. Daudzi no viiem btu kompetenti un ciengi ieemt Archibskapa krslu, lai vadtu un celtu luteru Bazncu Latvij. Un darm Latvij ir oti daudz! Kamr katou bazncas tiek celtas viss Latvijas mals un vairojs k snes pc lietus, msu mazs, skaists lauku bazncias nkuo daudzos Latvijas novados un ir lemtas aizmirstbai un izncbai.

 

Msu - luteru Archibskaps ir ievlts uz mu. Bet ms nevaram turpint msu Bazncas veetanu vl daudzus gadus. Ir nepiecieama msu Archibskapa demisija un jauna, darbga, gudra un kompetenta Archibskapa izraudzana no msu labko mctju vidus. To Latvijas luteru Baznca ir ne tikai pelnjusi, bet tas ir jau kuvis absolti nepiecieams.
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA