LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Interesanta pieredze
Apskatt komentrus (0)


31.01.2012


 

Dr. Krlis I. boli

 

Interesanta pieredze

Par nas organizciju un nieu, krievu, latvieu valodu

 

Tas notika nu jau tlaj 2001. vai 2002. gad. Toreiz vadju konsultantu grupu anhaj, nas Tautas Republik (TR). TR bija spiedga vajadzba iestties Pasaules tirdzniecbas organizcij (PTO), lai btu pc iespjas mazki ri eksportam. Tau viens no riem, lai iesttos PTO, bija TR valstij piederoo banku organizcija, jo t kropoja konkurenci ar rzemju bankm. Biju priecgs, ka man piedvja vadt to konsultantu grupu, kua veidos garantiju instittu, kas toreiz vl nebija ne anhaj, ne TR vispr. Priecgs biju tpc, ka skaidrs: vispirms jprorganiz bankas un tad attiecgi jveido garantiju likums un garantiju institts.

 

Lai uz fona man anhaj btu lustga dzvoana, par savu prinieku uzaicinju kollgu no Italijas izskatgu, armantu, labu dziedtju. Nu tds sts Berluskoni tips tikai daudz jaunks.

 

anhaj mani prsteidza, ka garantiju grupai ir vairk nieu ldzstrdnieku nek banku grupai. Vajadzja tau bt otrdi. Izskaidrojums un pamatojums tam nca drz. Problma ar TR valsts bankm bija ne tikai konkurences kropoana, bet ar tas, ka, financjot valsts uzmumus, tie neatmaksja - k jau agrk ar Padomju Savienb - saemtos kreditus. Bankas bija techniski bankrotas un tpc nevarja financt mazos un vidjos privtos uzmumus TR. T k it sevii jau toreiz mazo un vidjo uzmumu plaukana un attstba bija oti svarga tiei anhajai, tad projektu, lai uzlabotu mazo un vidjo uzmumu financanu, stenoja anhaj visas TR vajadzbm.

 

Tur tad ar veidojs innovtvais piegjiens mazo un vidjo uzmumu financanai. Parasti uzmjs ar savu ideju, projektu iet vispirms uz banku, tur izklsta savu projektu, un banka pieprasa garantiju, ja projektam nav pietiekamas las. anhaj un odien vis TR uzmjs vispirms iet uz garantijas instittu, tur saem garantiju un tad izvlas banku, kua ir izdevgk vai zingk attiecgu projektu financan. Lai iegtu projekta financanai vajadzgo naudu, banka var emitt obligcijas, kuas toreiz garantja anhajas pilsta. T ar plai atvra vrtus produktu un dizaina plaitismam TR, kas tur vl mt o baltu dienu. Ar vai bez plaitisma is financanas veids ir piemrots autorittvai, trai ekonomikas attstbai.

 

Saprotams, ka man toreiz anhaj sanca nevis kda lustga dzvoana, bet gan pamatga nostrdans par diviem. Mans italieu kollga domja, ka es viu esmu atvilinjis uz anhaju smagam darbam, kas viam nebija vajadzgs. Vi daudz slimoja un, kad ierads kantor: Karrrlisse, ver iz ze progresse?

 

Mani izglba mana nieu ldzstrdnieku grupa ar apbrnojamm darba spjm 24 stundas diennakt - viengi ad tad pa stundai guot ar galvu uz galda. Grupas vadtjs un mans asistents bija Nandingas universittes makroekonomikas profesors, ar kuu man vl odien ir labs kontakts. Uz to, ka vi nav vienkri nietis, nordja ar kollgas imene - viam bija divi brni: puistis un meitente.

 

Kdu dienu nostjies mana galda priek, vi noprasja: Bos no Baltijas, kds valods tad tur, tans Baltijas valsts, run?

 

Pavisam vienkri, atbildju, Igaunij run igauniski, Latvij run latviski un Lietuv run lietuviski. Izstiepies visos savos 155 centimetros, vi  paceltu galvu atmeta: Bos no Baltijas, es un pat mani studenti zina, ka Igaunij un ar Latvij ir daudz cilvku, kui run viengi krieviski. Vai tad nebtu pareizi, ja krievu valodai Igaunij vai Latvij btu oficilas valodas statuss?

 

Es savukrt izstiepos krsl, paclu galvu un mazliet pikti atcirtu: Klausies, man te augu dienu jstrd nas lab! Man nav ne laika, ne gribas ar tevi vai jums vl diskutt par valodm Baltijas valsts! Saki - ko tev vai jums vajaga!?

 

Saucis sav krsl, vi ststja: Zini, bos no Baltijas, Krievijas austrumos legli vai nelegli dzvo kdi piecdesmit miljoni nieu. Ja kda no Baltijas valstm dotu krievu valodai oficilas valodas statusu, tad nkam dien TR pieprastu Krievijai, lai nas mandarna valoda ir oficila valoda Krievij. Un skatjs man lielm, bm, ldzom acm. Pielcu kjs, divos lcienos biju pie via krsla, aiz padusm izstiepu viu gaum un sacju: Klausies, katrs stens igaunis vai latvietis novl jums, lai mandarna valoda btu oficila valoda Krievij. Tikai, ldzu, Baltijas valstis ir par mazm, lai vartu jums paldzt, k pankt mandarna valodas oficilu statusu Krievij. Bet dariet tau t: noorganizjiet nu ldz Urlu kalniem. Ldz Urliem nieu valoda oficila. Tur jums nevajaga paldzbu ne no vienas citas valsts.

 

Tagad tikai jkonstat, vai mans asistents n nav atmetis domu, ka ar kdas Baltijas valsts paldzbu var pankt nieu valodas oficilu statusu Krievij. Lai viam pierdtu, ka manis toreiz teiktais bijis pareizi teikts, visiem jiet 18. februr balsot pret.

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA