LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

116795

Gaezers mekl darbiniekus!
11.05.2021


 

 

Mie programmu vecki un Gaezera atbalsttji! 

 

Izgltbas nozare, administrcija un COVID-19 darba grupa  pavadja  gadu, plnojot o vasaru, lai ms vartu atkal sveikt brnus un jaunieus Gaezer. Dieml, 7. maija rt samm satraucou ziu no ASV vstniecbas Rg, Latvij.  Vstniecba zioja, ka  J vzu izsniegana nometu dalbniekiem, saska ar spk esoajiem ierobeojumiem, nav iespjama.  emot vr, ka visi GBN darbinieki, ieskaitot programmas vadtju, puse no GSS audzintjiem,  visi GVV audzintji un daa no GVV skolotju saimes ir no Latvijas, situcija apdraud iespju vispr noturt kltienes Gaezera vasaras programmas.  Programmu vadtjas, Gaezera padome un administrcija ir jau ieskui apsvert nkamos sous, lai programmas tomr vartu notikt.  Viens no tuvkajiem soiem atkrtoti aicinm pieteikties programmu audzintju, nodarbbu vadtju un skolotju darbiem.


Msu galvenais mris un prioritte ir piedvt programmas visiem gada gjumiem Darbinieku skaits ietekms vasaras gaitas.

 

Lai tas btu iespjams, ms mekljam vl 20 audzintjus katrai nedai, lai noturtu visas programmas, lai vartu piedvt programmas,  k ldz im esam plnojuai. Skolotji un nodarbbu instruktori ar vl vajadzgi.

 

s negaidts situcijas d, nav jpiesaks strdt pilnas 7‒8 nedas varat pieteikties strdt kaut vai uz vienu nedu, bet divu nedu posms btu vlamk.

 

Ldzu,  apsveriet iespju paldzt Gaezeram un baudt nedu ar brniem/jaunieiem!

 

Darba pieteikans anketu stiet ldz 16. maijam! Pc datuma sapratsim un varsim spriest,  vai bs pietiekams skaits darbinieku,  vai bs jrevid vasaras programmu kalendrs. 

 

Ldzu sazinieties ar Ilnu Rusmani, administrtori irusmanis@garezers.org 
      Atpaka