LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

114575

Dvana jubilej
18.10.2020


Skolnieci no svtbirzs
Datums: 2020-11-04
Rudens ir beidzies. Ziema jau klauv pie msu namu durvm. Vss naktis un saltie rti ir kuvui par ikdienu. Pirmais sniegs vairs nav aiz kalniem. Tomr kovid-19 srga turpins. Bsim apzingi un ievrosim visus valdbas ierobeojumus, k ar mediu rekomendcijas. Ietursim 2 metru distanci cits no cita. Nedrzmsimies! Biei un rpgi mazgsim rokas. Neaizmirssim par dezinfekcijas ldzekiem! Lai pasargtu sevi un citus no saslimanas, lietosim sejas maskas. Bsim atbildgi par savu un apkrtjo drobu. Par spti grtbm, saglabsim cerbu savs sirds. Ticsim labajam. Iedegsim uz palodzes zau svecti par godu Dabas Mtei. Ms visi esam Dabas Mtes brni, Dabas Mte ir msu radtja. Lgsim Dabas Mtes svtbu, lai Dabas Mtes viedums ms pasarg no kovid-19 srgas! Lai ticba Dabas Mtei kalpo mums par brum un vairogu! Lgsim Prkonu Debesu Tvu lai Prkons patriec kovid-19 srgu prom no msu ms zemtes! Lai ticba Prkonam kalpo par zobenu msu roks! Lgsim Veu Mti Visaules Valdnieci kaut ar kovid-19 srgu sirgstoie drz izveseotos! Lgsim Laimu Liktea Valdnieci lai mums btu labkljba un laimga dzvoana! Iekursim ugunskuru par godu Latvju Dieviem sava nama pagalm! Kvpinsim ugunskur kadia zarius un vrmeu buntes. Ziedosim ugunskur sauju montu. Lgsim Latvju Dievus msu dzimts zemtes aizstvjus. Bsim atbildgi saimnieki sav zem, tursim cie savu senu gudrbas un senlatvju spka zmes. Lai Latvju Dievi ms sarg aj sraj laik! Lai Latvju Dievi svt Latviju! Lai Latvju Dievi stv mums klt! No sirds veselbu un prticbu vlot, Jsu Skolnieci no svtbirzs [Latvju Skaudbas Dievs] Skolnieci 1999-bezgalba ;-) #Skolnieci #kovid-19 #krovruss #droba #veselba #Prkons #Laima #Mra #DabasMte #VeuMte #saticba #LatvjuDievi #PozitvDomana #LatvjuDievuSvtba #labkljba
Skolnieci LV
Datums: 2021-04-19
Paldies Dieviem! Latvij ir ieskusies masveida vakcincija. Latvju Dievi ir sadzirdjui manas lganas. Sentvu Dievi ir piemui manus ziedojumus un piepildjui manas velmes. Latvju Dievi ir devui iespju msu braajai tautai uzvart kovid-19 (covid-19) krzi. Palaik vis Latvij darbojas apmram 862 vakcincijas kabineti (avots: app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTA4ZmM1YTAtNGU0My0
0NjQ2LTk1MjEtMGUzM2ZmMzcxNGM5IiwidCI6ImRiYzkwMTJkL
TYyOGItNDNkNC1iMTkwLThhNzMwZjdlMWU5NiIsImMiOjl9). Patlaban vis Latvij ir atvrti vairki liela mroga vakcincijas centri. Gan visos vakcincijas kabinetos, gan ajos vakcincijas centros jebkur Latvijas iedzvotjs var saemt bezmaksas vakcnu pret SARS-CoV-2 vrusu. Skku informciju par vakcincijas norisi Latvijas Republikas teritorij var izlast Slimbu profilakses un kontroles centra mjaslap: spkc.gov.lv/lv/jaunums/liela-meroga-vakcinacijas-c
entri-gatavi-darbam. obrd Latvijas iedzvotjiem plai pieejama ir tikai VAXZEVRIA vakcna, kuru ir izstrdjusi britu-zviedru daudznacionl farmcijas un biotehnoloijas ldere AstraZeneca sadarbojoties ar slaveno Oksfordas Universitti. vakcna ir droa, laba un rta. Imunitte izveidojas triju nedu laik kop pirms potes saemanas. Otro poti ir jsaem divu mneu laik, lai vakcna sasniegtu savu maksimlo efektivitti. msdieng un efektv vakcna paldzs msu tautai un valstij uzveikt neganto kovid-19 (covid-19) srgu. Pasargsim sevi, savus tuvos un mos! Vakcinsimies! Uzticamu un prbaudtu informciju par vakcincijas procesu Eiropas Savienbas dalbvalsts var last eit: vaccination-info.eu/en/covid-19/covid-19-facts. Lai Latvju Dievi stv mums klt! Lai Latvju Dievi ms svt! Latvju Dievi pasarg ms no auna! Ar Latvju Dievu svtbu, Skolnieci no sidrabbirzs Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci #drosme #uzdrkstans #droba #VAXZEVRIA #vakcincija #kovid-19 #covid-19 #koronavruss #krovruss #imunitte #Latvija #LatvijasRepublika #patriotisms #LatvjuDievi #Prkons #Laima #Mra #VeuMte #DabasMte #LatvjuDievuSvtba #veselba #veiksme #spks

Atpakaatstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA