LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

46906

Krievijai is ka jizbeidz!
Apskatt komentrus (0)


22.07.2014


 

Tulkojis Pteris Bolaitis

 

Ms visus satriekusi Malaizijas aviolniju lidojuma #17 (MH17) notriekana. Visi 298 lidmanas pasaiei un 15 apkalpes personas gja boj. Ptjot pasaieu sarakstu, ievrojm, ka aiz trs vrdiem bija burts I, kas nozm Infant brns. Mums trkst vrdu, lai piedergajiem izteiktu visdziko ldzjutbu. Ms viengi varam viiem apsolt, ka nepagursim, iekams  nebsim atradui im notikumam pilngu izskaidrojumu. Pilngi  uzticama, neierobeota starptautiska izmeklana jsk nekavjoties! Vaingie jnoties! Tiem neviena pie Apvienotajm Ncijm piederga valsts nedrkst sniegt patvrumu! (..)

 

Piedzvoto  ausmu konteksts ir skaidrs: separtisti,  Krievijas valdbas atbalstti, joprojm  destabiliz Ukrainas tautas  ievlts valdbas centienus izveidot demokratisku, stabilu, vienotu un drou Ukrainu, kas btu spjga pati lemt par savu nkotni.

 

Krievija gan deklar, ka t ir par mieru Ukrain, bet ms Asamblejai esam vairkkrt iesniegui pierdjumus par Krievijas neprtraukto atbalstu separtistiem. Atkal un atkal ms esam lgui Krievijas valdbu samazint spriedzi, apstdinot kaujinieku un ierou plsmu uz Ukrainu. Atkal un atkal prezidents Putins ir soljies veicint miera sarunas: aprl env, jnij Normandij un mnea skum Berln. Bet ne reizi vi savu vrdu nav turjis.

 

Mums ir zinms:

 

 Pdjs neds Krievija ir palielinjusi tanku, bruumanu un raeu raidanas sistmu skaitu Krievijas dienvidrautrumos. 

 

 Maskava nesen ir separtistiem nodevusi padomju laika tankus un artileriju,  un  militrais transports vairakkrt ir rsojis Ukrainas robeu.

 

 Kad pagjus nedas nogal tika atgtas vairkas Ukrainas pilstas, Ukrainas amatpersonas tur atrada Krievijas ierou krjumus, ieskaitot portatvas raetes, mnas, grantas, kaujas lauka proviantu, transportldzekus un pat pontonu tiltu.

 

 Pdjs diens atbrvotajos apgabalos Ukrainas bruotie spki atkljui ar daudzus citus Krievijas piegdtus militrus materilus un ierces kop ar dokumentciju, kas liecina par to Krievijas izcelsmi.

 

 Pa Krievij paplainjs centieni vervt brvprtgos kaujiniekus separtistu ierindai, un separtisti ir atklti sludinjui, ka tie mekl brvprtgos ar pieredzi smago ierou  tanku un gaisa aizsargieru   darbinan. Krievija ir vusi Doeckas Tautas republikas prstvjiem Maskav atvrt vervanas biroju.

 

 Jnija vid separtisti sagstja Nadju Sanenko, ukraiu militro piloti ar izcilu karjru. Via tagad ir ieslodzta kur? Voroe, Krievij! No Ukrainas valdbas avotiem ir zinms, ka Krievijai viu nodevui separtisti.

 

 Krievija aizvien no jauna izvieto  bruotus spkus tuvu  Ukrainas robeai.

 

Turklt Ukrainas gaisa telp nesen notriekta Ukrainas gaisa spku transporta  lidmana un daas dienas vlk, tpat Ukrainas gaisa telp, saauts ukraiu reaktvais izncintjs. Ukrainas valdbai ir aizdomas, ka uz m lidmanm auts no Krievijas territorijas.

 

Savienots Valstis ir ieviesuas sankcijas pret Krievijas ekonomikas militrajiem, enertiskajiem  un finanu sektoriem, ieskaitot finanu iestdes. ajs  rcbs iekauta Krievijas militro uzmumu ldzeku iesaldana un Krievijas svargko banku un enertikas  uzmumu jaunu financjumu bloana. s sankcijas  ir ne tikai nozmgas, bet ar mrtiecgas un  ar domu minimli skart krievu tautu, ierobeojot negtvu ietekmi uz msu pau un msu sabiedroto interesm. 

 

Kamr ms esam eit, gandrz 300 cilvku, tostarp  nevaingu zdaiu, brnu mirstgs atliekas gul izkaistas pr nokvpuiem, gruzdoiem Ukrainas laukiem. ie upur  ir vismaz no devim valstm. Tikpat labi tie varja bt bijui no jebkuas msjs. 

 

Mums ir pienkums pret ikvienu no iem cilvkiem, viu piedergajiem un viu valstm noskaidrot, kpc lidmana gja boj,  un atbildgos saukt tiesas priek. is ausmgais uzbrukums notika saistb ar krizi, ko veicinjis Krievijas atbalsts separtistiem, piegdjot ierous un sniedzot apmcbu to lietoan, k ar ar atteikanos izpildt soljumus un ievrot ANO chartas pamatprincipus. 

 

tradija tikai izce steidzambu un noteiktbu, ar kdu mums jvras pie Krievijas, lai t nekavjoties uzsk  konkrtu rcbu  kaadarbbas prtraukanai Ukrain un piebiedrojas miera atjaunoanas procesam, ko Ukrainas valdba ir konsekventi piedvjusi. o kau var izbeigt. Krievija va o karu izbeigt. Krievijai is ka jizbeidz.
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA