LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

21128

Par maz ir noemt cepuri Lielbritanijas latvieu priek!
Apskatt komentrus (3)


07.02.2012


 

Par maz ir noemt cepuri Lielbritanijas latvieu priek!

 

Janna Kurste ststa Gundegai Saultei

 

Pc atgrieans no Lielbritanijas, kur Saeimas deputte, Latvijas Universittes profesore Janna Kurste piedaljs vairkos Draudzg aicinjuma sarkojumos, via atzstas: pirm reize pagja td k reibon, ar iemlans sajtu. Katr viet bija kaut kas savs, bet cilvki, ko satiku, visur gaii un darbgi. Jautta par spilgtkajiem iespaidiem, via aizgtnm ststja piedzvoto.        

 

Biju pie latvieiem Bradford, Notigham, Straumnos un London, pirmo reizi pie Lielbritanijas latvieiem. Tagad man ir drusci kauns par savu ldzinjo tuvredzbu, jo esmu bijusi ASV, Kanad, Vcij, kur sastapu latvieu aktvittes, un man bija priekstats, ka viss notiek tikai tur. Redzot, ko dara Anglijas tautiei, k vii samr veiksmgi mina latvisk sabiedrb integrt latvieu jauniebraucjus, par maz ir noemt cepuri viu priek, drzk darboans japsveic ar skaiem aplausiem.

 

ie aplausi ir veltti latvieu kultras centieniem?

 

Nu kaut vai man pdj pieturas punkt London. Latvieu koris Lilijas Zobenas vadb dziedja ekselenti! Tdu kori izveidot, sagatavot programmu ir patiesa meistarba, to klausoties, man acs sariess aizkustinjuma asaras. London ir lieliska latvieu deju kopa, ko vada Viktors Grigulis. Daa dalbnieku ir nesenie atbraucji no Latvijas, tad vl Austrlijas latviei un pat vairki angi. Tik aizrautgi dejoja, skatoties mana sirds lksmoja. Pavisam nesen nodibinta folkloras kopa Austrumkalns, ts inicitores ir Lilijas Zobenas meitas Andra un Karlne. Pc manas uzstans bija neliels kopas koncerti. Ja vien es nebtu tik prgurusi, visu nakti vartu palikt kop ar iem jaunieiem. Grupi bija ar viena angliete, kas ar dgi ms latvieu ritmos un apliecinja, ka latviei nav nekdi gaudulgie, bet ir dzvi un spargi. Dziedja visu novadu dziesmas, bet man, latgalietei, bija patkami, ka skanja ar Latgales dziesmas. Man blakus cienjam dzejniece Velta Sniere aplaudja no sirds. Zl bija vecks paaudzes prstvji, vidjs paaudzes un pavisam jauni latviei, es pat krievu valodu tur dzirdju, ttad bija atnkui ar Latvijas krievi. Vai nav lieliski, ka, Daugavas Vanagu organiztas, pulcjas visas paaudzes unn tieksme pc latvietbas ir dzva.

 

Cits piedvojums Bradford. Tur luteru mctja Gita Putce nodarbojas ne tikai ar latvieu gargo skoloanu, bet izvr savu darbbu plak. Kop ar palgiem organiz dziedanu, folkloru, runanu. Es biju aizvedusi pagjus vasaras ekspedcij uzemtu filmu par rucavniecm. Kurzemes sievas film dzied. Tikldz filma bija beigusies, Bradford publika pki, bez rosinjuma ska dziedt, es ar sen nebiju tik sirsngi dziedjusi ldzi. Bija tda sajta Latvijas dziesma saplst ar turienes latvieu dziesmu un dod spku.

 

Notingham savukrt oti daudz deva sarunas ar Kriu un Astrdu Ligeriem, ar Reini Vtolu. Gan pa sarkojum, gan pc t daudz runjm, ko dart ar latvieu valodu. No viu puses bija jautjumi, piemram, vai latvieu valod Lielbritanijas vietu nosaukumus nevajadztu pietuvint angu rakstbai. Es atbildju, ka t varam aiziet ldz zinmam absurdam, jo gandrz nekad nevar cit valod atdarint oriinls valodas skaas. Tad, kad Londonas lidost bs rakstts nevis Riga, bet Rga, tad ms ar tuvinsimies angu vietvrdu rakstbai. Pagaidm ievrojam tradiciju. Bet, kad es izststju savu valodniecisko interesi par latvieu virtuvi (esmu sagatavojusi izdoanai grmatu Virtuves vrdene), Kris Ligers mani aizveda ciemos, un es varju intervt gados cienjamu, bet prt izcilu kaucmindieti Lviju Krievs.

 

Msu sadzves un galda kultra vl arvien sme ierosmi tajdevum, ko taut radja un populrizja kaucmindietes.

 

Es apbrnoju, k rokdarbniece darina apsveikumus. Ms daudzi, ar es, oti reti ar roku rakstm apsveikumus, iztiekam ar datoru. Bet Lvijas kundze apsveikumus izuj ar skaistiem ornamentiem. T tik ir skola, k darbi var ielikt sirdi! Man tagad mjs uz rakstmgalda stv vias iztais raksttais apsveikums - kartte.

 

Es esmu gribjusi nokt Anglij galvenokrt Straumnu d. vieta par latvieiem liecina tikai visu to labko. Tautiei savulaik sams, izveidoja vecu auu mtni tiem, kas godam kalpojui latvietbai un vecumdiens grib bt kop latvisk vid un sabiedrb. Straumni stv, vii ir atradui veidu, k ar krizes apstkos saglabt savu mtni. Izdod telpas angu kzm un citdiem sarkojumiem, un tas paldz saimniecbu stabilizt. Straumnos bija interesantas sarunas par nu jau bijus trimdas latvieu gargo mantojumu, kas savkts, - par grmatm, archviem. Tur iepazinos ar Inesi Auziu-Smith. Via ir tik daudz svtga darjusi, lai nosttu uniklus archvus uz Latviju. Un dara to vl joprojm.

 

Gan tagad Lielbritanij, gan senk, viesojoties Amerik, Kanad un citur, mani iepriecina, ka latvieu sabiedriskajs un ar privtajs mtns ir domts par Latvijas vizulo tlu. Bradford ievroju oti skaistu sienas paklju ar ausekliem, vismaz 4x5 metri, ko izuvuas Ldsas latvietes. Otr pus visu darintju vrdi. Tas, ka ajs viets var redzt Latvijas zmes gleznas, grafikas, izuvumus, - dod garg komforta izjtu. Un par to gd ar latvieu jaunk paaudze.

 

Ar sastaptajiem tautieiem runjm ar par latviskiem dieniem, ko es uztveu par kultras sastvdau. Ir labi ja London ir iespja ieiet nieu, indieu, meksiku restornos. Bet ir labi, ka anglim, atbraucot uz Latviju, ir iespja nobaudt ne tikai sklandu rauus, bet ar kaepju maiztes, spirguus un daudz ko citu. Savukrt Anglij es bez meksiku dieniem kaut k iztiku, gribas nobaudt krtgu angu virtuvi. anas paradumi nav tikai sekoana tradicijai, tas ir ar tautas domanas paraugs.

 

Vairk lasiet laikrakst Laiks (Nr. 7)
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA