LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Komentrs
Apskatt komentrus (0)


14.12.2011


 

Komentrs

 

Rgas domes prieksdis Nils Uakovs ir sagatavojis du "lmuma" projektu "Par Uzvaras kolonnas atjaunoanu" Rg:

 

Pamatojoties uz likuma "Par pavaldbm"15. panta pirms daas 2. un 5. punktu, 21. panta pirms daas ievaddau, emot vr Rgas Rgas domes Piemineku padomes 20.11.2008. gada lmumu (prot. Nr.20., 5.p.), Rgas dome nolemj:

 

1. Atjaunot 1814.-1817.g. izveidoto Uzvaras kolonnu Rg, Jkaba laukum.

 

2. Rgas pavaldbas aentrai "Rgas piemineku aentra" veikt Uzvaras kolonnas atjaunoanas pirmo etapu, uzstdot ts rcb esoos (saglabtos) piemineka elementus.

 

3. Rgas pavaldbas aentra Rgas piemineku aentra" ir atbildga par lmuma izpildi.

 

Ms, latvieu tauta, nevaram un nedrkstam pieaut du Rgas galva projektu, jo tas leitimtu latvieu tautai uzspiesto, prdzvoto, verdzbas pilno un vsturiski brutlo laika posmu, ko Uzvaras kolonna reprezent. Uzvaras kolonnas atjaunoana tiek veltta Krievijas impertora Aleksandra I piemiai. Tiei Krievijas cara Aleksandra I var, skot jau ar 1812. gada Napoleona kaa notikumiem un laiku pc tam, Krievijas valdbas rcba, it sevii cara Aleksandra I person, pastrdja nelgas prestbas pret latvieu tautu un atbalstja vcu muiniekus pret latvieu zemniekiem. Latvieu zemniekiem tiei ar Aleksandra I personisko iejaukanos atma viu iestrdtos trumus un nodeva lielko dau latvieu tautas pilng verdzb. o pieminekli (pau kolonnu) pilngi nojauca 1938. gad k nenozmgu objektu, jo latvieu tautai daudz svargks bija Brvbas piemineklis, kas ir tie pretstat ar Aleksandra I Uzvaras kolonnu.

 

Andrejs Memalis
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA