LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

85867

Reporta no ALA 67. kongresa
08.05.2018


Skolnieci no svtmea
Datums: 2021-03-26
Ir aizvadts 25. marts. Lai gan vakardien bija sentvu pagniskie svtki Mras diena (Dievietes Mras diena), tomr 25. marts msu tautai ir skumju un sru diena, tpc ka pirms 72 gadiem notika vienas no vriengkajm latvieu tautas deportcijm uz Sibriju un citiem attliem PSRS reioniem. s nelbas pret latvieu tautu veica noziedzg PSRS valdba. iem PSRS noziegumiem nekad nebs noilguma, os noziegumus pret msu tautu nedrkst aizmirst. Varmcg un asinskr PSRS valdba 1949. gada pavasar izstja vairk nek 92 000 Baltijas valstu iedzvotju (no Latvijas ~43 000). Padomju Savienbas varasiestu slepenaj opercij "Krasta banga", kas ilga no 1949. gada 25. marta ldz 29.martam, tika apcietintas un izsttas ap 13 000 imeu. o nabaga cilvku skait bija ar grtnieces, zdaii un brni. Daa no iem cilvkiem mira vilcienu lopu vagonos pa ceam uz nometinjuma vietm. iem cilvkiem zaglg un nelietg PSRS valdba atma visu paumu, pret dodot vien cieanas, bdas un asaras. Dieml msdienu Krievijas Federcija k PSRS mantiniece nav atzinusi un nolojusi savu vainu ajos noziegumus, k ar publiski atvainojusies un izmaksjusi cietuajiem saprtgas kompenscijas. Msdienu Krievij valda lielkrievu ovinisms militrais un pareizticgo bazncas kults. Kristgie TV kanli Telekanal Spas un Soyuz, k ar militri-patriotiskie TV kanli Telekanal Zvezda un Pobeda International vel joprojm skalo Krievijas Federcijas iedzvotju smadzenes. das attieksmes d no msdienu Krievijas nekas labs nav gaidms. Ar Dievietes Mras gudrbu, Skolnieci no svtmea [Latvju Dievu dls] Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci Latvju Dievi mam viedi. #MrasDiena #DievieteMra #KomunistiskGenocdaUpuruPiemiasDiena #25.03.2021. #deportcijas #represijas #cieanas #piemia #Latvija #brvba #patriotisms #Skolnieci #svtmes
Skolnieci no svtmea
Datums: 2021-03-26
Ir aizvadts 25. marts. Vakardien bija Mras diena (Dievietes Mras diena). Dieviete Mra msu tautai ir pazstama kop tlas senatnes. Dieml Dieviete Mra msdienu Latvij ir aizmirsta un nicinta. Pagni sabiedrbas acs tiek marginalizti. Dievietei Mrai nav nedz tempu, nedz elku, nedz svtvietu. Kristietba ir nozagusi Dievietes Mras pielgsmi un aizvietojusi Dievieti Mru ar ebrejieti, jaunavu Mariju. Dieml Latgales Mras piemineklis, kas atrodas Rzeknes sird, liecina mums, ka kristietba neciena msu sentvu Dievus. Dieviete Mra ir plai pazstama gan baltu, gan slvu tautu dzveszi. Pc slvu tautu dzveszias Dieviete Mra ir ernoboga sieva. Via ir pazemes valstbas valdniece. Dieviete Mra ir nves Dieviete. Vias spks ir bezgalgs. Vias sirpis ir ass. Dieviete Mra ir visu burvju un raganu aizgdne. Latvieu dzveszi 25. marts Dievietes Mras svtki. Godsim Dievieti Mru pc sentvu pagniskajm tradcijm. Iedegsim pelku svecti par godu Dievietei Mrai. Aizlgsim Dievieti Mru par msu aizgjju dvselm. Uzzmsim uz svtakmea ar sli Mras krustu un Mras lkloci jeb Mras deus (pietiks ar dam tjkarotm sls burci). Ziedosim uz svtakmea trs jlas olas un gabaliu gaas par godu Dievietei Mrai. K ziedojumu Dievietei Mrai var atstt gabaliu no t diena, kas paiem garo. Dieviete Mra ar prieku pieems msu ziedojumus un uzklauss msu lganas. Lai Dieviete Mra ms svt! Lai Dieviete Mra ms pasarg no auna! Lai godta Dieviete Mra k tas no ieskuma ir bijis, t tagad un vienmr lai ir! Ar Dievietes Mras gudrbu, Skolnieci no svtmea [Latvju Dievu dls] Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci Latvju Dievi mam viedi. #MrasDiena #DievieteMra #NvesDieviete #PazemesValdniece #Mra #ernobogs #SlvuDievi #rodnoveri #pagni #svtmes #Skolnieci

Atpakaatstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA