LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

47963

NODOKU ATGRIEANA NO ASV
Apskatt komentrus (0)


12.09.2014


 

Desmitiem tkstou latvieu izvlas emigrt uz rzemm labka darba mekljumos. Tie, kuri strd legli, var atgriezt prmaksto ienkumu nodokli. 


Ko nozm prmaksa ienkumu nodokl?

Tas ir saistts ar spk esoajiem likumiem. Ja persona strd legli, tad via darba devjs ietur nodokus jau no pirms saemts algas.

 

Katr valst, likums auj gad strdt neilgu laiku, nemaksjot par to nodokus. Ja jsu ienkumi prsniedz ar nodokli neapliekamo minimumu, js varat atgt s summas starpbu - prmaksto nodokli. Nodokus var atgt ASV nodoku inspekcij (IRS) iesniedzot nodarbintbas nodoku deklarciju. To var izsniegt darba devjs. ASV darbojas progresv nodoku sistma. Tas nozm, ka atmaksjams summas lielums ir atkargs no nodoka lieluma, kurus esat maksjis.


K pieteikties nodoku atgrieanai?

Ja esat painteresjies par galvenajiem nodoku atgrieanas faktiem, jums nevajadztu rasties grtbm. Pirmais solis ir izvlties veidu, k atgt nodokus. Js varat mint to dart pats, vai ar doties uz specializtajiem uzmumiem.

 

Ja vlaties atgriezt nodokus pats, viss, kas jums ir jdara, ir jbut oti preczam. Dokumentus, ko esat pieprasjis nodoku iestdei, ir jazipilda pareizi un preczi. Ja ir pielaistais kdas, nodoku atmaksas process var ieilgt. Procesa laik js varat sazinties ar nodoku inspekcijas specilistiem un uzzint par jaunumiem, kas saistti ar jsu lietu. 

 

Ja jums trkst svevalodu zinanu, un nav laika vai vlme kontrolt savu nodoku atgrieanas procesu paam, labs variants ir izvlties uzmumu, kas specializjas nodoku atgriean no rvalstm. 

 

Lai atrastu os uzmumus, interneta meklan ievadiet tdus vrdus k nodoku atmaksa vai nodoku atmaksa no ASV. Jums tiks pardts uzmumu skaits, kas piedv os pakalpojumus. Js varat last aprakstus par vairkiem uzmumiem k ar meklt uzmumu klientu atsauksmes - tas paldzs sniegt skaidrku priekstatu par attiecgs kompnijas darbbu, pirms izdarsiet savu izvli. Dai uzmumi pieprasa naudu, lai samakstu par pakalpojumu, pat pirms js saemsiet naudu par nodoku atmaksu, un citi uzstda priekapmaksu par klienta pieprasjumu. Labk ir izvlties kompniju, kas nepieprasa nekdu komisijas maksu pirms nav atgti jsu nodoki.

 

Viens no uzmiem, kur ir atrodams vis pasaul un kur ir uzkrjis ilgtermia pieredzi ir RT Tax. Ja js izvlties pieteikties nodoku atgrieanas pakalpojumam, uzmuma mjs lap, jums jaizpilda tikai attiecg pieteikuma forma. Js varat apmeklt ar kdu no uzmuma  birojiem. Pc reistrcijas jums bs iespja iesniegt nodoku atgrieanai nepiecieamos dokumentus pa pastu vai ar kurjera paldzbu.


Kdi dokumenti ir nepiecieami, lai saemtu savu nodoku atmaksu?

Nodoku atgrieanai nepiecieama jsu pdj algas lapa vai W-2 formas no visiem darba devjiem, k ar Social Security Card kopija un vzas kopija. Ar pdejo algas lapu ir iespjams prbaudt informciju par makstajiem nodokiem.

 

W-2 forma ir dokuments, kas satur visu informciju par ienkumiem un samakstajiem nodokiem. Saska ar ASV tiesbu aktiem, personas darba devjam katru gadu janvr jaizpilda W-2 forma. W-2 ir oti svargs dokuments, kas nepiecieams nodoku deklarcijai.

 

Ja jums nav pdj algas lapa un W-2 formas, tad joprojm ir iespjams atgriezt nodokus. Nodoku atgrieanas uzmums var atrast os dokumentus jsu viet par papildus samaksu.


Medicare nodoka un Social Security nodoka atgrieana

Work & Travel programmas dalbniekiem nav jmaks Social Security un Medicare (FICA) nodoklis, bet dareiz tas tiek iekasts. Ja tas notiek, js varat atgt prmaksto nodokli. nodoka atmaksa ir daudz saretka un var ilgt ldz pat 1 gadam. os nodokus var atgt par pdjiem 3 gadiem.


Cik ilgs ir atgrieanas process? 

Izvlties profesionlu kompniju nodoku atgrieanai ir nodergi, jo tad visu dokumentu krtoana paem maksimli su laiku un tie atbilst visiem spk esoajiem likumiem un noteikumiem. 

 

Vidji no dokumentu iesnieganas bra ldz atmaksas saemanai ir jgaida 90-120 dienas. Ja ir izrdjies, ka trkst kdu dokumentu, jums var nkties gaidt ilgk. 


K tiek prskaitta izmaksa?

Atmakstie nodoki tiek prskaitti uz klienta bankas kontu vai tiek izrakstts eks pirms tiek veikta samaksa par nodoku atgrieanas pakalpojumu. Neviena no m metodm neietver slpts izmaksas vai jebkdas priekapmaksas.

 

Daudzi rzms strdjoie vienkri nezin par nodoku atmaksas iespjm, vai ar zin par to, bet nav laika vai iemaas, lai aizpildtu lielko dau no nepiecieamajm formm. Td gadjum nodoku atmaksu varat uztict profesionlai kompnijai. Tad process ir oti vienkrs un viegls.

 

Informciju sagatavojui RT Tax

http://www.rttax.com/lv
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA