LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

110600

Baltijas paradoksi
25.02.2020


Skolnieci no svtbirzs
Datums: 2021-04-15
Год белого, металлического Быка начался довольно сложно и затруднительно. Начало 2021. года является довольно грустным. К сожалению, пандемия коронавируса продолжается. Хотя чрезвычайную ситуацию на территории Латвийской Республики уже отменили, но коронавирус некуда не делся, поэтому будем соблюдать все меры эпидемиологической безопасности. Чрезвычайную ситуацию в Латвии отменили 7. апреля 2021. года (источни
к информации: mfa.gov.lv/ru/konsulskaya-informaciya/ob-ob-yavlen
ii-chrezvychajnoj-situatsii-v-latvii). Коронавирус (Covid-19) по-прежнему является серьёзной угрозой нашему обществу. Для того чтобы преодолеть этот кризис, будем вакцинироваться от SARS-CoV-2 вируса. Спасем себя и свою страну! Спасем свою родину - Латвию! Используем этот шанс, который дали нам Латвийские Боги, ради спасения нашего родного государства! На вакцинацию можно записаться на сайте госуслуг manavakcina.lv либо позвонив на безоплатный номер телефона 8989. Да благословят нас Латвийские Боги! Да защитят нас Латвийские Боги от зла! С уважением, Skolnieci no svtbirzs [Latvju Dievu dls] Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci Latvju Dievi mam viedi. #kovid-19 #covid-19 #koronavruss #krovruss # SARS-CoV-2 #vakcincija #imunitte #droba #patriotisms #Tvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Prkons #Laima #Mra #VeuMte #DabasMte #LatvjuDievuSvtba #pacietba #veselba #drosme #Skolnieci #svtbirzs
Skolnieci no svtbirzs
Datums: 2021-04-15
Kovid-19 (covid-19) krze ir nogurdinjusi auu prtus. Msu sabiedrba ir nogurusi no ilgstos kovid-19 (covid-19) krzes. Dai no mums ir zaudjui ticbu msu valdbai. Dai no mums ir nikni gan uz sevi, gan uz valdbu, gan uz apkrtjo sabiedrbu. Par spti iekjiem prdzvojumiem, saglabsim mieru. Neviens no mums nav idels, tau ms sav ikdien cenamies sasniegt savu idelu. ad tad gads pieaut kdas. Ms visi esam cilvki, kdties ir cilvcgi. Tpc savksim visu savu drosmi dr un piedosim msu valdbai ts kdas, nepilnbas un neveiksmes. Piedosim visiem 13. Saeimas deputtiem! Piedosim 13. Saeimas Prezidijam: Inrai Mrniecei, Marijai Golubevai, Andrejam Klementjevam, Dagmrai Beitnerei-Le Gallai, Inesei Lbiai-Egnerei! Piedosim Ministru kabinetam: Arturam Krijim Kariam, Artim Pabrikam, Jnim Bordnam, Edgaram Rinkviam, Jnim Vitenbergam, Jnim Reinam, Sandim irenam, Ilgai uplinskai, Naurim Puntulim, Ramonai Petraviai, Tlim Linkaitam, Danielam Pavutam, Kasparam Gerhardam, Artram Tomam Pleam! Piedosim Valsts prezidentam Egilam Levitam! Piedosim Valsts prezidenta kancelejas vadbai: Andrim Teikmanim, Irnai Kucinai un Lailai Jurcnai! Piedosim Valsts prezidenta padomniekiem: Solveigai Silkalai, Jnim Plepam, Jnim Kaociam, Aivai Rozenbergai, Alisei Pkai, Ievai Ilvesai, Sarmtei lertei, Rolandam Lappuem, Ievai Siliai, Jurim Klotiam! Piedoana padars msu dzvi vieglku, t atvrs msu sirdis sentvu Dieviem. Ticsim labajam, ticsim Latvju Dieviem! Dzvosim ar cerbu un mlestbu sirds. Bsim iecietgi un saprotoi pret ldzcilvkiem. Uzvilksim kakl prkonkrustu. Iedegsim tumi zilu svecti skaist, mla sveturt uz galda. Lgsim visvareno Prkonu Debesu Tvu, lai Prkons pasarg msu valsti no naidniekiem! Lgsim Prkotvu msu sentvu Dievu ar visu savu sirdi un dvseli! Aizlgsim Prkonu par msu valdbu! Lai Prkons ms svt! Lai godts, visvarenais Prkons Debesu Tvs, k tas no ieskuma ir bijis, t tagad un vienmr lai ir! Ar lepnumu pret Tvzemi, Skolnieci no svtbirzs [Latvju Dievu dls] Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci Latvju Dievi mam viedi. P.S. Drou un uzticamu informciju par Kovid-19 (Covid-19) pandmijas norisi Latvijas Republik var atrast eit: covid19.gov.lv. Oficilu informciju par Kovid-19 (Covid-19) pandmijas d valst noteiktajiem drobas paskumiem un atseviiem ierobeojumiem var atrast eit: mk.gov.lv/lv/covid-19. #kovid-19 #covid-19 #koronavruss #krovruss # SARS-CoV-2 #valdba #MinistruKabinets #13.Saeima #ValstsPrezidents #droba #patriotisms #Tvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Prkons #Laima #Mra #VeuMte #DabasMte #LatvjuDievuSvtba #pacietba #veselba #drosme #Skolnieci #svtbirzs
Skolnieci no svtbirzs
Datums: 2021-04-15
2021. gads ir iescies smagnji. Daudziem is gads ir smagu izvu laiks. Lai ar kovid-19 (covid-19) krze iet uz beigm, tomr koronavruss nekur nav zudis. SARS-CoV-2 vruss joprojm apdraud msu sabiedrbas drobu. Tikai no mums paiem ir atkargs k msu valsts un tauta prvars kovid-19 (covid-19) krzi. Tikai no msu pau rcbas aj krzes situcij ir atkarga msu tautas un valsts labkljba. Tagad uz msu pleciem gulstas smaga atbildbas nasta par msu tautas un valsts nkotni. Palaik katra apzinga pilsoa pienkums ir vakcinties pret kovid-19 (covid-19) vrusu, lai msu sabiedrba vartu sasniegt pa imunitti. Laicga vakcincija pret SARS-CoV-2 vrusu glbs manus tautieus un Tvzemi no izputanas. Vakcna mums nodroins laimgu nkotni. Bsim Latvijas patrioti ne tikai vrdos, bet ar darbos. Apliecinsim savu mlestbu pret sentvu zemi vakcinjoties. Mums srga ir jprvar! Mums srga ir juzvar! Lgsim Latvju Dievus, lai vakcincija ms maj un labaj Latvij notiktu veiksmgi! Lgsim Latvju Dievus, lai kovid-19 (covid-19) srga pazustu no msu sentvu zemtes robem! Lai Latvju Dievi ms svt! Lai Latvju Dievi ms pasarg no auna! Veselbu un drobu mums visiem vlot, Skolnieci no svtbirzs [Latvju Dievu dls] Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci Latvju Dievi mam viedi. #kovid-19 #covid-19 #koronavruss #krovruss # SARS-CoV-2 #vakcincija #imunitte #droba #patriotisms #Tvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Prkons #Laima #Mra #VeuMte #DabasMte #LatvjuDievuSvtba #pacietba #veselba #drosme #Skolnieci #svtbirzs
Skolnieci no svtbirzs
Datums: 2021-04-15
Kovid-19 (covid-19) vruss ir pamis lniekos visu pasauli. Ar Latvija nav izmums. Cilvce atrodas jaunu un nebijuu izaicinjumu priek. Negantais SARS-CoV-2 vruss ir prmis visu zemeslodi. Latvijas Republik srga ienca 2020. gada 13. mart. srga bija pka un nelgta k salna Ju dienas priekvakar. is jaunais koronavrusa paveids prsteidza gan msu valdbu, gan msu sabiedrbu nesagatavotu. Neviens o nelaimi nebija gaidjis. Daudziem, uzzinot par kovid-19 (covid-19) ekspansiju, sks panika. Latvijas Republikas valdbai diezgan liel steig ncs pieemt smagus, spgus un saretus lmumus. Ministru kabinetam (premjerministra Artura Krija Karia vadb) un 13. Saeimai (Saeimas Prezidija - Inras Mrnieces, Marijas Golubevas, Andreja Klementjeva, Dagmras Beitneres-Le Gallas, Ineses Lbias-Egneres vadb), darbojoties krzes apstkos, ncs lemt par sabiedrbas drobas un veselbas aizsardzbu. Daiem no mums valdbas lmumi var ist mugi un neloiski. Daiem no mums valdbas lmumi var ist absurdi, tomr mums ir jatceras, ka msu valdba darbojas visu Latvijas Republikas iedzvotju interess. Gan 13. Saeimas deputti, gan Ministru kabinets (Artura Krija Karia, Arta Pabrika, Ja Bordna, Edgara Rinkvia, Ja Vitenberga, Ja Reina, Sanda irena, Ilgas uplinskas, Naura Puntua, Ramonas Petravias, Ta Linkaita, Daniela Pavuta, Kaspara Gerharda, Artra Toma Plea sastv) rpjas par msu drobu, veselbu un labkljbu. Valdba cenas izdart visu iespjamo, kas vien ir ts spkos, lai izglbtu Latvijas valsti un latvieu tautu no kovid-19 (covid-19) dzelainajm skavm. Par nelaimi, daudzi mani tautiei ir zaudjui ticbu msu valdbai. Tau bez ticbas msu valsts un tauta ir vja. Stiprinsim Latvijas valstiskumu caur ticbu sentvu Dieviem. Spcinsim msu valdbu caur lganm Latvju Dieviem. Aizlgsim Latvju Dievus par msu tautu aj pandmijas laik. Lgsim Latvju Dievu svtbu gan sev, gan savai valstij. Lai Latvju Dievi ms svt! Mlestbu un iecietbu mums visiem vlot, Skolnieci no svtbirzs [Latvju Dievu dls] Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci Latvju Dievi mam viedi. #kovid-19 #covid-19 #koronavruss #krovruss # SARS-CoV-2 #valdba #MinistruKabinets #13.Saeima #droba #patriotisms #Tvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Prkons #Laima #Mra #VeuMte #DabasMte #LatvjuDievuSvtba #pacietba #veselba #drosme #Skolnieci #svtbirzs
Skolnieci no svtbirzs
Datums: 2021-04-15
Palaik rkrtj situcija Latvijas Republik ir beigusies. No 2021. gada 7. apra rkrtj situcija Latvij vairs nav spk, tomr kovid-19 (covid-19) srga vel joprojm turpins, tpc msu valst turpina darboties valdbas noteiktie drobas paskumi un ierobeojumi (avots: mfa.gov.lv/konsulara-informacija/jaunumi/66928-par
-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-latvija). Bsim saprotoi un apzingi! Ievrosim visus epidemioloisks drobas paskumus. Regulri mazgsim rokas ar ziepm un deni. Publisks viets lietosim higinisks sejas maskas un ievrosim 2 metru distanci viens no otra. Par laimi, kovid-19 (covid-19) pandmija iet uz beigm, jo msu valst ir skusies aktva vakcincija pret o nejauko vrusu (avots: vm.gov.lv/lv/jaunums/liela-meroga-vakcinacijas-cen
tri-gatavi-darbam). Pavisam nesen liela mroga vakcincijas centri uzska savu darbbu vis Latvijas teritorij. Pagaidm vakcincijas process notiek nesteidzgi. Tau lai tiktu pie vakcnas pc iespjas trk, iesaku katram Latvijas iedzvotjam piereistrties vakcnas saemanai portl manavakcina.lv vai zvanot uz bezmaksas tlruni 8989. Vakcincijas process ir oti nozmgs kovid-19 (covid-19) krzes prvaranai. Savlaicga vakcinans paldzs msu sabiedrbai sasniegt pa imunitti, tdjdi Latvija sekmgi uzvars o nelgto vrusu. Vakcincija msu valsts iedzvotjiem notiek bezmaksas, tpc izmantosim o Latvju Dievu sniegto iespju paldzt savai valstij un tautai. Nezaudsim ticbu aj grtaj prbaudjumu laik. Turpinsim tict sentvu Dieviem. Turpinsim tict Latvju Dieviem. Lgsim Latvju Dievu svtbu no visas sirds. Lai Latvju Dievi stv mums klt! Lai Latvju Dievi ms svt! Lai Latvju Dievi pasarg ms no auna! Saticbu un sapratni mums visiem vlot, Skolnieci no svtbirzs [Latvju Dievu dls] Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci Latvju Dievi mam viedi. #kovid-19 #covid-19 #koronavruss #krovruss # SARS-CoV-2 #vakcincija #imunitte #droba #patriotisms #Tvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Prkons #Laima #Mra #VeuMte #DabasMte #LatvjuDievuSvtba #pacietba #veselba #drosme #Skolnieci #svtbirzs

Atpakaatstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA