LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

80310

Par latvieu valodu sveum
Apskatt komentrus (0)


15.08.2017


 

Austris Grasis, valodnieks, folklorists un Daugavas Vanagu Vcij valdes loceklis

 

Braucot ar prmi no Stokholmas, dzirdu, ka kda mamma ar savu mazo brnu run zviedriski, dieml ne visai pareiz valod. Un mirkli vlk ‒ sev par brnumu ‒ klausos, ka ar kua apkalpi via run skaidr latvieu valod... Lidman uz Vciju dzirdu ar, ka mmia, kua ar draudzeni run latviski, bet, tikko jrun ar brnu, t vras pie via oti slikt vcu valod T dieml ir tik biei redzta aina.

 

Vecki savam brnam parasti vl to labko. Bet ko iegs ie brni? Zauds savu mtes valodu un iemcsies nepareizu mtnes zemes valodu, ko vlk gandrz neiespjami bs labot.  Par to visu runju ar ovasar, kad Vcij tikos ar Berlnes latvieu skolias brnu mammm un ‒ kas vl svargk ‒ ar tviem, jo vii oti biei ir cittautiei.

 

Sport nevienam prt nenk apstrdt seno patiesbu jo vairk trensies, jo labk splsi. Tiei tpat ir ar valodm jo lielks bs smadzeu treni, jo vieglk bs iemcties jaunu valodu, pai jau brnam. Valodniecb ir sen pierdta aksioma labkais ce uz svevalodu ir krtgi apgt savas mtes valodu. Vcu valodu brns var iemcties no astodesmit miljoniem vcieu, nevis no savas latvieu mammas, kua run slikt vcu valod. Vias pienkums ir savam brnam iemct latvieu valodu, to neviens cits vias viet nevars izdart!

 

Gribu paststt par savu pieredzi. Vecki, bgot no padomju okupcijas armijas, mani divu gadu vecum aizveda uz Vciju. Un kaut ar gandrz visu mu esmu nodzvojis Vcij un Zviedrij, pc manas latvieu valodas neviens nepateiks, ka neesmu dzvojis Latvij. imen konsekventi runjm tikai latviski. T esmu uzaudzis es, t Vcij ir uzaudzis mans dls Kristaps, un t Vcij aug mani trs vl mazie mazdli.

 

Tas ir viengais lielais noslpums bt konsekventam un ar brnu visur un vienmr runt tikai latviski. Vcu vai angu valoda viam atnks tpat, jo ts vid vi dzvo. Kad mums bija brnu ballte un ciemos bija atnkui vcu brni, vispirms brnus uz pusdienm aicinju latvieu valod, tikai pc tam vciski. Brni ir elastgi, vii to saprot un pieem. Starplaik jau Kristapa draugi ska saprast ar latviski. Brnam ir svarga kontaktpersona, svargi ir saprast ar to cilvku es runju latviski, bet ar to vciski. Ar laiku brns iemcs automtiski prslgties. Protams, tas prasa konsekvenci un zinmu ieguldjumu no vecku puses. Un ja ar brnam kdreiz sajk valodas, tas nav nekas briesmgs ‒ ar laiku viss nostsies savs viets. 

 

Protams, oti svargi, lai brns nepaliek tikai virtuves valodas lmen. Tpc ir btiski, lai brns iemcs latviski last un rakstt, tam oti nodergas ir latvieu skolias. Latvij ir pieejami brnigi CD, DVD, ko brnam klausties un skatties, patiem labas brnu grmatas. Tas viss attsta brna vrdu krjumu. Tpat vrtgi ir brnu stt uz nometnm Latvij, kur vi var kopt draudzbu latvieu valod, kur vi redz mri, kpc viam ir vrts mcties latvieu valodu. Brns mcsies latvieu valodu tikai tad, ja redzs iemeslu, vajadzbu, kpc t viam ir jmcs.

 

Biei vien latviei apprecas ar citas tautbas prstvi. Ir dzirdts par gadjumiem, kad, piemram, citas tautbas vrs aizliedz savai sievai ar brnu sarunties latviski. Protams, ne jau man spriest par o cilvku, tomr neko labu tas par viu neliecina. Tau, ja is ieprectais cilvks ir vismaz neitrls vai atbalstos, tad oti iesaku, piemram, latvieu mammai ar savu brnu konsekventi runt tikai latviski, bet tvam via dzimtaj valod. Brns bs tikai ieguvjs, jo viam bs trs valodas mtes, tva un ts vides valoda, ku vi dzvo. Un nevajag nobties, ka brnam tas vartu bt par grtu, ticiet saviem brniem, vii ir gudri un tiks gal.

 

Dieml, piemram, vcu iestdes to nesaprot. Pirms daudziem gadiem, kad manam dlam Kristapam bija jsk iet skol, pie manis atnca via nkam klases audzintja Vinkleres kundze un vaicja, vai nebtu laiks skt ar dlu runt vciski, jo citdi viam vcu skol bs grti. Es jautju, kda viai ir pieredze ar daudzvalodbu, via teica nekda. Tad es teicu, ka esmu valodnieks, man aj zi ir pieredze, un lai via paaujas uz mani. Es turpinju ar Kristapu runt tikai latviski, un pirm mcbu gada beigs via atnca un atvainojs, jo starplaik vi klas vcu valod bija viens no labkajiem. Ar mani bija tiei tpat uz vcu skolu es aizgju, ne vrda neprotot vciski, bet pc daiem gadiem es saviem vcu klases biedriem skol rakstju kontroldarbus vcu valod.

 

Pirms daiem gadiem ar maniem mazdliem situcija atkrtojs 1:1. Skolotja lika skt runt vciski, mans dls tam nepiekrita, un tagad vii savs klass ir labkie vcu valod. Vii run tekoi, bez jebkda akcenta latviski un parallli skol mcs ar angu un franu valodu.

 

Tas rda, ka nevajag nobties no diasporas mtnes zemes iestdm, kad to ierdi  liek ar brniem runt s valsts valod. Pastviet uz savm tiesbm runt latviski, un jsu brni bs ieguvji! Un tiei to tau js vlat saviem brniem, vai ne?

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA