LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

114575

Dvana jubilej
Apskatt komentrus (2)


18.10.2020


 

 

Gundega Saulte

 

Dzejnieces Ritas Gles 95 gadu jubilej pie lastjiem noncis  apjomgs un nozmgs izdevums grmata Saule pusdien. Ritas Gles dzeja un dzve.  Litertras ptnieces Dr. philol. Ingunas Daukstes-Silasproes lietpratg sakrtojum to izdevis apgds Ptergailis, parpdamies par skaistu un saviojou notikumu latvieu literraj dzv. 

 

Ievrojams ir grmatas teksta lappuu apjoms, ts ir 432 lappuses, kus ietverti visi etri Ritas Gles dzejou krjumi Kas lietu sauks (1965), Atkala (1977), Atirt(1990) un Pirms Saulgrieiem (2005). Bet satur tikpat nozmga ir otra daa, ku sakopoti raksti par dzejnieces devumu (nodaaKomentri unRaksti par Ritu Gli),  dzejnieces un latvieu sievietes btbu lieliski atklj rakstu kopa Intervijas un sarunas, tau vistieko autores personisko kltbtni izsaka nelielais tlojumRita Gle ststa par sevi un raksti Rita Gle run, bet it pai grmatas izska publictie Fragmenti no Ritas Gles dienasgrmatas.

 

Kaut ar mdz uzskatt, ka raksttja personba vistiek un visspilgtk atkljas tiei jaunrad, grmatas sakrtotja, bdama erudta literr procesa przintja, gdjusi, lai priekstats par jubilri, gar moo latvieu dzejnieci, kas savu goda dienu sagaidja un pavadja Livingston, dersij, atkltos pc iespjas daudzveidgks un pilngks. Tagad bez Ritas Gles latviski skaidrs un skangs dzejas varam last ar vias prdomas un atzias intervijs, prdzvojumu atblzmu dienasgrmatas skopajos ierakstos. Un tepat ir ar kritiu un litertrzintnieku vrtjums rakstos par dzejnieces devumu.

 

Viss ms vienos vkos! T gribas iesaukties, iepazstoties ar o izdevumu, kas patiesb pilda kdreiz msu grmatniecb tik populro kopotu rakstu uzdevumu. Ldz ar gandarjumu par to, ka nu mums ir pieejams viss par  Ritu Gli, jizteic ar atzinba grmatas sakrtotjai Ingunai Daukstei-Silasproei un izdevjai, izdevniecbas Ptergailis vadtjai Ingunai Ceptei. Paveikto grti par augstu novrtt, btb tas ir misijas darbs, gdjot par latvieu litertras  pieejambu odienas lastjam. 

 

Mekljot vispreczkos vrdus, kas raksturo dzejnieces vietu latvieu literatr, atru Rutas Veidemanes 1989. gad publicto apceri Tik ilga atgrieans  un 401. lappus lasu: Dzej Ritas Gles persong dzve savijusies ar tautas dzvi, vias atbildba par saviem majiem praugusi atbildb par tautu. Un vias slpes pc dzimts mjas dens malka ts katrs, kas irts no savm tva mjm, Ritas dzej atpazst k savjs. Jebkuru atvadu motvui vai atgrieans motvu, kaut ar tas btu izaudzis no tri subjektvm cilvciskm  attiecbm, iespjams uztvert k pavrsienu attiecbs ar Dzimteni.

 

Jautjums, uz kuu Rita Gle sav dzej mekl atbildi, ir tas pats vecais: kas notiek ar latvieiem? Tau jaunkajos dzejoos spju un aubu visvairk, tikai ts ti masktas, klusintas. Rit un piepilds ceturtais gadu desmits rpus dzimtenes, un piespiedu samierinans ir neizbgama.

 

K ststa Inguna Daukste-Silasproe,  savas dzves grmatu Saule pusdien dzejniece savs mjs Livingston samusi tiei pirms dzimanas dienas. staj jubilejas dien, 30. septembr,  Ritas Gles dzimtaj pus Dkst notika literrs sarkojums reiz dzejnieces godinana zelta jubilejas sakar un svinga grmatas atvrana. Pc runm, kas cildinja dzejnieci un vias darbu, tpat grmatas veidotjus, par emocionlu kulminciju izvrss savienoans ar pau jubilri, izmantojot modernos tiesaistes pamienus. Rita Gle uzrunja savus viesus, bdama cit kontinent, tlu prom no Latvijas un tomr tik tuvu.

 

 

Ce

Visu mu es eju un eju,

un netieku itin nekur,

vl tikai vienu dienu un nakti,

un atkal es esmu Tur.


Taj zem, kur vlreiz senas

atvadu asaras st,

laiks k apjucis atpaka aiziet,

un no jauna viss jiegst.


Nodilst kurpes, saraujas mies,

kailas kjas un augums liess.

Un es eju pie tevis no jauna,

bet tu novrsies.


Vai tev pues likt roks vai kapos?

Vijas kop, kas bija un bs.

Visu mu man jiet un jnk

un pie tevis reiz jnokst.

(No krjuma Pirms Saulgrieiem)


 

Grmatas atvranas sarkojum Arnis ablovskis nolasja dzejnieces Mras Zltes apsveikumu:

Rita! M, gai dvsele! Brnig dzejniece!

Lepojos, ka esam novadnieces, no vienas draudzes tie un prnest nozm! Sirsngi sveicu jubilej, apsveicu ar grmatu!

Vlu Tev ilgus gadus starot sav labestb un sirds devb! Lai Dievs dod Teev spku un veselbu!

Ms Tevi mlam!

 

 

 

 Mediju atbalsta fonda ieguldjums no Latvijas valsts budeta ldzekiem


  
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA