LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

84874

ALAs valde aizvada pdjo sdi pirms gadskrtj kongresa Vaington
Apskatt komentrus (0)


20.03.2018


 

 

Ilze GarozaALA Informcijas lietvede

 

Marta pirmaj nedas nogal, par spti spcgiem vjiem un vairkiem atceltiem lidojumiem, Rokvill aizritja krtj ALAs valdes sde, ku noritja spraigas debates gan par Latvijas Simtgades programmu ASV, gantuvojoos ALA 67. kongresu, gan Latvij izstrdto Diasporas likumu, gan gada Saeimas vlanm un daudziem citiem jautjumiem. 

 

ALA valdes sdi ar savu kltbtni pagodinja Latvijas vstnieks ASV Andris Teikmanis un via vietnieks Ilmrs Breidaks, informjot ALA valdi par 3. aprl plnoto Baltijas valstu prezidentu tikanos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Tpat vstnieks aicinja ALA valdi veicint civils sadarbbas veidoanos starp Latviju un Miiganas pavalsti, ar kuu Latvijai pdjos 25 gados ir izveidojusies ciea sadarbba aizsardzbas jom caur Miiganas Nacionlo gvardi (Michigan National Guard). Sava ziojuma nobeigum Latvijas vstnieks pasniedza ALAs programmu koordinatorei un XIV Visprjo Latvieu Dziesmu un deju svtku ASV Rcbas komitejas vadtjai Marisai Gudrajai rlietu ministrijas Atzinbas rakstu par Latvijas tla spodrinanu, populrizanu un veidoanu rvalsts. 

 

Sdes laik ALAs valde vienojs atbalstt Call to Action grupas nkams akcijas izsludinanu, kuas uzmanbas lok bs sankciju paplainana pret Krieviju par ts iejaukanos ASV prezidenta vlanu proces. Tpat ALA valde rps par korupcijas nodarto kaitjumu Latvijas tautsaimniecbai un starptautiskajai reputcijai pauda cerbu, ka Latvijas valsts turpins mrtiecgu darbu korupcijas apkaroanas un novranas jom un stenos visus iespjamos paskumus, lai maksimli ierobeotu naudas atmazganas iespjas Latvijas banks. Vienlaikus ALA valde pauda atbalstu Diasporas likuma izstrdei Latvijas Saeim cerb, ka tas nostiprins sadarbbu ar tautieiem pasaul izgltbas, kultras un tautsaimniecbas jom, formalizs valsts atbalstu diasporai un veicins remigrciju. 

 

ALAs valdes pavasaa sds tradicionli liela uzmanba tiek pievrsta sagatavoans darbiem gadskrtjam ALA kongresam, kas ogad notiks Vaington, D.C. no 4. ldz 6. maijam. Sd ALA valde apstiprinja atsevio biedru delegtu sarakstu ALA 67. kongres, apsprieda 3. maij plnoto Baltijas intereu prstvniecbas dienu Kapitolija kaln un tam parallli plnoto Saiemas vlanu iecirku vadtju apmcbu norisi Vaington, kas tiek rkotas sadarbb ar Latvijas vstniecbu un Centrlo vlanu komisiju. Sdes laik ALA valde piema ar virkni citu lmumu, tai skait par Latvijas Nacionl kultras centra rezervto Dziesmu svtku bieu sadali Amerikas latvieu kultras darbiniekiem un Dziesmu svtku tradicijas uzturtjiem.

 

Jatzm, ka bija pdj darba sde ALA Informcijas nozares vadtjai Tairai Zoldnerei, kuai ogad beidzas septiu gadu termi ALA vald. Tpat uz prvlanu ALA vald ogad ir nolmis vairs nekandidt ALA kasieres palgs Jnis Grmati. Sdes laik ALA prieksdis Pteris Blumbergs pateics T. Zoldnerei un J. Grmatiam par viu ieguldjumu ALA darb.

 

ALA valdes sdes priekvakar Vaingtonas latvieu draudzes nama lielaj zl noritja vriengs ALA koordints postfolk grupas ImantaDimanta un draugi koncertturnejas atklanas sarkojums, kas veltts Latvijas Simtagdei un tiek financts no ALA izveidot LV100 fonda ldzekiem. Koncertu apmeklja ap 200 klaustju, ieskaitot Amerikas latvieu apvienbas valdi. Valdes sdes pdj dien Vaingtonas latvieu draudzes nam noritja Oskara Kalpaka un Latvijas brvbas cntju piemias dievkalpojums.
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA