LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Ziemsvtku ieskaas saiets
Apskatt komentrus (0)


10.01.2012


 

Ziemsvtku ieskaas saiets

 

Toronto latvieu pensionru apvienbas  8 saietu  decembr  atklja Liene Martinsone, paziojot, ka apvienb iestjusies jauna biedre Liene Zela. 

 

Ziemsvtku ieskaas koncert dziedja soprns Sandra Maija (Maia) uze, Helnai Ginterei spljot klaviepavadjumu. Pirm bija Alvila Altmaa nopietn dziesma etras sveces.  Koncertam turpinoties, noskaa  pakpeniski kuva arvien lksmka, un beigs apmekltji dzirdja divas jautras dziesmas H. Ginteres aranjum.  No 11 pirmajm dziesmm seas bija komponjis Raimonds Pauls. Programm bija ar komponistu A. Jansona, P. Aldia, J. Vaivoda un bru Ziemeu dziesmas.  Prtraukumos saieta apmekltji dziedja Ziemsvtku dziesmas. Jauka bija Ivara Gaides atdzejot Deck the halls  ar latvisko nosaukumu Poam visu grezn rot.

 

Pc koncerta Sandra pardja su videolenti Ar tevi vien, ko via iestjusi Rgas televzijas lgeu sacensb, ku skattji balso par sev tkamko  lgeri. 

 

 

Filmas Zvejnieka dls izrde

 

Sptjot gadalaika neparasti lietainajai dienai, Toronto pensionri  15. decembr latvieu centr ierads kupl skait, lai noskattos pirmo Latvijas lielfilmu Zvejnieka dls, kas tapa 1939. gad Via Lapenieka reij.  Dai skattji to jau bija redzjui toreiz, bet lielk daa to skatjs pirmo reizi.  K zinms, filmas scnrijam izmantots Via La romns ar tdu pau nosaukumu.  Taj nav holivudisku izskaistinjumu, bet gan oti reli atveidota Kurzemes zvejnieku trcg, riska piln un nenodroint dzve.  Zvejnieku navitti izmanto bldgie tirgoi un zivju uzpircji no Rgas. Filmu caurvij  romantika un trağdija, jo zvejnieka dls un bagt tirgotja meita viens otr iemljuies.  Zvejniekdls Oskars Kava  izgudro jaunu murdu lau zvejai j un izrok ledus pagrabu zivju uzglabanai, lai izvairtos no uzpircjiem.  Film skan dziesmas Pie dzintara jas... un Laa kundze acis bola..., ko tauta iemoja.

 

ai filmai bija oti liela populritte, kam nebija auts ilgi turpinties.  Neievrojot Via La poltisko nostju, reliijas satru ar sektanta bra Teodora tlu un zvejnieku dzves relistisko atainoanu, jaun iekrta atzina o filmu par prk buruzistisku un ts izrdanu aizliedza.  NeIdzja pat Oskara Kavas tendencizais soljums par nkotni, ...kur valds darbs un darba taisnba.

 

Okupantu vara 1957. gad pastinja  jaunu filmas versiju citam reisoram ar citiem aktieiem.  Tikai dai vecks paaudzes aktiei varja otrreiz tlot savu lomu.

 

Skaa 1939. gada filmai bija laba,  dialogi labi saprotami.

 

 

Ziemsvtkus gaidot

 

Toronto pensionri pulcjs latvieu centr 22. decembr Ziemsvtku gaids, kaut gan tie nevarja atbraukt rakstts kamans, jo sniega nebija nemaz, un piekalns vl bija redzama zaa zlte.

 

Ziemsvtku svtbrdi ievadja prvests Dr. F. T. Kristbergs, aicinot visus dziedt korli Sen pilst, kur Dvids...  Svtrun vi runja par Mateja evaelij piemintajiem gudrajiem vriem no Austrumzemes, kui ierodas pie Jzus brnia un apdvina viu ar drgm mantm. Risinot domu par prieku dvanas dot un saemt, prvests secinja, ka visvrtgk dvana ir t, kuai nav nekdas materils vrtbas laiks, ko katrs var ziedot otram cilvkam, lai pabtu ar viu kop un bez vrdiem paustu silds siltumu un dvtu prieku.

 

Pensionri noklausjs ellista Jua enia prieknesumu pianistes Irisas Purenes klaviepavadjum. J. eni nesen atgriezs no koncertturnejas austrumkrast, un pensionri dzirdju to pau programmu.  To ievadja Jzepa Vtola Tautasdziesmu svtu, kas komponta balsm, bet eni to prveidojis ellam un klavierm. Nkamie skadarbi bija  Tlivala enia vijgais Aij , un Latvijas komponista Ptea Vaska trs tautasdziesmu apdares.  Vl programm bija Jurjnu  Andreja pudziesma un Lcijas Gartas Elija ellam un klavierm, ko via komponjusi 22 gadu vecum.  ai srgajai kompozicijai k pretstats bija Arvda ilinska Klasiskais menuets, kam atkal pretstat bija Alfrda tromberga mazk pazstam Andantino pastorale.  Latvieu komponistu koncerta beigs dzirdjm divu bru Mediu skadarbi: vispirms Jzepa Media miniatras Gavote un Romance, tad Ja Media riju.

 

Koncertu papildinja kop dziedts Ziemsvtku dziesmas Vs ziemas nakt un Ne pul grezn.  Pensionru kopdziesmas vl nekad nebija skanjuas divu koncertmkslinieku vadb.  Saieta beigs visi kop dziedja Klusa nakts, svta nakts.

 

 

 Toronto pensionri atvads no vec gada

 

Toronto pensionru apvienbas 2011. gada pdj saiet 29. decembr priekniece Valija Briksne pazioja, ka sveicienus sta Latvieu nacionls apvienbas Kanad valdes prieksdis Andris esteris. Dzimanas atceres dien, pasniedzot rozes un vljot visu labu, tika apsveikta koa diriente Irisa Purene. Atskanja dziesma Daudz baltu dieniu...         Pensionru apvienbas sarkojumu vadtja Liene Martinsone pateics dirientei Irisai Purenei un visiem dziedtjiem.

 

Vru ansamba Pusstunda  dalbnieki ierads, trpuies viesbu uzvalkos.  Galv visiem dziedtjiem bija dadkrsu cilindrs  balts, melns, zeltts un sudrabots.  Programma sks ar Sniga sniegi... un tiei tobrd pa logu varja vrot, ka lejup lido  sniegprslas.  Mazliet skumji, mazliet srgi skanja divas nkams, dmm veltts dziesmas Atkal vienu dienu kalendr rauju un Mais, nesteidzies... Sekoja  Eduarda Rozentraucha vijg Drauga vrdi un nezinma komponista dziesma Kumeli.

 

Vija Vare lasja humoresku par Jaungada sagaidanu un nedienm, kdas var rasties,  ja prk stingri ievro tradicionlos ticjumus. Irisa Purene ststja Latvijas anekdotus.  Imants Lapi dziesm atcerjs, kds bijis Tas trakais kavalieru gads.  Maija uze deklamja Gunra Griezes padomus, Ziemsvtkus un Jaungadu gaidot.

 

Ar koa Rota dalbniekiem atbilstoi Vecgada vakara viesbm bija koas galvasrotas.  Netrka pat pdj modes kliedziena galvassegu pasaul: fascineitors.  Rota dziedja Pa reiztei vien, Vji aizp gadus, Pa kuu laiku nosirmoja ja, Draudzi, vai tu atceries un beigs  E. Rozentraucha skumjo Vecs liktedzirnas.  Apvienbas priekniece Valija Briksne novlja visiem veselbu un izturbu 2012. gad.

 

 

Jaunaj  gad jaunas cerbas un mri

 

Toronto pensionru  apvienbas pirmo saietu  2012. gada 5. janvr atklja apvienbas priekniece Valija Briksne. Via apsveica saieta dalbniekus un novlja, lai piepilds visas viu ilgas un cerbas.

 

Sarkojumu vadtja Liene Martinsone apsveica ciemiu no Kristus Drza,  piebilstot, ka patiesb vii  nav ciemii, bet gan msu pau audis.  Apvienb iestjuies divi jauni biedri: Anita Huska un Visvaldis Golde. 

 

Saiet bija paredzta vrtga mzikl programma, un cerbas piepildjs, jo ms atkal apciemoja populrais pianists Andrejs Streajevs, atkrtoti apliecinot savu virtuzitti.  Vi atskaoa Friderika opena kompozicijas, un varja tikai apbrnot, k pianista pirksti lidinjs pr taustiiem, spljot vtraino Skerco Nr. 2.  Sekoja vairkas miniatras, un koncerts beidzs ar 4. baldi, kas pianistam esot vismk,  lai gan mzikas kritii to uzskata par grtu un sareğtu.

 

Apvienbas pilnsapulce bs 23. februr, un priekniece aicinja visus ierasties, jo Ontario valdbas ametpersonas, pieiot atbalstu, vads no pilnsapulces dalbnieku skaita. Pensionru apvienbas valdes kandidtus ldz pieteikt ldz 9. februrim.
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA