LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

102336

Tas brdis ir klt
Apskatt komentrus (0)


02.10.2018


 

 

 

13. Saeimas vlanu diena klt.. K zinms, ogad sevi apskatanai izlikuas 16 partijas un partiju apvienbas, par trim vairk nek pirms etriem gadiem 12. Saeimas vlans, bet krietni mazk nek bija, piemram, piektajs Saeimas vlans, kad bija 23 saraksti,  no kuiem ar etru procentu barjru Saeim mandtus ieguva astoi, un oti daudz mazk nek pirmskaa Latvij, kad vlans rgulri piedaljs 30 un vairk sarakstu, turklt bez jebkdas barjras, mandtus ar ieguva liels skaits deputtu, tostarp vairkos gadjumos ar tikai vienu mandtu. Lieki teikt, ka tas parlament radja lielu chaosu, un tas ar bija viens no iemesliem, kpc toreizjais valsts premjrministrs Krlis Ulmanis nolma veikt apvrsumu un parlamentro iekrtu likvidt k iru.

 

oreiz rds, ka cerbas uz ievlanu pilngi noteikti ir trim partijm, kuas Saeim ir prstvtas patlaban, ttad – Saskaai, Zao un Zemnieku savienbai (ZZS) un Nacionlajai apvienbai, sabiedrbas aptaujs ts saem vairk nek piecus procentus atbalsta. Jaunkaj aptauj pri pieciem procentiem tikusi ar  ekscentrisk kdreizj aktiea Artusa Kaimia dibint KPV LV (Kam pieder valsts?) partija, Jaun konservtv partija (JKP) un partiju apvienba Attstbai/Par. Savukrt Jaun Vienotba, kas patlaban ir prstvta Saeim k Vienotba, aptauj ir ar 3,8 procentu atbalstu. Visai ievrojams skaits vltju joprojm nav izlmui, par ko tie dom balsot, ja to balsis tiek proporcionli prdaltas visu partiju starp, tad visas septias mints partijas vartu iegt mandtus parlament, tau t pagaidm ir tikai prognoze. Aptaujm Latvij (un ne tikai) ne vienmr var uzticties. Prnajs pavaldbu vlans mint JKP aptaujs kotjs ne pai augst viet, tau vlanu dien t Rg ieguva 13,42 procentus balsu un devius mandtus Rgas dom. Ar sestdien paredztajs Saeimas vlans var sankt visdi.

 

Attiecb uz tiem, kas vl nav izlmui, teiku t –, ja man aptaujas ietvaros  jauttu par atbalstu kdai partijai, ar es btu teicis, ka neesmu vl sti izlmis. Jebu esmu liberli noskaots cilvks, un ir trs partijas – Attstbai/Par, Jaun vienotba un partija Progresvie, kuas visum atbilst manai domanai, it pai socils poltikas jom. Esmu gaum skumj, ka ts nav spjuas atrast kopsaucju un nav  izveidojuas vienu vairk vai mazk liberli noskaotu poltisko spku. Visticamk sestdien es doos uz iecirkni un ilgi un dikti aplkou visus trs bietenus pirms nonku pie secinjuma, un man bs l, ka neesmu varjis balsot par atlikuajiem diviem, jo viss trs partijs un apvienbs ir cilvki, kuus uzskatu par nudien spjgiem Latvij veidot pozitvu poltiku.

 

Atminos, ka aizvadtajs pavaldbu vlanas brd, kad ierados iecirkn, man nebija skaidras izpratnes, par ko balsot. Minstinjos, minstinjos, un tad beidzot izvljos sarakstu, ku bija viens man tuvs draugs. Pieliku viam krustiu, visus prjos kandidtus izsvtroju, un bietenu ieliku kast. Nkamaj rt izrdjs, ka partija bija ieguvusi vietas Rgas dom, bet draugs bija palicis pirmais aiz svtras. Gads ar t.

 

Savukrt attiecb uz tm partijm, kum ir izredzes iekt Saeim, acmredzams jautjums ir par to, kuas no tm pck veidos valdoo koaliciju. Var gadties, ka vairkumu saems Saskaa, ZZS un KPV LV, un td gadjum ir iespjams, ka pirmo reizi Latvijas vstur Saskaa tiks uzemta koalcij. KPV LV cilvki ir teikui, ka tiem aj zi nekdu „sarkano lniju” neesot. ZZS vadtji ir teikui, ka koaliciju ar Saskau tie nekd gadjum neveidotu, bet, pirmkrt, atsevii partijas prstvji to ir pievui un, otrkrt, t k tas btu viengais veids, k ZZS var atgriezties koalicij, jo matmatiski citi varianti nesank, krdinjums vartu bt prk liels.

 

K zinms, Saskaa joprojm ir t partija, kua uztur viscieks attiecbas ar kaimivalsti Krieviju vai vismaz ts domanu. J, no oficila lguma ar Krievijas dikttora partiju  Vienot Krievija Saskaa pirms kda laika atteics, tau t joprojm atsaks atzt, ka Latvija pc Otr pasaules kaa bija okupta valsts, t ar uzskata, ka Krimas nelikumg  aneksija  bija pamatota, un par visu vairk t iebilst pret  jau  apstiprintajm reformm Latvijas izgltbas sistm, kuas paredz arvien lielku latvieu valodas lomu mcbu proces. Man gan  nekdi nav saprotams, kpc das reformas netika veiktas jau tlt  pc Latvijas neatkarbas atjaunoanas. Saskaai noteikti nedrkst uztict Izgltbas ministrijas vadanu, nedz ar rlietu ministriju, emot vr ts uzskatus par rpoltiku (ts kampaas programm solts "veidot labas, savstarpj cie balsttas attiecbas ar Krieviju" laik, kad kaimivalsts nekdu cieu nav pelnjusi). Tiesa, man vienmr licies, ka nebtu nekdas vainas Saskaai uztict, piemram, Veselbas ministriju vai Labkljbas ministriju, jo par to prraudztajiem jautjumiem partija alla ir sdzjusies, un td gadjum, lai pamina kds no ts cilvkiem kaut ko uzlabot. Tau, emot vr mintos partijas principus, labk tomr btu Saskau no valdbas veidoanas turt attlk. Tau, ja ne Saskau, tad ko ts viet? KPV LV ir kliedzoi demagoiska partija,  Jaunajai konservtvajai partijai noteikti ir diametrli pretji uzskati par dadiem jautjumiem attiecb uz Jauno Vienotbu un it pai Attstbai/Par. Negribas tict, ka situcija nonks tik tlu, ka sestdien ievlts partijas vispr nesps sastdt koaliciju un tpc bs vajadzgas rkrtas vlanas, jo kas gan liktu tict, ka pc pris mneiem balsu sadaljums vartu bt krietni citdks, tau jautjums  man tomr liek drusku nervozt. Dzvosim, redzsim.

 

Attiecb uz rzems dzvojoiem Latvijas pavalstniekiem Centrl vlanu komisija (CVK) oned pazioja, ka vltju skaits ogad vartu bt rekordliels kaut vai tpc, ka ogad rvalsts iecirku bs par 23 vairk nek pirms etriem gadiem, Amerik vien 21. 

 

Tau rpus infrastruktras jautjumiem man par rvalsts dzvojoo pilsou piedalanos vlans alla bijuas daltas jtas. Doms kavjos pie jautjuma, vai latvietis Amerik, Vcij vai Japn zina pietiekami daudz par Latvijas poltiskajiem jautjumiem, lai izvle btu Pamatota? Piemram, cik rvalsts dzvojou latvieu zina, kas ir obligt iepirkuma komponente (OIK), par kuu Latvijas  poltik lauzti oti lieli pi? Ar to vlos aicint rvalsts dzvojoos balsotjus vispirms oti rpgi izptt partiju programmas (ts visas var atrast CVK mjaslap), k ar atminties vai prlast visu to informciju, komentrus un intervijas, kas rpgi gatavotas un publictas msu Laik un Brv Latvij!  Lai Latvijas simtgades gad izdodas ievlt tdu Saeimu, kua ir s jubilejas cienga!

  
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA