LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Kas tie tdi krievvalodgie?
Apskatt komentrus (1)


24.01.2012


 

Kas tie tdi krievvalodgie?

 

Es nesaprotu pau jdzienu - "krievvalodgie"   to cilvku  apzmanai, kuu dzimt vai sadzv lietot valoda ir krievu valoda. Vai tad tpc, ka mana dzimt valoda ir latvieu valoda, es btu ieskaitms kaut kd "latvievalodgo" katgorij? Tau ne! Es esmu dzimis latvietis, dzvoju un ar nomiru, bdams latvietis, bet ne "latvievalodgais".

 

Ncija, tauta, tautba ir vsturiski izveidojus cilvku sabiedrbas formas, kam raksturga visprnacionla gan valodas, gan etnopschisks struktras, kultras, nosaukuma, nacionls pscholoijas un nacionls paapzias kopba. Ncijai, tautai ir kopja vsture, kopji mri, ideli, svtumi un ticjumi, biei vien ar kopga reliija. Un, protams, ar sava vsturiski izveidojusies territorija un, visbiek, sava valsts. Un jebkua individa piederba pie kdas tautas ir pasaprotama, jo katram tau ir vai ir bijui vecki, vecvecki vai vl tlki seni, kas piedergi pie noteiktas tautbas. Kpc gan ie seni, sava izcelsme, savas saknes btu jnoliedz un jiesaists kaut kd prnacionl struktr, ku vienojoais elements ir tikai krievu valoda?

 

Bet varbt   vii ir tie, kuus Pteris Pirmais raksturoja k "audis bez cilts un dzimtas, klaiojous starp stm"? Un pavlja tdus "klaiotjus iekalt dzelos un stt uz Sanktpterburgu pus purv dzt!".  Var jau bt?...

 

Un ja vl viu valoda btu Pukina vai ermontova valoda! Visbiek saskarsm ar "krievvalodgajiem" ms gan dzirdam oti ierobeotu krievu valodas krjumu, kas bagtgi "sapiparots"  ar t dvtajiem "mtes vrdiem", vieglas uzvedbas dmu un cilvka intimo ermea dau pieminanu...

 

Savulaik Staina mris bija visu tautbu nacionlo patnbu nonivelana, to inteliences izskauana, veselu tautu piespiedu prvietoana, ekonomiska migrcija un vienveidgas pelkas masas padomju tautas izveidoana uz vienas - krievu tautas un vienas - krievu valodas bazes.

 

Bet kpc gan odien, kad tam nav nekdu - ne poltisku, ne ekonomisku iemeslu, polis negrib bt polis, ukrainis negrib bt ukrainis, kpc ebrjam jizliekas par krievu un visiem kop - par "krievvalodgajiem", t noliedzot savas saknes, savu izcelanos, savu vsturi, savu kultru, savu valodu?     

 

Mdz teikt, ka "atgriezts eceris kstot par visctgko katoli". Novrojot msu "krievvalodgo" runasvrus,is teiciens apstiprins: viskaismgk par "krievvalodgo" tiesbm, par viu "apspieanu" un par otras (krievu) valsts valodas nepiecieambu Latvij uzstjas tiei tie, kuiem ar krievu tautu vispr nav nek etniski kopga.

 

Pareizj visprjas globlizcijas laikmet, kad pa pasauli prvietojas gan lielas cilvku masas, gan viu miljardiem lielie kapitli, btu nereli  sagaidt, ka katra tauta kompakti dzvos tikai sav vsturiski izveidotaj territorij, sav valst.

 

Tau jebkuam vienalga kdas tautas prstvim, atrodoties un vl jo vairk ilgstoi dzvojot citas tautas vsturiskaj territorij un valst, ir jievro un jciena ts valoda, kultra, nacionls pabas un apzia. Ir sakmvrds: "Nelien sve kloster ar saviem ptariem!" Un ie savi "ptari" konkrtaj gadjum ir prasba pc msu Satversmes grozanas un, protams, ne jau ukraiu, ne pou, ne ebrju, bet tikai un viengi pc krievu valodas k dominjos valsts valodas noteikanas Latvij.

 

Nav iespjams cilvkam bt internacionlistam, ja vi nav ar nacionlists. Nav iespjams cient citas tautas, ja neciena pats savjo. Un, ja tu necieni tautu, kuas vid  un kuas valst tu dzvo, velti gaidt, lai kds cientu tevi un tavu tautu un vl jo vairsk - mistisko prnacionlo veidojumu  "krievvalodgie"!

 

E. V. Upelnieks
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA