LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

116782

Iedvesmojam izzint pasauli
10.05.2021


 

 

K vairum skolu Amerik, Latvij un daudzviet pasaul, ar ikgas Kr. Barona Latvieu skolas (KBLS) brni, pandmijai skoties, ir mcjuies attlinti. Lai gan tiekamies tikai virtuli, stundas tiek veidotas t, lai ts ne tikai stiprintu msu skolnu latvisko izgltbu, bet btu ar saistoas un daudzveidgas. Esam guvui daudz radou ierosmju, piedaloties Amerikas Latvieu apvienbas Izgltbas nozares rkotaj skolotju konferenc un apmekljot dadus informtvus vebinrus.

 

Marta skum no ALA Izgltbas nodaas samm Latvieu valodas aentras stto informciju par Starptautisks Innovciju skolas tiesaistes nodarbbu programmu, kua izstrdta sadarbb ar Amerikas Savienoto Valstu vstniecbu Latvij.

 

Paiem uzbvt Brvbas pieminekli vai Nacionls bibliotkas skaisto ku Gaismas pili, vienlaicgi pilnveidojot savas zinanas par Latviju, stiprinot latvieu valodu, mcoties kop ar vienaudiem no Latvijas - is piedvjums tlt saistja uzmanbu!

 

Ar KBLS mcbu przines Rasmas Kraulis atbalstu un, sazinoties ar skolnu veckiem, 7.b klases skolni 6. mart kuva par Starptautisks Innovciju skolas Technoprtniekiem.

 

Pirmaj tikans reiz komandas dalbniekus sveica ASV Vstniecbas Latvij kultras ataeja Bekija Saterflda (Becky Satterfield).

 

Tiesaistes nodarbbas notiek Minecraft Education platform, kur brni skolotja vadb apgst jaunas zinanas par Latvijas un ASV eografiju, abu valstu kultru un tradicijm, latvieu valodu, programmanu, dizainu un mkslu.

 

Strdjot komand, sples dalbnieki gst labas iemaas socilaj uzvedb virtulaj vid.

 

Programmas izstrd piedaljuies gan pedagogi no Latvijas, gan ASV dzvojoi pedagogi ar latviskm saknm.

 

Technoloijas msdiens ir sastopamas it visur! Ms iedvesmojam izzint pasauli ar technoloiju paldzbu brniem interesant un saprotam veid. Msu misija ir viiem pardt, k ts izmantot lietdergi, vienlaicgi gstot neviltotu prieku un nodergas zinanas nkotnei.

 

To darm, vadot robotikas un technoloiju pulcius, interaktvas apmcbas Minecraft Education platform, vasaras nometnes, k ar organizjot izgltbas technoloiju paskumus, ststa skolas sabiedrisko attiecbu vadtja Anda Sergejeva. Prieks, ka ajos piedzvojumos ar mums kop dodas ne tikai brni un jauniei no Latvijas, bet ar latviei vis plaaj pasaul.

 

Par savm  vadtajm nodarbbm ststa pedagogs riks Klaus: Mums ir interesanta dinamika. Esmu pats ieinterests vrot, k brni turpmk sadarbosies. Ceru, ka veidosies jaunas draudzbas un viiem bs foras atmias par labi pavadto laiku.

 

Stundu gas nodarbbas plnotas ik sestdienu no marta ldz jnijam.

 

Projekts STEAM aktvitu izstrde Minecraft Education vid kultras un technoloisko mcbu relizanai skolniem no 9 13 gadiem tapis ar ASV vstniecbas Latvij atbalstu.

 

Materilus apkopoja un ar Innovcijas skolas prstvjiem sarunjs ikgas Kr. Barona latvieu skolas 7. b kl. audzintja Krista Laukmane Schmidt

 
      Atpaka