LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

51038

Aujam kjas, kravjam somas poamies uz XVI Rietumkrasta Dziesmu svtkiem SanHose, Kalifornij!
Apskatt komentrus (0)


27.01.2015


 

Taira Zoldnere,

XVI Rietumkrasta Dziesmu svtku Rcbas komitejas prieksde

 

XVI Rietumkrasta Dziesmu svtku gads ir klt! No 2015. gada 3. ldz 6. septembrim bsim kop, dziedsim, dejosim, priecsimies lielkaj latvieu kultras forum ASV - XVI Rietumkrasta Dziesmu svtkos!

 

Kas tad dalbniekus un skattjus sagaida Silcija ielejas Dziesmu svtkos? Dziedtjus un klaustjus aicinm uz plau koa lielkoncertu. Kopkoa koncerta programm prstvta gan iemot latvieu koa klasika, gan jaunki darbi, no kuiem liela daa tapui tepat Kalifornij. Paredzts ar Gargs mzikas koncerts, kas dos iespju dziedtjiem pierdt savas spjas, izpildot skaistu un saretu koa mziku, bet klaustjiem t bs papildu bauda acm un ausm. Koa koncertu virsvadtja ir pieredzes bagt Ziemekalifornijas koa diriente Zinta Zaria, kas bija kou vadtja ar iepriekjos, XIV Rietumkrasta Dziesmu svtkos Sanfrancisko 2003.gad. Tradicionli paredzts ar Tautas deju uzvedums. Gaidm visus deju entuziastus gan k dalbniekus deju lielkoncert, gan ar katras kopas pao prieknesumu - ciemakukua deju. Tpat k iepriek, deju lielkoncerta vadbu uzmusies Aija Ivonna Turaids. Apvienojot pieredzjuo vadtju lietpratbu ar dziedtju un dejotju aizrautbu, koa un tautas deju  koncerti sols bt profesionli sagatavoti un emociju piepildti! 

 

K vienmr, plai tiks prstvti ar citi skatuves mkslas veidi. Skattjus iepriecins Latvijas aktiei ar viesizrdi, ku kop ar lugas varoiem varsim gan paskumt par dzves nedienm, gan pasmieties pai par sevi, gan atviegloti uzelpot laimgs beigs.  Dienu vlk visi aicinti uz populrs mzikas koncertu Te nu ms esam, ku uzstsies Losandelosas mzikas zvaigznes Lolitas Ritmanes vadb. 

 

Piektdienas rt paredzta XVI Rietumkrasta Dziesmu svtku Mkslas izstdes atklana. Izstdes tema: Vakar, odien un rt. Ts koordinatori aicina pieteikt izstdei darbus, kui atspoguo mkslinieku personiskos prdzvojumus k latvietim un latvieu domubiedram Amerik. 

 

Neatemama msu kultras sastvdaa ir ar tautas lieti mksla, tpc visu Dziesmu svtku laiku darbosies Svtku tirdzi. Aicinm latvieu daiamatu meistarus piedalties tirdzi, lai atmiai par svtkiem katrs varam aizvest mjs kdu skaistu latvieu amatniecbas darbu. 

 

Dziesmu svtkos ms vieno ne tikai dziesma, deja un mksla, bet ar lielais atkalredzans prieks, kad satiekam gadiem neredztus draugus, vecos skolasbiedrus, radus vai imenes piedergos, kuus ikdien ir lielie Amerikas attlumi.  Svtku rkotji ir padomjui par to, lai dalbniekiem un apmekltjiem btu iespja t pa stam izpriecties vairks balls un saietos. Ir paredzta iepazans balle, jaunieu saiets, organizciju tikans, svtku vakarias, svtku balle un pirms mjup doans - atvadu brokastis.  Nav aizmirsts ar par mazajiem svtku apmekltjiem, kui tiek lgti uz pai viiem sarkoto Brnu rtu sestdienas priekpusdien. 

 

Plaas un skaistas telpas ir sagdtas gan koncertiem, gan visiem citiem svtku paskumiem, un, liekas, padomts par visu, lai svtki izdotos. 

 

Dziedtji un dejotji, aktiei un mzii, amatnieki un mkslinieki, gaidm jsu pieteikumus dalbai XVI Rietumkrasta Dziesmu svtkos!

 

Mie skattji, gaidm js skaistaj Kalifornijas Silcija ielej! Nciet pai un emiet ldzi draugus un imenes locekus.

 

Sekojiet jaunumiem par Dziesmu svtkiem msu mjas lap. Dziesmu svtku mjas lap jau tagad varat rezervt viesncu, k ar atradsiet dalbniekiem nepiecieamos kontaktus. Turpmk mjas lap publicsim pieteikans anketas, informciju par bieu iegdi un visus aktulos Dziesmu svtku jaunumus.

 

Sekojiet Dziesmu svtku norism ar Facebook lap: XVI Rietumkrasta Dziesmusvtki / XVI West Coast Latvian Song Festival. 

 

Uz tikanos pavisam drz, 3.septembr!

 




      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:




Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA