LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

SARKOJUMI un DIEVKALPOJUMI
Apskatt komentrus (0)


19.12.2017


 

 

SARKOJUMI

 

DENVERA (CO)

Kolorado Latvieu Kultras Centrs (10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226), tlr.: 303-986-5337 vai 303-913-8081. Piektdiens 19:00 tiekas latvieu deju grupa, 20:30 notiek koa minjums.

 

FILADELFIJA (PA)

Filadelfijas Brvo Latvju biedrba ( 531 North 7th St, PA 19123).

31.decembr 3- 5:30 pm Jaungada balle! Balle vism paaudzm! Svinsim kop ar Rgu! Mzika, vieglas vakarias, troku veidotji, ampanietis/sula plkst. 5 am., kad Latvij iestsies 2018.gads. Bietes pieauguajiem $30, brniem $15. Info: http://latvianNYE.bpt.me 

 

9.janvr regulr pensionru sanksme.

 

 

ST. PTERSBURGA (FL)

St. Ptersburgas Latvieu biedrbas nams (1705 9th Ave N, St.Petersburg FL 33713).

31.decembr 16:00 Jaungada sagaidana vienlaikus ar latvieiem Latvij. Sanksim kop, atnesot ldzi grozius ar Vecgada vakara krumiem. Biedrba gds par ampanieti, mziku un centsies nodroint TV tieraidi no Rgas. Plkst. 17:00 dziedsim Latvijas himnu kop ar visas pasaules latvieiem. Pulcsimies gada pdj dien kupl skait, lai sagaidtu Latvijai tik pao gadu! Ieejas ziedojums, skot ar $10.

2. janvr 10:00 Biedrbas valdes sde. 

17. februr paredzta Sirsniu balle, ku uzstsies un gds par deju mziku grupa Atkal kop⒒, kas sastv no pieredzes bagtiem mziiem, kas sniegs daudzveidgu programmu. Gatavosimies im romantiskajam un daudzsoloajam sarkojumam!

 

 

TRVETE

Valdes sdes katru ceturtdienu 19:00 Centr. Info: 514-992-9700. 

 

 

ZIEMEKALIFORNIJA

(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un informc. daas vadtja Una Veilande tlr.: 408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koa minjums


DIEVKALPOJUMI

Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline MA 02445). Info: 617-232- 5994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com, tlr: 617-232-5994. Mc. Igors Safins. Tlr.: 617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com.Runas stundas trediens 10:00 - 15:00, piektdiens 16:00 - 18:00. Dievk. notiek 11:00. 

 

ikgas latv. ev. lut. Cinas dr.: (6551 W Montrose Ave, Chicago IL 60634), tlr.: 773-725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.com/ikgas-Cinas-draudze-255043897965234. Dievk. notiek svtdiens 10:00. Pc Dievk. kafijas galds. Mc. Gundega Puidza, tlr.biroj: 773-736-1295; mjs: 708-453-0534, E-pasts: puidza@yahoo.com 

 

ikgas latv. ev. lut. Sv. Ptea dr: (450 Forest Preserve Dr, Wood Dale IL 60191). Tlr.: 630-595-0143. Mc. Ojrs Freimanis. Dr. pr. Uldis Pli. Dievk. notiek svtdiens 10:00. Pc Dievk. kafijas galds. 

 

ikgas latv. baptistu dr: (820 Ontario St, Oak Park, IL 60302). Mc. Oerts Cakars. Tlr.: 708-383-5285. 

 

Denveras latv. ev. lut. dr.: (10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Dievk. notiek svtdiens 9:30. Pc Dievk. sadraudzba. Trediens 17:00 Bbeles stundas. Trediens 15:00 17:00 un ceturtdiens 9:00 13:00 mctja pieemanas stundas. Mc. H. Godia tlr.: 720-484-9857.

 

Detroitas Sv. Pvila latv. ev. lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile Road, Farmington Hills, MI 48334). Dievk. notiek svtdiens 10:00. 24.decembr Ziemsvtku vakara dievk. 7.janvr Zvaigznes dienas Dievk. ar dievg. Nodarbbas brniem. 28.janvr Dievk. Draudzes gada sapulce. 11.februr Dievk. ar dievg. Nodarbbas brniem. 25.februr Dievk. Pankku brokastis.

 

Dienvidfloridas latv. ev. lut. dr.: Shepherd of the Coast Luth.Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs, tlr.: 561-447-9050. Dievk. notiek 14:00. Pc Dievk. visi lgti pie kafijas galda! 21.janvr Dievk. 

 

Dienvidkalifornijas latv. ev. lut. dr.: baznca (1955 Riverside Ave, Los Angeles CA 90039).Dievk. notiek 11:00. 24.decembr 16:00 laju vadts Ziemsvtku vakara Dievk. 

 

Damaikpleinas Trsvienbas latv. ev. lut. dr.: Unitarian Congregational Parish of Norton (2 W Main St, Norton, MA 02766). Svtdiens 11:00 Dievk. ar dievg. Kalpo mctjs Dr. Jnis Keggi, draudzes sekretre Zigrida Krukova, tlr.: 617-323-0615. 

 

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Ja dr.: (301 N Newtown Street Road, Newtown Square, PA 19073), tlr.: 610-353-2227. Mc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 11:00. 

 

24.decembr 18:30 4. Adventa Kristus piedzimanas svtku vakara Dievk. 31.decembr Diev. Ar Sv.vak. 7.janvr Zvaigznes dienas Dievk. Draudzes kungu rkotas pusdienas. 14.janvr Dievk. 21.janvr Dievk. ar Sv. vak. Dmu komitejas gada pilnsapulce- visas dmas laipni lgtas! 28.janvr Dievk.angu val. ar Sv. vak. 4.februr Dievk. Pc Dievk. Draudzgais Aicinjums mc. Ja Silia Stipendijas Fonda izloze. 11.februr Dievk.

 

Kalamaz latv. apv. ev. lut. dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Mc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pc Dievk. kafijas galds. 24.decembr 17:00 Ziemsvtku vakara Dievk. 31.decembr Vecgada dienas Dievk. ar dievg. 7.janvr Zvaigznes dienas Dievk. 14.janvr Dievk. ar dievg. 21.janvr Dievk. 24.janvr 11:00 Bbeles stunda Kalamaz. 28.janvr Dievk. ar dievg. 4.februr Dievk. 11.februr Dievk. ar dievg. 14.februr 18:00 Pelnu dienas Dievk. ar dievg. 18.februr Dievk. 21.februr 11:00 Bbeles stunda ciem Latvija. 25.februr Dievk. angu val. 28.februr 11:00 Bbeles stunda Kalamaz. 4.mart Dievk. ar dievg.

 

Klvlandes Apvienot latv. ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lakewood, OH 44107). Baptistu draudzes dievk. notiek svtdiens 14:30. Bbeles stundas notiek 10:00 katra mnea otraj un ceturtaj tredien.

 

Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: (3300 C St, Lincoln NE 68510). Mc. Gija Galia, tlr.: 402-475-8106. Dr.pr. Krlis Indriksons, tlr.: 402-438-3036. Dievk. notiek 1.un 4.svtdien 10:00. 2.svtd. Dievk. angu valod. Pensionru saiets katr otraj ceturtdien. 

 

Manesteras latv. ev. lut. dr.: (21 Garden St, Manchester, CT 06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, tlr.: 413-568-9062. 6.janvr 11:00 Zvaigznes dienas Dievk. ar dievg. Mc. Igors Safins.

 

Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trsvienbas dr.: (1853 N 75th Str, Wauwatosa WI 53213), tlr.: 414-258-8070. Archibskape Lauma Zuvica, tlr.: 414-421-3934, e-pasts: pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, tlr.: 414-258-8070. Dievk. notiek svtdiens 10:00. 

 

Mineapoles St. Paulas latv.ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, Minneapolis MN 55407). Dievk. skas 11:00. Pc Dievk. sadraudzba. 21.decembr Bbeles stunda. 24.decembr 17:00 Svtvakara Dievk., sprediis angu valod. 25.decembr Ziemsvtku Dievk. ar Sv.vak. 31.decembr 16:00 Vecgada vakara Dievk. ar Sv.vak. 7.janvr Zvaigznes dienas Dievk.

 

Montrealas latv. Trsvienbas ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church (P.O. Box 39, Station NDG, Montreal QC H4A 3P7), tlr.: 514-992-9700. Dievk. vada dr. pr. Jnis Mateus un Mc.Zvirgzds. tlr.: 514-481-2530, e-pasts: prez@draudze.org. 

Valdes sdes notiek ceturtdiens 19:00. 24.decembr 15:00 Ziemsvtku Dievk. Norvu bazn.

 

ubransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ). Mc. Ieva Pumucne-Kineyko, tlr.: 908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com Dievkalpojumi notiek 13:30. 24.decembr 17:00 Ziemsvtku vakara Dievk. 7.janvr Zvaigznes dienas Dievk. ar dievg. 21.janvr Dievk. 4.februr Dievk. ar dievg. 14.februr 10:30 Pelnu dienas svtbrdis un Bbeles stunda. 18.februr Cieanu laika 1.svtd. Dievk. 4.mart 11:00 Cieanu laika 3.svtd. Dievk. ar dievg. Pusdienas. Draudzes pilnsapulce. 18.mart Dievk. (seko dr.pilnsapulce, ja t nav notikusi 4.mart). 30.mart 17:00 Liels piektdienas Dievk. ar dievg.

 

ujorkas latv. ev. lut. dr: 

Jonkeru bazn. (254 Valentine Ln,Yonkers NY). Mc. Saivars.

St. Andrew Lutheran Church (335 Reynolds Ave, Parsippany NJ). Mc. Saivars.

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville NY). Mc. Sali.

Priedaine (1017 State Rte 33, Freehold NJ). Mc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl House (123 E 15th St, NY 10003). Mc. Sali.

 

24.decembr 18:00 Jonkeru bazn. Ziemsvtku vakars.

18:00 Salas bazn. Ziemsvtku vakars.

 

25.decembr 11:00 St.Andrew bazn. Ziemsvtki.

31.decembr 10:00 Jonkeru bazn. Vecgada diena ar Dievk.

 

Roesteras ev. lut. Krusta dr.: Atonement Lutheran Church (1900 Westfall Rd, Rochester NY 14450). Dievk. notiek 14:00. Diakone Linda Sniedze-Taggart. 25.decembr Kristus piedzimanas svtku Dievk.

 

Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128 N Elm Str, Saginava, MI). Kontaktpersona Mary Beth Dzirnis: 989-781-1163,e-pasts: dzirnis@chartermi.net 

 

San Diego latv. ev. lut. dr.: Ascension Lutheran Church (5106 Zion Ave, San Diego, CA 92120), Dr. pr. Jnis Legzdi, tlr.: 858-598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.rr.com. Mc. Mrti Rubenis. Dievk. notiek 12:00. Pc Dievk. kafijas galds. 30.decembr Ziemsvtku Dievk. ar dievg. Ar svtku programmu uzstsies San Diego Latvieu skolias brni. Ciemosies Ziemsvtku vectis.

 

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: Christ Lutheran bazn (#1 Selma Ave, Webster Groves, MO 63119). Dievk. notiek katra mnea 3. svtdien 14:00. Pc Dievk. saiets ar groziiem. Mc. A. Kalnia. Dr. pr. I. Kalnia, tlr.: 314-457-1830, e-pasts: kalninsis@charter.net

 

Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 3rd Ave N E Seattle, WA 98125). Dievk. notiek 10:30. Prv. D. Cilne, tlr.: 206-674-9600, e-pasts: cilnis@earthlink.net. Info: www.seattlelatvianchurch.org 24.decembr 17:00 Ziemsvtku vakara Dievk. Dzieds Katrina Zommere, relnieks Dr. Andris boli.

 

Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: Trinity Lutheran Church (35 Furman St, Schenectady NY 12308). Diakone Linda Sniedze-Taggart. 

 

St. Ptersburgas latv. ev. lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 Msu Pesttja (Our Savior) bazn. (301 58th Street S, St. Petersburg, FL 33707), k ar Biedrbas nam. Bbeles stundas notiek Biedrbas nam 11:00. Mc. Aivars Pelds, tlr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tlr.: 727-367-6001. Katrs 1. svtdienas Dievk. notiek Biedrbas nam plkst. 14:00. 25.decembr Ziemsvtku Dievk. baznc. 5.janvr 11:00 draudzes valdes sde Biedrbas nam. 7.janvr Dievk. Biedrbas nam. 14.janvr Bbeles stunda.

 

Toronto - Sv. Ja ev. lut. latv. dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, ON M4V 1J6), tlr.: 416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.stjohnslatvian.ca Mc. irts Grieti (adrese: 40 Hollyberry Trail, North York ON M2H 2S1), tlr: 647-986-5604, E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. pr. Krlis A. Jansons, tlr.: 905-338-5613, e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Sibilla Korule. Dmu kom.pr. Maija Sukse, tlr.: 416-221-4309. 24.decembr 15:00 Svtvakara Dievk. abs valods (Sv.Andreja). 17:00 Svtvakara Dievk. (Sv.Ja). Dzieds Sv.Ja draudzes voklais ansamblis. 25.decembr 11:00 Kristus piedzimanas svtku Dievk. ar dievg. (Sv.Ja). 31.decembr 17:00 Vecgada vakara Dievk. ar dievg. (Sv.Andreja). Pc Dievk. Savstarpja apsveikans, paceot glzes. 

Archibskapes Laumas Zuvicas sveicieni Ziemsvtkos! Lai atskan zvani Ziemsvtkos un ieejot 2018. gad! 

 

Vaingtonas (DC) latv. ev. lut. dr.: Draudzes nams (400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850-3121), tlr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.com Info: www.dcdraudze.org Mctja prv. Anita Vrsberga Pa, mob.tlr.: 301-302-3270, e-pasts: macanitavp@gmail.com, dr. pr. Jnis Vtols, tlr.: 703-264-0089. Svtdiens: 9:15 Latvieu skola. 10:00 Zai. Dievk. notiek 11:00. Kafijas galds. 

 

Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. Vija Bachmuts, tlr.: 860-644-3268. Mc. Igors Safins. 23.decembr 11:00 Ziemsvtku Dievk.

 

Ziemekalifornijas latv.ev.lut.dr.: (425 Hoffman Ave, San Francisco).

Lgums stt SARKOJUMU un DIEVKALPOJUMU zias uz e-pastu: rasma@laiks.us, vlkais SVTDIENS! Krtjam avzes numuram zias uz redakciju tiek nosttas PIRMDIENS. 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA