LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

107243

Vienu dziesmu dziedjm Toronto...
Apskatt komentrus (0)


16.07.2019


 

 

Armands Birkens,  Laika korespondents XV Latvieu dziesmu un deju svtkos

 

Gadu gait jdzieni dziesmu svtki Kanad un Toronto pilsta bija neirami. Vienubrd tomr pars, un par divu aizvadto svtku norises vietu tika izraudzta Hamiltona. Maias, protams, ir labas, pat nepiecieamas. Ar  zles Hamilton labas, atrodas tuvu klt, ir ar ltkas. ogad Dziesmu svtki Kanad atkal notika Toronto. Rkotji saprata, ka svtki izmakss drgk visiem k paiem, t ar dalbniekiem, bet saprata ar, ka tas bs t vrts. Un galu gal ‒ reizi piecos gados var atauties.

 

K pazudus avis atgriezmies vecaj, mj Toronto. Te daudzus, kui apmekljui  svtkus gadu desmitos, sagaidja senas  atmiu vietas Royal York viesnca, Maple Leaf Gardens, Latvieu centrs. oreiz svtku centrs bija lielais Hiltons. Bija gan ar  Maple Leaf Gardens, bet prtaist variant un ar citu nosaukumu. 

 

Toronto ir  sava aura. Laba, paa aura.  Jau iebraucot, jties pacilts, vismaz es t jutos, un daudzi citi, k ststa, ar. Paldies rkotjiem par o lmumu atkal sarkot svtkus Toronto, ai skaistaj, atraktvaj, kosmopoltiskaj lielpilst!   

 

 

Kopkoa koncerts

 

Kupls, oti kupls tautieu skaits dodas uz  Maple Leaf Gardens ikonisko ku Kanadas dziesmu svtku vstur. Ielas pus pazstam fasde ar uzrakstu Maple Leaf Gardens, lai gan t jau vairs nav kavu lapu drzs vien arna pieder Ryerson universittei, un  tagad to sauc Mattamy Athletic Centre. Ieejot arn, uzreiz  redzamas maias t sasinta un sdvietas iekrtotas citdi.  To ar vairs  nav tik daudz. K kopkoa koncerts, t ar tautas deju Lieluzvedums bija pilnb izprdoti. 

 

...Kopkoris iekrtojas ga josl arnas vien mal. Korim priek, vid uz arnas grdas orestris.  

 

Skas koncerts. Vairku gadu darbs tlt  beidzot skans! Prskatu programmu, mekljot kdu savu mko dziesmu, kas komponists, solisti, kas diris? Skatos,  bs interesants  dziesmu klsts, skot ar  pazstamu vecmeistaru darbiem, k ar nesen kompontas, vl nedzirdtas dziesmas. No senajm dziesmm priecgs gaidu Mness starus stgo, Lauzts priedes  un Gaismas pils. Ieraugot vairkas tautasdziesmas, ar jsmoju. Ir dzirdti daudzi kopkoa koncerti, gan Kanad, ASV, gan Latvij. Ir bijui spcgi, skaisti koncerti, bijui ar vjki, bet arvien gribas, lai izdodas! Jo nemaz nav viegli salikt kop du vriengu koncertu. 

 

Oresta pavadjum  ienes Kanadas un Latvijas karogus. Skan Tlivala enia elegant Dziesmu svtku Fanfare. Karogiem seko himnas. Korim skaists, varens, bagtgs skanjums. Publiku uzrun bijus Latvijas kultras ministre,  tagad Eiroparlamenta deputte Dace Melbrde,  Latvijas vstnieks Kanad Krlis Eichenbaums.

 

Par pau koncertu centos izcelt to, kas liks jauns, neparasts, ievrbas ciengs. Attiecb uz komponistiem programm izlasm jaunus, vl neiepaztu  komponistu vrdus  blakus labi pazstamajiem. Atzingi jnovrt tas, ka dziesmu svtkos  tautai dota iespja dzirdt jaundarbus, tas ir ar  atbalsts  jauniem komponistiem! 

 

ajos svtkos ldz ar  Lolitas Ritmanes Man sird  skanja vias dla Andra Matsona (Mattson) Pt, vjii apdare. Lastajiem droi vien gribtos zint, k skanja. Apdare eleganta, plstoa, ar labu kpinjumu. apdare izceas ar harmonijm un pavadjumu (oresta). Publikai oti gja pie sirds. Esam par vienu apdari bagtki. 

 

Kopkoa dalbnieku skaits 800, kas laikam ir lielkais koristu skaits Kanadas dziesmu svtku vstur. Koncertu klausjs aptuveni 2,200 cilvku. Programmu prasmgi un sirsngi pieteica Rasma Gaide un Andrejs Dzintars. 

 

Koncerta laik suminja trs Goda virsdirientus Brigitu Alku, Andreju Jansonu un Arvdu Purvu. Brigita un Andrejs dirija, bet Arvds Purvs bija skattjos. ie Goda virsdirienti tiem pelnjui, ka vius izce un sumina! 

 

Svtku orestr splja 30 mzii, visi latviei. Diviem gan ir nelatvieu uzvrdi, bet saknes   latvieu. Orestr prstvtas divas no msu mziklajm imenm: pieci no Ernesta un Indras Brusubrdas III brniem, divi no Lolitas Ritmanes un Marka Mattson brniem. Mzii prstvja Kanadu, ASV un Latviju. 

 

Dziesmas kuplinja septii solisti. Dziedja ar sirdi un dvseli! Vlos mint, ka divi no solistiem bija no vienas imenes Maria Thornburn un vias un Alberta Vtola dls Alastair.  Divas dziesmas bija jatkrto Lec, saulte! un Sasala jria.

 

Piecas dziesmas bija pas veltjums iem svtkiem! Un vl is koncerts ieies dziesmu svtku vstur ar ar to, ka koncerta ceturts dziesmas laik zl prtrka elektrba! Mris Sirmais diri Lec, saulte!, un dziesmas vid pki, ar skau kliki vis zl nodziest visas gaismas! Sam k meln nakt, bet koris turpina dziedt. Pirmaj brd iedomjos, ka tas varbt ir specils efekts ai dziesmai un ka tlt, tlt  gaismas tikpat efektgi atkal ieslgsies. Tomr tri vien sapratm, ka ir prtrkusi elektrba, ldz ar ko nebija gaismas, nedarbojs skau sistma un dzesinana. Pc pris sekundm iesldzs t saucams back-up emergency lighting, kum jbt katr komercil zl. Ts nedaudzs gaismas iedegs arnas augpus, kur bija gaitei, un tikai no turienes zl ielauzs kds gaismas stars.

 

 

Vismaz kaut ko varja saredzt. is notikums, protams, bija nopietns prbaudjums dirientiem, korim, solistiem un orestrim. Tau par spti visam, vii turpinja un veiksmgi tika ldz dziesmas beigm. Ko nu? Rcbas komiteja reaja ar mieru un humoru. Visu cieu. Vii tri uzzinja, ka taj pilstas rajon pazudusi elektrba un ka elektrii jau steidzas to atkal atgt. Rkotji piedvja koncertu beigt vai turpint tumas apstkos. Tauta, protams, gribja, lai turpina. Nu, tad  visiem jpielgojas! Skattji atrodas romantisk krsl, kas stenb nebija nemaz tik slikti. Baudjm dziesmas,  pievrot visu uzmanbu skaai. Dalbniekiem gan bija cita perspektva   grti izlast notis un saskatt dirientu. Daa koristu apgaismoja savas dziesmu grmatas ar mobilajiem telefoniem. Vrieu krtas dirienti novilka  aketes, lai baltajos kreklos vius labk saredztu. Nezinu, k tika gal orestris, bet tika. Visspgk bija solistiem, kuiem  nu bija jdzied lielaj telp, pri orestrim un korim, bez mikrofoniem. Visi dalbnieki, ieskaitot pieteicjus un rkotjus bija tiem malai! Gandrz jteic varoi. No rkotju puses par reakcijas trumu un izlmbu pai juzslav Selga Apse, Vizma Maksia un Juris eni. 

 

Starpbra prakstisku iemeslu d nebija. Raujam ldz beigm! Izrds,   nebiju viengais, ku oti cerja, ka notiksies brnums un tad, kad koris dzieds Gaismas pili, gaismas iedegsies tiei uz dziesmas kulminciju! Brnuma tomr nebija...

 

gada pavasar Latvij pazioja, ka pieirti  Triju Zvaigu ordei.  Ms nepaspjm bt Rg, 3. maij, kad Latvijas Prezidents tos pasniedza. Pc septts dziesmas mums, ikgas Pieciem Jannai Ankipnei, Lindai Marutai Kronbergai, Alnim Ceram un man valsts pieirtos Triju Zvaigu ordeus  pasniedza vstnieks Krlis Eichenbaums kop ar Daci Melbrdi. Lorija Vuda Cinkusa savu ordeni sama no Valsts prezidenta Raimonda Vjoa rokm. (Skat. Laiks nr. 25! Red.).  Sirsngs paldies viiem un Rcbas komitejai par o iespju! 

 

  koncerta gait pasniedza ar pirms Anda Ritmaa rados piemias fonda balvas. Ts sama sabiedrisk darbiniece un dzejniece Sarma Muiniece-Liepia un komponists Juris eni par ieguldjumu latvieu mzikas atskaoan un populrizan. Balvas pasniedza Artrs Jansons no svtku Rcbas komitejas, Kristne Saulte, PBLA valdes prieksde, un Lolita Ritmane (Anda Ritmaa meita).

 

...Koris dzied ind zemte, rb zemte, un dziesmas laik iedegas gaisma, iesldzas skaa un dzesinana. Visi dalbnieki un klaustji staro laim!

 

Vl pieminu, ka man gja pie sirds tas, ka programm nebija prk daudz himnas dziesmu, kuas gan ir spcgas un paciljoas, bet, skanot  prk daudzm, zd emocionlais kpinjums. im koncertam bija mierga, patkama plsme, ku mijs vienkras dziesmas ar spcgm. 

 

Turpinot tradiciju, beigs izskanja Pt vjii!, visiem kltesoajiem dziedot korim ldzi. 

 

Koncerta beigs suminja visus tos, kui ieguldjui lielu darbu, lai kopkoa koncerts izdotos. Komitej strdja Artrs Jansons, Laura Adlere, Jnis Beloglzovs, Vizma Maksia un Juris eni. Izjusts paldies viiem! Paldies ar klaustjiem, kui miergi, pat ar humoru spja pieemt miskli ar elektrbu.

 

Dzirdja pat asprtbas, k to, ka nekda tumsa neapklusins latvieu dziesmu. 

 

Paldies ar ikvienam komponistam, koristam, solistam, mziim. Js visi bijt burvgi un sagdjt  mums paciljous svtkus!

 

o svtku devze bija: Viena dziesma, viena deja... viena tauta. Lai kur ar btu dzimis, lai kur dzvo, dziedi, vai dejo, esam un mums jbt vienai vienotai tautai!

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA