LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

114917

Drgie latviei vis pasaul!
18.11.2020


 

 

Drgie latviei vis pasaul!

 

Pirms 102 gadiem 18. novem­b­r – dien, kad tika pasludinta Latvijas valsts dibinana – iz­­cilais valstsvrs, rlietu ministrs Zigfrds Meierovics atrads Lon­­don.

 

Todien vi parocgi rakstja nelielu vstulti Dublin dzvo­joajam slavenajam Ptersonu ppju raotjam latvietim Kr­lim Ptersonam. Meierovics l­­dza tikanos, lai  runtu par ie­­spjm sadarboties Latvijas lab.

 

Ttad Latvijas valsts sadarbbai ar tautieiem rzems ir tikpat gadu, cik paai valstij.

 

Daudziem no jums latvieu lieta ir kuvusi par otro darbu. Par sirdsdarbu, kur js ieguldt savas idejas, savu laiku un ar naudu. Paldies jums par to!

 

Dads latvieu mtnes zemju organizcijas, visdaudz­veid­g­ks profesionls un intereu ap­­vienbas, diasporas mediji sa­­t­­k­­­lo latvieus vis pasaul un sa­­vieno ar dzvi Latvij. Bazncas, svtdienas skolas un kultras ko­­pas uztur latvieu valodu un dzvesveidu. Tas ir jsu iegul­djums latvieu tautas pastv­a­n un attstb 21. gadsimt. Tas vienlaikus ir ar jsu darbs Lat­vijas valsts lab. Jo Latvijas valsts ir msu visu mazo un lielo darbu kopums.

 

Es gribu uzsvrt, ka Latvijas valsts nekad nav bijusi tik gatava sadarboties ar diasporu k o­­brd. Tam radts tiesiskais pa­­mats – Diasporas likums, iedi­bintas daudzas pastvgas sa­­dar­bbas programmas. Darbojas remigrcijas atbalsta paskumi, paldzot tiem, kuri izvljuies atgriezties, iedzvoties Latvij. Ir daudz vl iespju un daudz vl darba priek, un ms visi esam aicinti ldzdarboties.

 

Godtie tautiei!

Pandmija ir mainjusi msu ikdienu un plnus, ierobeojusi msu iespjas pulcties. Dau­dziem no jums droi vien ncies atlikt ieceri apciemot dzimteni 18. novembr vai Ziemassvtkos. Digitl laikmeta iespjas to ne­­var aizstt, tomr ms ts varam izmantot, lai pri valstu un kontinentu robem turpintu sa­­darboties, kopt savu latvietbu un piedalties Latvijas valsts uz­­laboan un attstb. Kaut gan latviei pc savas dabas esot vienstnieki, digitlaj laikmet globlajam latvietim jveido “glo­bl viensta”.

 

Mani mie tautiei!

K ik gadu Valsts svtkos ms visus Zemgal, Vidzem, Slij, Latgal, Kurzem un visos kontinentos vieno vrdi “Dievs, svt Latviju!”. Jau gandrz 150 gadu Baumau Kra sacert dziesma skan Latvijas zem, jau 100 gadu t ir msu valsts himna. T ir msu gribas un spka dziesma, msu soljums strdt savas valsts lab.

 

Paldies par jsu paveikto!

Lai visiem mums skaisti Valsts svtki!

Dievs, svt Latviju!

Egils Levits,

Latvijas Valsts prezidents  
      Atpaka