LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

7762

Daugavas vanadu 60 darbbas gadi Anglij
Apskatt komentrus (0)


13.10.2010


Attl no kr.: Sarkojuma vadtja Ilze Grickus un mc. Gita Putce nolasa apsveikumu no Latvijas ev. lut. Bazncas Lielbritanij prvaldes

 

Daugavas vanadu 60 darbbas gadi Anglij

 

Daugavas Vanagu organizciju nodibinja 1945. gada 28. decembr leionri gsteku nometn Cdelgem, Beij. Anglija bija pirm valsts, kas piema darb bgus no nometnm Vcij, skot ar 1946. gadu.

 

Sta K. Zaria un vairku nacionli domjou virsnieku ierosm tika nodibints DV fonds Anglij. Pirm sde notika 1947. gada 21. decembr London. Par valdes locekli ievlja  ar lsirdgo msu Veltu Krustiu (vlk Alksne).

 

Pirmais mris bija paldzbas darbs Vcij palikuajiem kaa invalidiem.

 

1948. gad bija 77 DVF nodaas - kopas Anglij, tagad 21.

 

DVF sd 1950. gada 16. mart aicinja Mariju ei organizt sievieu darbu DV organizcij. Ar o sks vanadu patstvga darbba, kaut vanadzes pirms tam bija veikuas saimnieciskos un aprpes darbus nodas, jo organizcij par biereem varja bt ar sievietes. Skum bija vanadu komitejas, bet 1960. gad ts prdvja par vanadu kopm.

 

1968. gad DVF nodaas apvienojs novados: Ziemeanglijas, Saules, Vidusanglijas un Dienvidanglijas. Katram novadam bija sava vanadu prstve - vadtja. Novadu sanksmes rkoja divreiz gad.

 

Salidojumi notika katru gadu vai ik prgadus: London divi, Notingham viens, Almelij etri, Bradford divi, Korbij divi, Msmjs- pieci,  Rodl 1, Donkaster viens, Bolton viens, Lds divi, Volverhampton viens, Stokport viens, Halifaks viens, Lester viens, Birmingham viens, Straumnos- 19 (kop 1995. gada).

 

Vanadzes ir iekrtojuas DVF un nodau namus, strdjuas latvieu skols, bibliotks, rakstjuas pres, dziedjuas koos, spljuas tetos, piedaljus tautasdeju kops, nodarbojus ar sportu, izkrtojuas auanas kursus, rokdarbu izstdes, vakaranas, Ziemsvtku tirdzius, loterijas un krtojuas saimniecisko darbu sarkojumos. Kas var izskaitt tos prgu kalnus, sagatavots maiztes, kku cepanas, kafijas katlus utt.?!

 

Apmeklti slimie un vecie tautiei, kopti kapi. Atbalstta Minsteres imnazija, latvieu skolas un brnu nometnes, tautasdeju kopas. Ielastas grmatas skau lent neredzgajiem leionriem, kas palika Vcij. Lasti referti gan latvieu, gan angu sabiedrbai, rkotas literrs pcpusdienas, video izrdes.

 

Izdotas vairkas grmatas: Jua un Tamras Sinku Latvieu valodas mcba- svetautieiem, mag. phil. Terzes Lazdias Teach yourself  Latvian, V. Rullias Soli pa solim, M. ees un I. Auzias-Smitas Kaucmindes Mjturbas seminrs un Latvijas Mjturbas institts, Latviei Lielbritanij un Veltas Kingas un Sarmtes Janovskas Sienza ceojums uz Mnesi.

 

Kop Latvijas brvbas atganas daudz darts paldzbas darbam dzimten: leionriem, daudzbrnu imenm, skolm un briu namiem, turpinot darbu ar pau mjs, rj informcij.

 

Gadiem aizejot, msu biedru skaits ir samazinjies:

1957. gad 2249 vanagi 300 vanadzes

1992. gad 1735 vanagi 555 vanadzes

2009. gad 1008 vanagi 448 vanadzes

 

Vanadzes darbus ir veikuas ar latvietm iedzimto darba tikumu un mlestbu, neprasot nekdu atldzbu, bet varbt paldies.

 

Patiesb ir grti noirt vanadzes un viu darbu no Anglijas latvieu sabiedrisks dzves ainas. Ts ir rosgs latvietes, kum rp uzturt un izkopt latvietbu tru latvieu valodu un kultru sens latvieu tradicijas - un daudzint Latvijas vrdu un likteni un cnties par brvu Latviju.

 

Padartais darbs bs tas prs, ko atstsim nkamajm paaudzm. Liels paldies M. eei, kas vanadu kustbu ierosinja un ar sirdsdedzi ms vadja ar saviem padomiem.

 

Paldies ar nkamajm vanadu priekniecm: rikai Sarkanbrdei, Gundegai Znei, Veltai King, Ausmai illerei, un novlam jaunievltai Maritai Grunts vadt ms tpat ar nkotn.

 

Un lielais paldies ikvienai latvietei un ar latvieu sievm svetautietm, kas nesavtgi strdjuas DV organizcijas mru stenoanai.

 

No sevis novlu jums, vanadzm, vienprtgi sekot un strdt tiem mriem, ko vanadu kustbai pamat lika DVF vanadu nozares dibintja un vadtja Marija ee.

 

Daugavas vanadzes, sasauksimies!

I. B. Birzgale  
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA