LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

Lai pasaule saredz un uzklausa
Apskatt komentrus (0)


15.05.2012


 

Lai pasaule saredz un uzklausa

 

Fonds Sibirijas brni (dibints 2000. gad), kas apvieno vairk nek septisimt 1941. gada represijs izsttos cilvkus un viu pcteus, un reisore Dzintra Geka ir radjui 10 filmas, ir izdotas grmatas ar izstto likteststiem, ir rkotas konferences, piemias koncerti 14. jnij, organizti braucieni pa Sibiriju, atzmjot izstjuma vietas ar piemias plksnm, intervti tlum vl dzvi palikuie latviei, neaujot atmiai aizaugt ar zli.

 

Pirmizrdi nesen piedzvoja  jaunk filma Marruts ekava Omskas apgabals 1949. Tas ir turpinjums 1941. gad izstto ststiem. Iecertas vl vairkas filmas.

 

Izdota ar apjomga grmata divos sjumos Sibirijas brni. Taj ietvertas 740 intervijas ar 1941. gad uz Sibiriju aizvestajiem brniem. Angu valod pirmo sjumu tulkojui Margita Gailtis, Amanda Jtniece un Krlis Streips. obrd tiek tulkots grmatas otrais sjums. Ststi ir emocionli spgi. Salauzti brnu liktei. Tradijas. Un fotografijas, kas uzrun lastju  un neatstj to vienaldzgu.

 

Gan Latvij, gan citviet pasaul dzvojoie latviei ar Dzintras Gekas veidoto filmu starpniecbu ir uzzinjui os skaudros likteststus. Tau tie jzina ne tikai latvieu sabiedrb. K ststa ELJA 50 (Eiropas Latvieu jaunieu apvienba) valdes locekle, tulkotja Margita Gailtis, gandrz katrs latvietis,  lai kur vi dzvo, ir saticis cilvkus, kas par Sibirijas brnu likteiem neko nezina. Un viiem ir jststa, jskaidro.  Margita atceras: Ar Zviedrijas stipendiju strdju Rakstnieku nam Visbij. Kdu vakaru, kad ms, rakstnieki un tulkotji, sarunjmies, kds ska ststt nepatiesbu par latvieiem. Bijm tur divi latviei un, protams, metmies aizstvt savjos, centmies izststt msu ststu. Tas bija Zviedrij. Bet k tad ir citur Kanad, Amerik?!.. Kad ms, latviei, pirms gadiem stvjm roku rok Baltijas ce,  daudzi cittautiei pat nezinja, kas t Latvija ir, kur t atrodas.

 

Pasaulei par mums ir jzina. Un td iecerts kds oti nozmgs un glui nepiecieams projekts ceojoa izstde par Sibirijas brniem.

 

ELJA 50 prieksde Ilze Trmane ststa, ka ideja izveidot izstdi par Sibirijas brnu likteiem radusies Margitai Gailtis. Un izstdei noteikti jbt ceojoai, Ilze saka. Mums  pasaulei jststa par sevi. Neviens cits msu viet to nedars. Glui pretji - tie, kas ir nelabvlgi Latvijai, aktvi darbosies, jtot, ka ms neko nedarm. Vii joprojm ststs par mums nepatiesbu.

 

Margita: Jau tulkojot grmatu par Sibirijas brniem, ievroju, cik oti brnu fotografijas uzrun to skattju.  Vai tad  ie brni varja bt noziedznieki un tpc izstti uz Sibiriju?! Mazs brni  noziedznieks, tautas ienaidnieks?!.. Bet tds zmogs viam bija uzlikts. Izstdei katr zi jnonk  rzemju auditorijs,  ne tikai pie latvieiem.  Sibirijas brnu liktenis jzina pc iespjas vairk cilvkiem pasaul.

 

Iecerei atbalstu izteikusi Latvijas institta direktore Krina Ptersone, ar rlietu ministrij piedvts izstdi reklmt vism vstniecbm, k ar paldzt organiztoriskos darbos. Ar savm idejm un budeta sastdanu aktvi paldz  Pteris Trmanis. Pirmo izstdi iecerts sarkot Brisel Eiropas sird. Lai iecere aizdegtos, apgalvo ceojos izstdes inicitori.

 

Iecerts sagatavot ar izstdes katalogu vairks valods. Ar krievu valod, piebilst Ilze. Pteris Trmanis atgdina, k jveic daudz it k nemanmu darbu, kam ar nepiecieams financjums, piemram, jpalielina fotografijas, un tm jbt kvalittvm,  nepiecieams statvs. Turklt visam jbt izturgam, lai ceojums pa pasauli izstdei nekaittu. Dertu ar izveidot karti, lai cilvki pasaul vartu izsekot ceam, ko ncies mrot Sibirijas brniem. Lai izstde taptu un btu spjga bez problmm ceot, ir jiegulda liels darbs,  ar tulkoan. Un, protams, jgd nauda transporta izdevumiem.

 

Dzintra Geka: Gada skum Rg, Kino mzej, demonstrju fragmentus no filmm par Sibiriju un ststju par 11 gados piedzvoto un prdzvoto, par braucieniem uz mg sasaluma zemi, uz Tlajiem ziemeiem, par Sibirij palikuajiem. Tikans dalbniekiem acs bija asaras, ar msu grmatas tulkotjai Margitai Gailtis. Vakara turpinjum prrunjm, ka unikls fotografijas, ko ievietojm grmat Sibirijas brni, vartu palielint, pievienot izvilkumus no grmatas un mint par to ststt pasaulei.

 

Esmu ilgus gadus sadarbojusies ar mkslinieci Lindu Lsi, kas veidojusi grmatu vizulo ietrpu, DVD filmu vciu dizainu, via strd ar  izstdes koncepciju. Linda ar minjusi fotografijas atjaunot un retut, lai vartu skaidri redzt, k jaukie, rpgi sapostie brni Sibirij izvrgui, k skaists latvieu imenes izposttas... Fotografijas un fragmenti no intervijm run un apsdz.

 

Esmu pateicga ELJA 50 biedriem, kui ar lielu dedzbu ruies pie ceojos izstdes  projekta stenoanas. Mana darba mris bs sasniegts, ja par Sibirijas brnu likteiem uzzins Eirop un pasaul.

 

Izstdes autori aicina projekta tapan iesaistties rzems mtoiem tautieiem. Piemram, vii vartu sarunt telpas izstdei savs mtnes zems. Varbt ar sniegt paldzgu roku izstdes iekrtoan un financan.

 

Izstdi iecerts atklt ogad Rg 18. novembr.

 

Lai izdodas!

Armda Priedte

 

Ja nolemjat ziedot

Nodibinjums

Fonds Sibirijas brni

Rg, Graudu iel 41a, LV 1058

Re. Nr. 40008057169

SEB banka, kods: UNLALV2X

Konta Nr.

LV47UNLA0002058469357

 

Ziedojumu ekus ASV var stt Aivaram Jerumanim 1600 EL.Rito Ave, Glendale, CA 91208, USA. Koordincijas tlrunis Dzintra Geka -+371 29273016
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA